دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 193-432 
اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی‌بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تأکید بر تعدیل رجحان زمانی

صفحه 193-216

10.30497/ies.2019.2363

حجت ایزدخواستی


اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز

صفحه 218-248

10.30497/ies.2019.2364

حسین شیرمردی احمدآباد


مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی

صفحه 249-272

10.30497/ies.2019.2365

عبدالحمید معرفی محمدی؛ سید عقیل حسینی


نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام

صفحه 273-308

10.30497/ies.2019.2366

کیومرث سهیلی؛ سارا مرادی؛ مریم حیدریان


اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران

صفحه 309-336

10.30497/ies.2019.2367

مهدی بادپا


مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام

صفحه 337-360

10.30497/ies.2019.2368

محمود کریمی؛ سید سلمان مرتضوی؛ محمد مهدی سیفی


تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو

صفحه 361-406

10.30497/ies.2019.2369

عبدالمحمد کاشیان؛ احمد شعبانی؛ محمد مهدی عسکری


تحلیل مقایسه‌ای أخذ دیرکرد توسط بانک‌ها در قانون جاری و طرح جدید عملیات بانکی بدون‌ربا و ارائه راهکار عملی

صفحه 407-432

10.30497/ies.2019.2370

محمدتقی محبی