دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، اردیبهشت 1397، صفحه 1-232 
مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف

صفحه 7-29

10.30497/ies.2018.2228

یونس گلی؛ یعقوب محمودیان؛ علی تیاترج؛ یحیی گلی


تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه

صفحه 31-54

10.30497/ies.2018.2229

محمد مهدی عسکری؛ محمد شیریجیان


روش‌شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش‌فرض‌ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی

صفحه 55-77

10.30497/ies.2018.2230

سید علی سبحانی ثابت؛ حسن سبحانی


تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه

صفحه 77-99

10.30497/ies.2018.2231

داوود منظور؛ اصغر آقا مهدوی؛ مسعود امانی؛ روح اله کهن هوش نژاد


بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی

صفحه 101-128

10.30497/ies.2018.2232

سید حسن قوامی؛ سید محمدرضا سید نورانی؛ تیمور محمدی؛ منصور رنجبر


مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی)

صفحه 129-154

10.30497/ies.2018.2233

احمد شعبانی؛ مرتضی عربلو


زوایای اثرگذاری فرهنگ قرآن بر اقتصاد

صفحه 153-178

10.30497/ies.2018.2234

محمد پارسائیان؛ منصور پهلوان


تحلیل تطبیقی بیمه تعاونی با سایر انواع بیمه از منظر اقتصادی و ارائه یک الگوی ترکیبی سازگار با شریعت

صفحه 179-221

10.30497/ies.2018.2235

ابوالقاسم توحیدی نیا؛ سارا قنبری ممان