مقالات تصویب شده برای چاپ در دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی شماره 13 (پاییز و زمستان 1393)

 

بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی

 

دکتر سعید فراهانی فرد/  محسن کشاورز

 

 

 

به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت  تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه

دکتر مصطفی سلیمی فر / حامد صاحب هنر

 

 

تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا

 

دکتر محمدهادی زاهدی وفا، علی باقری

 

 

 

الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهم‌ترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران

 

دکتر محمدجواد شریف زاده، مجتبی حسنی

 

 

 

ارایه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی

 

فاطمه قاسمی/ دکتر محمدرضا رنجبر فلاح/ دکتر اصغر ابوالحسنی/ دکتر سید عباس موسویان/ دکتر کامران ندری

 

 

 

 

پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف وامور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن

 

دکتر مهدی طغیانی/ مرتضی درخشان