دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، آبان 1392، صفحه 1-176 (علمی- پژوهشی) 
نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش‌ شناسی اقتصادی: نقد نظریه ابطال‌ پذیری پوپر با تأکید بر تفاوت علوم اقتصادی و تجربی

صفحه 7-34

10.30497/ies.2013.1507

عاطفه تکلیف


زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران)

صفحه 35-60

10.30497/ies.2013.1508

احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان


مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم

صفحه 61-90

10.30497/ies.2013.1509

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مهدی رعایائی؛ مهدی همتیان


بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

صفحه 91-106

10.30497/ies.2013.1510

حمید تابلی؛ اسما کوچک زاده


مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار

صفحه 107-131

10.30497/ies.2013.1511

حسن کیائی؛ حمید ابریشمی؛ حسن سبحانی


مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام

صفحه 133-157

10.30497/ies.2013.1512

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی؛ مصطفی رشیدی طغرالجردی