مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال‌های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه‌سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می‌کند در نظر گرفته شده ‌است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده ‌است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه‌سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل‌های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می‌دهد که شبیه‌سازی آن‌ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می‌کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه‌سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده ‌است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می‌گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می‌دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می‌شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم‌های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Optimal Performance in the Islamic and Conventional Banking Systems: Using a Jump-Diffusion Stochastic Process

نویسندگان [English]

  • Hasan Kiaee 1
  • Hamid Abrishami 2
  • Hasan Sobhani 2

1 Ph.D. Candidate, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Professor of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

Considerable growth of Islamic banking industry during recent years makes it more interesting for researchers, to compare relative performance of Islamic banking system and its conventional counterpart. This paper, as a new approach, tries to compare optimal performance of these systems using stochastic optimal control. It is supposed that the loan mechanism, in both Islamic and conventional banking systems, follows the jump-diffusion stochastic process. Also, for the construction of the objective function in each model, the characteristics of Islamic and conventional banking systems are taken into account. Simulating stochastic differential equations, derived by solving the stochastic optimization problem in each system, enable us to compare the optimal performance of two banking systems. To create comparable situation, we assumed similar parameters for differential equations in both systems. According to the simulation results, the optimal performance of loans and deposits in Islamic banking are superior to ones in conventional banking system. Sensitivity analysis of the results to assumed parameter values show that the loan profit or interest rates are the most effective parameters, in such a way that, declining banking rates in each system could change the performance in favor of that system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • islamic banking
  • Conventional Banking
  • optimal performance
  • stochastic optimization
  • jump-diffusion process
Ahmad‎, ‎A.‎ U. F.‎ ‎and ‎‎Hassan‎, ‎M‎. ‎K. (2007)‎,‎ "‎Riba and Islamic Banking"‎, ‎Journal of Islamic Economics‎, ‎Banking and ‎Finance‎‎, ‎Vol‎. ‎3‎, ‎No‎. ‎1‎, ‎January‎ - ‎June 2007‎.
Black, F. ‎and ‎‎Scholes, M. J.‎ ‎(1973)‎,‎ "‎The Pricing of Options and Corporate Liabilities"‎, ‎Journal of Political ‎Economy‎, ‎Vol.81‎, ‎No‎. ‎3‎‎‎‎‎, ‎pp‎. ‎637-654.
‎‎Dangl, J‎. ‎P. and ‎Lehar, B. ‎(2004), ‎"‎Value-at-risk vs‎. ‎Building Block Regulation in Banking"‎, Journal of Financial ‎Intermediation‎‎, ‎vol‎. ‎13‎‎‎, ‎pp.96-131‎.
‎‎‎Ernst and Young ‎(2013)‎, ‎‎World Islamic Banking Competitiveness Report 2013‎‎‎, ‎December 2012. ‎
‎‎Hanson‎, ‎F. ‎B. ‎(2007)‎,‎ ‎Applied Stochastic Processes and Control for Jump-Diffusions‎: ‎Modeling‎, ‎Analysis and ‎Computation, ‎University of Illinois‎, ‎Chicago‎, ‎USA‎‎‎.
‎Iqbal, M. (2001)‎, "‎Islamic and Conventional Banking in the Nineties‎: ‎A Comparative Study"‎, ‎Islamic Economic Studies, ‎Vol.8‎, ‎No.2‎, ‎April.
Malik, M. S. and Mustafa, A. M. (2011), "Controversies that Make Islamic Banking Controversial: An Analysis of Issues and Challenges", ‎American Journal of Social and Management Science, Vol 2, No.1, pp.41-46.‎
‎‎‎Mohamad, S‎. and ‎Hassan‎, ‎T. and ‎Bader‎, ‎M.‎ K. I. ‎(2008) ‎"‎Efficiency of Conventional versus Islamic Banks‎: ‎International Evidence using the Stochastic Frontier Approach (SFA)‎", ‎‎Journal of Islamic Economics‎, ‎Banking and ‎Finance‎‎, ‎Vol‎. ‎4‎, ‎No‎. ‎2‎‎‎‎‎, ‎pp.107-130‎.
‎‎‎‎Mukuddem-Petersen, J. and Petersen, M‎. ‎A. ‎(2006),‎ "‎Bank Management via Stochastic Optimal Control"‎, ‎Automatica, ‎vol‎. ‎42‎, ‎No‎. ‎8‎‎‎, ‎pp‎.1395-1406‎.
‎‎‎Mukuddem-Petersen, J.‎ and ‎Petersen, M‎. ‎A. and ‎Schoeman, I‎. ‎M. ‎and Tau, B‎. ‎A. ‎(2007),‎ "‎Maximizing Banking Profit on a Random Time Interval"‎, ‎‎Journal of Applied ‎Mathematics, 22 pages‎.