بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور

چکیده

جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد ساکن در شهر سبزوار است. با اهمیت موضوع و در دسترس بودن نمونه­ها، تعداد 171 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه­ای محقق ساخته، در قالب 23 ﺳﺆال و به صورت طیف لیکرت پنج گزینه­ای بود. روایی پرسشنامه، به ﺗﺄیید اساتید راهنما، مشاور و متخصصین و کارشناسان مربوط رسید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 703/0 به­دست آمد. نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که ایمان با رفتار مصرف­کننده رابطه مثبت دارد. همچنین نتیجه آزمون کروسکال- والیس نشان داد رفتار مصرف­کننده براساس درجه ایمان متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Faith in God on Consumer Behavior

نویسندگان [English]

  • Mohammad Lashkary 1
  • Zakieh Mehrparsa 2

1 Associate Professor, the Payam Noor University

2 M.A. Candidate in Economics, Payam Noor University,

چکیده [English]

The main purpose of this descriptive research examining the relationship between faith in god on consumer behavior in sabzevar. The population of this study is all persons living in Sabzevar. The importance and availability instance, the number 171 was chosen as the sample size. Research tool, a questionnaire prepared by the researcher in the form of 23 questions and was Likert five options. Questionnaire, approved by the supervisor, advisor and specialists and experts and its reliability by calculating Cronbach's alpha was related to the amount of 0.703, respectively. Correlation test showed a positive relationship between faith and consumer behavior and result of Kruskal - Wallis test revealed consumer behavior based on the degree of faith is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • faith in God
  • Consumer behavior
  • Israf
  • moderation
قرآن
نهج­البلاغه (1391)، ترجمه محمد دشتی، تهران: انتشارات اشکذر.
احمدیان، ابراهیم (1382)، احادیث قدسی، قم: انتشارات پارسایان، چاپ اول.
اسحاقی، سیدحسین (1388)، کار و تلاش در فرهنگ اسلامی (89 نکته کلیدی درباره کار و تلاش)، قم: مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیما، چاپ اول.
جوادی آملی، عبداله (1391)، مفاتیح الحیاة، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ نود و دوم.
حبیبی، آرش (1392)، آموزش کاربردی نرم­افزار Spss، تهران: پارس مدیر، چاپ سوم.
حکیمی، محمدرضا، حکیمی، محمد و حکیمی، علی (1386)، ترجمه الحیاة، دایره المعارف اسلامی، قم: انتشارات دلیل ما، جلد سوم، چاپ چهارم.
رجائی، محمد کاظم (1382)، «قرآن و تجلی توحید در اقتصاد»، مجله معرفت، شماره 66.
رحمانی، تیمور (1386)، اقتصاد کلان (جلد دوم)، تهران: انتشارات برادران، چاپ نهم.
سبحانی، محمد (1383)، «آثار تخریبی اسراف و تبذیر»، مجله مبلغان، شماره 60.
سیدی نیا، سید اکبر (1388)، «مصرف و مصرف­گرایی از منظر اسلام و جامعه­شناسی اقتصادی»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره 34.
کلینی، محمد بن یعقوب (1381)، اصول کافی، تهران: انتشارات اسوه، جلد 4، چاپ پنجم.
مصباح یزدی، محمد تقی (1388)، رستگاران، قم: انتشارات ﻣﺆسسه­ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ سوم.
ملکی، علیرضا (1382)، «تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف­کننده»، فصلنامه مدیرساز، شماره 14.
ﻣﺆسسه­ شمس­الضحی (1388)، تلخیص بحارالانوار، تهران: کانون، چاپ اول.