دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1387 
بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان

صفحه 9-28

10.30497/ies.2008.2408

رضا اکبریان؛ سارا استدلال


جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی

صفحه 29-41

10.30497/ies.2008.2415

حسن آقا نظری


معرفی روش‌‌های بیمه سرمایه‌‌گذاری‌‌های مالی و امکان‌‌سنجی فقهی کاربرد آن‌‌ها

صفحه 43-75

10.30497/ies.2008.2409

رضا تهرانی؛ مجتبی تقی‌‌پور


چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن

صفحه 77-112

10.30497/ies.2008.2410

داود نصرآبادی؛ احمد شعبانی


مقایسۀ نظری کارایی بانکداری غیرربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع

صفحه 113-138

10.30497/ies.2008.2411

کیومرث سهیلی


درآمدی بر معرفی ارکان و هستة سخت اقتصاد اسلامی

صفحه 139-171

10.30497/ies.2008.2412

حسین عیوضلو


تحلیل مبادی هستی‌‌شناختی و معرفت‌‌شناختی مسئلة عدالت در اندیشة استاد شهید مرتضی مطهری(ره)

صفحه 173-200

10.30497/ies.2008.2413

عادل پیغامی


معرفی و نقد کتاب «آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی»

صفحه 201-222

10.30497/ies.2008.2416

محمدرضا شاهرودی