دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اردیبهشت 1393 (علمی- پژوهشی) 
قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی

صفحه 7-52

10.30497/ies.2014.1558

مسعود درخشان


تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف

صفحه 53-82

10.30497/ies.2014.1559

محمدمهدی عسکری؛ حسین غفورزاده


اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران

صفحه 83-112

10.30497/ies.2014.1560

حشمت اله عسکری؛ بهروز بادپا


بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده

صفحه 113-128

10.30497/ies.2014.1562

محمد لشکری؛ زکیه مهرپارسا


بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانشها

صفحه 129-158

10.30497/ies.2014.1563

حسن آقا نظری؛ سیدحسین علی دانش


تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی

صفحه 159-191

10.30497/ies.2014.1565

زینب وثوقی؛ محمد واعظ برازانی؛ حجت اله عبدالملکی


نمایه سال ششم (پاییز و زمستان 92 و بهار و تابستان 93) شماره های 11 و 12

صفحه 193-198

10.30497/ies.2014.1567

مهدی رعایائی