دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، آبان 1398، صفحه 1-372 
مقدمه‌ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی)

صفحه 1-40

10.30497/ies.2019.2512

حسین عیوضلو


بررسی آزمایشگاهی ارتباط میان دینداری و چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های گروهی؛ رهیافت نظریه بازی‌ها در چارچوب اقتصاد رفتاری

صفحه 41-68

10.30497/ies.2019.2513

ام‌البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی مجومرد


ارزیابی راهکارهای دستیابی به عدالت اقتصادی با رویکرد پویایی سیستمی

صفحه 69-88

10.30497/ies.2019.2514

حسین رضائی


تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی

صفحه 89-120

10.30497/ies.2019.2515

محمد‌هادی زاهدی‌وفا؛ موسی شهبازی غیاثی؛ الیاس نادران


آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی

صفحه 121-150

10.30497/ies.2019.2516

سید عباس موسویان؛ محمدرضا مهربان پور؛ محمدرسول حشمتی


تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای

صفحه 151-176

10.30497/ies.2019.2517

جواد طاهرپور؛ تیمور محمدی؛ رضا فردی‌کلهرودی


ارزیابی تأثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون‌ربا در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده‌های ترکیبی پویا

صفحه 177-208

10.30497/ies.2019.2518

مهدی قائمی‌اصل؛ مینا میرحسینی


مقایسه تطبیقی عقود مرابحه و سلف از طریق اثرگذاری بر مطلوبیت طرفین قرارداد (کاربردی از الگوریتم ژنتیک)

صفحه 209-232

10.30497/ies.2019.2519

رفیع حسنی‌مقدم؛ حسن دانامزرعه


بررسی مشروعیت اجاره پول

صفحه 233-254

10.30497/ies.2019.2520

احمدعلی قانع


بررسی فقهی قرارداد جعاله بانکی

صفحه 255-280

10.30497/ies.2019.2521

صادق الهام


تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون‌ربا

صفحه 281-310

10.30497/ies.2019.2522

سیدعلی روحانی؛ سیدمهدی بنی‌طبا؛ مصطفی موفق یامی


مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت‌های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه

صفحه 311-344

10.30497/ies.2019.2523

محمد جوانمردی؛ علی غلامی


مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت

صفحه 345-372

10.30497/ies.2019.2524

سیدمهدی زریباف؛ محمود عیسوی؛ امیر خادم علیزاده