بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

اسلام معتقد است آنچه دوام و بقای هر حکومتی وابسته به آن است، ایجاد زمینه‌های بسط عدالت در جامعه است؛ و از لوازم اصلی حرکت به سوی رشد و کمال، از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت برای زندگی مردم است و برای برقراری عدالت در جامعه، رشد و توزیع باید در کنار هم حرکت کنند. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در 8 کشور اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 1990-2010 می‌باشد. از این رو از متغیرهای ضریب جینی، سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرآنه و تورم استفاده گردید و مدل نهایی با استفاده از روش داده‌های ترکیبی برآورد شد. طبق نتایج به دست آمده فرضیه کوزنتس در میان کشورهای اسلامی قابل رد نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Factors Affecting the Income Distributionin Selected OIC Members

نویسندگان [English]

  • Hamid Taboli 1
  • Asma Kouchakzadeh 2

1 Assistant Professor of the Payam Noor University

2 M.A. candidate of economics, Shahid Bahonar University

چکیده [English]

Islam believes that it is related to the stability and survival of any government in the field of Justice and the main components toward the development and perfection of society and the eradication of poverty and discrimination in the area of livelihood for the people living for equity in the distribution of population growth should move in together. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the distribution of income in 8 members of the OIC over the period 2010-1990. The Gini coefficients, the share of tax revenue in GDP, the share of government spending in GDP, per capita income and inflation rate were used as the independent variables and the final model was estimated using panel data. The results showed that the Kuznets hypothesis among Muslim countries can not be ruled out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Distribution
  • Islamic countries
  • Panel Data
  • OIC
ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و خطا بخش، پریسا (1382)، «بررسی رابطه‌ای رشد و توزیع درآمد در ایران»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، س5، ش17، صص13-50.
ابونوری، اسمعیل، خوشکار، آرش و داودی، پدرام (1387)، «شاخص‌های توزیع درآمد در میان کشورهای اسلامی‌«، همایش اقتصاد اسلامی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
بختیاری، صادق، میسمی، حسین و سلیمانی، محمد (1391)، «نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، س5، ش1، صص83-101.
جهانگرد، اسفندیار و محجوب، حمید (1379)، «بررسی تأثیر توزیع مجدد درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران»، فصلنامهپژوهشهاوسیاستهایاقتصادی، صص31-56.
فرزین وش، اسداله و بی‌ریا، سهیلا (1389)، «تجزیه وتحلیل تاثیر نوع سیستم ترکیبی بر تقاضا و ترکیب ذخایر ارزی کشورهای در حال توسعه»، فصلنامهپژوهش‌هایاقتصادیایران، س10،ش2، صص1-27.
قلیچ، وهاب (1389)، دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چ1.
مهدوی عادلی، محمد حسین و رنجبرکی، علی (1384)، «رابطه بلندمدت رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران»، فصلنامهپژوهش‌هایاقتصادیایران، س10، ش2، صص113-138.
Abounoori, Esmaiel (2003), "Unemployment, Inflation and Income Distribution: A CrosscountryAnalysis", Journal of Iranin Economic Review, Vol. 8, No.9, PP.11-21.
Barro, Robert J. (2000), "Inequality and Growth in a Panel of Countries", Journal of Economic Growth, No. 5, March, PP.5-32.
Bittencourt, M. F. Meyer (2005), Macroeconomic Performance and Inequality: Brazil 1983-1994, The Centre for Market and Public Organisation, Department of Economics, University of Bristol, UK, PP.1-18.
Blejer, Mario and Guerrero, Isabel (1990), "The Impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution: An Empirical Study of the Philippines", Review of Economics and Statistics, Vol. 72, No. 3, PP.414-423.
Blinder, Alans and Esaki, Howard, Y. (1978), "Macroeconomic Activity and Income Distribution in the Post-War United States", The Review of Economics and Statistics, Vol. 60, No. 4, PP.604-609.
Buse, Adolf (1982), "The Cyclical Behaviour of the Size Distribution of Income in Canada: 1947-78", Canadian Journal of Economics, Vol. 15, No. 2, PP.189-204.
Chu, Ke-yang and Hamid, Davoodi and Sangeev, Gupta (2000), "Income Distribution and Tax and Government Social Spending Policies in Developing Countries", IMF working paper, Washington: International Monetary Fund, PP.150-166.
Easterly, William and Fischer, Stanley (2000), "Inflation and the Poor", Journal of Money,Credit, and Banking, Vol. 33, NO 2. PP.141-150.
Kuznets, Simon (1955), "Economic Growth and Income Inequality", American Economic Review, Vol. 45, PP.1-28.
Schultz, Paul (1969),"Secular Trends and Cyclical Behavior of Income Distributionin United States:1944-1965", National Burean of Economic Research,Studies in Incomeand Wealth, Vol. 33, PP.75-106.
Wells. Ryan (2005),"Education’s Effect on Income Inequality: A Further Look", Paper Prepared for International Sociological Association Research Committee 28 (RC28) on Social Stratification and Mobility Los Angeles Meeting, August, pp.18-21