معرفی و نقد کتاب «آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

در این مقاله سعی می‌‌شود کتاب ارزشمند «آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی» تألیف دانشمند و محقق برجستۀ اقتصاد اسلامی، آقای دکتر محمّد نجات‌‌الله صدّیقی (Siddiqi, 1996)، که از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است، معرفی شود. ابتدا این نکته را یادآوری می‌‌شود که رویکرد آقای دکتر صدّیقی به عنوان یک محقق اسلامی اهل تسنن در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی، امر اجتهاد و اصول فقهی مورد اشاره در کتاب یک رویکرد اهل تسنن است که در بعضی موارد با رویکرد اسلامی اهل تشیّع مطابقت کامل ندارد و یا با آن مغایر است؛ ازاین‌‌رو، با افزودن پاورقی فقهی در ترجمه فارسی کتاب سعی شده است به اهم وجوه تمایز میان آرای فقها و علمای شیعه و سنّی، ولو به‌‌اختصار، پرداخته شود که از سوءبرداشت احتمالی خوانندگان شیعۀ کتاب جلوگیری شود.
این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل است که دو فصل اوّل به دو شاخۀ اصلی علم اقتصاد، یعنی اقتصاد خرد و کلان، فصل سوم به اقتصاد بخش عمومی و فصول چهارم تا ششم به‌‌ترتیب به اقتصاد بین‌‌الملل، اقتصاد توسعه و اقتصاد پول و بانکداری اختصاص داده شده است. علاوه بر این، نویسندۀ کتاب در دو ضمیمه که در انتهای کتاب آمده، به معرفی فهرست کتب و مقالات پیشنهادی در زمینۀ اقتصاد اسلامی و در زمینۀ اقتصاد متعارف پرداخته است. منظور وی از ارائۀ این دو فهرست، معرفی آخرین کتاب‌‌ها و دست‌‌آوردهایی است که اساتید اقتصاد برای تدریس اقتصاد اسلامی به آن نیازمندند؛ بنابراین، با کتابنامه‌‌هایی که در انتهای هر کتابی یافت می‌‌شود و حاوی منابع و مآخذی است که نویسندۀ کتاب از آن‌‌ها بهره برده است، تفاوت کامل دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing and criticizing the book "Teaching Economics from Islamic Perspective"

نویسنده [English]

  • mohammad reza shahroodi

Assistant Professor of Islamic Sciences and Economics, Imam Sadiq University

صدّیقی، محمد نجات‌‌‌‌الله (1384)، آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی، ترجمه محمدرضا شاهرودی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 
 Buchanan, J.M. and Tullock, G. (1965), The Calculus of Consent, an Arbor: University of Michigan Press.
 Cowen, T. and Crampton E. (2004), Market Failure or Success, the New Debate, London: Edward Edgar Publishers.
 Downs, A. (1957), an Economic Theory of Democracy, New York: Harper & Row.
 Leach, John (2004), a Course in Public Economics, Cambridge, UK: CambridgeUniversity Press.
 Mackie, G., et.al. (2003), Democracy Defended, Cambridge, UK: CambridgeUniversity Press.
 Okun, Arthur M. (1975), Equality and Efficiency: The Big Trade Off, WashingtonDC: Brookings Institution.
 Siddiqi, M. Nejatullah (1996), Teaching Economics in Islamic Perspective, Center for Research in Islamic Economics, KAAU, Jeddah.
 Stiglitz, J.E. (2000), Economics of the Public Sector, 3rd Ed. New York: Norton.
 Udehn, Lars (1996), the Limits of Public Choice, London: Rutledge.