محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) برای اوراق مالی اسلامی (صکوک) (مطالعه موردی اوراق مرابحه، اجاره و مشارکت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

در طی چند سال گذشته انتشار اوراق مالی اسلامی (صکوک) در بازار سرمایه کشور (فرابورس) بسیار رواج یافته است. نکته مهم در مورد این اوراق، خرید و فروش آن در بازار ثانویه است که ممکن است بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی آن باشد و از این منظر دارای ریسک می‌باشد. لذا صکوک مختلف منتشر شده در بازار سرمایه کشور دارای ریسک‌هایی از لحاظ نوسان قیمتی است که باید کمی و اوراق بر این مبنا طبقه بندی شوند. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) یکی از سنجه‌های ریسک است که نشان می‌دهد حداکثر مقدار ضرر یک دارایی با احتمال q درصد (سطح اطمینان ) چقدر می باشد. با توجه به اینکه قیمت این اوراق در بازار ثانویه به صورت غیر قطعی و تصادفی تعیین می‌شود، لذا در این تحقیق با استفاده از حرکت براونی هندسی ، ارزش در معرض ریسک شرطی اوراق مذکور برای نمادهای منتخب با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب محاسبه می‌شود. در نهایت مشخص می‌شود به طور متوسط نمادهای مربوط به اوراق مشارکت بیشترین مقدار ارزش در معرض ریسکی شرطی را داشته و بعد از آن به ترتیب اختصاص به نمادهای اجاره و مشارکت دارد. همچنین نشان داده می‌شود، مقدار نوسان (σ) قیمتی با ارزش در معرض ریسک شرطی رابطه معکوس دارد. مقدار میانگین قیمتی (μ) با ارزش در معرض ریسک رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Computing the CVaR of Islamic Securities (Sukuk) (Case study of Murabahah, Ijarah and Musharakah Securities)

نویسنده [English]

  • Rafi Hasani Moghadam

Assistant Professor of Economics, Faculty of Humanities, Damghan University, Damghan, Iran

چکیده [English]

Over the past few years, the issuance of Islamic financial securities (sukuk) in the country's capital market (OTC) has become very popular. The important thing about these securities is that they buy and sell in the secondary market, which may be more or less than their nominal price, and from this perspective, it is risky. Therefore, various sukuk issued in the country's capital market have risks in terms of price fluctuations that should be quantified and bonds should be classified on this basis. Conditional Value at Risk (CVaR) is one of the risk measures that shows the maximum amount of loss of an asset with a probability q percent (confidence level). Due to the fact that the price of these bonds in the secondary market is determined indefinitely and randomly, so in this study using geometric Brownian motion, the value at risk of conditional risk of the bonds for selected symbols using coding in software MATLAB is calculated. Finally, it is found that on average, the symbols related to participation bonds have the highest value of conditional risk and then are assigned to the symbols of rent and participation, respectively. It is also shown that the amount of price Volatility (σ) is inversely related to the value at conditional risk. The value of the average price (μ) is directly related to the value at risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional Value at Risk
  • Brownian Geometric Motion
  • Sukuk
  • Matlab
  • Over The Counter
ابراهیمی هردورودی، نرجس و حسینی یکانی، سیدعلی (1394). بررسی مقایسه‌ای طول دوره سرمایه‌گذاری در انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR)، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی.
تاری، فتح‌الله (1391). صکوک در نظام پولی و مالی ایران، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
رادپور، میثم و عبده تبریزی، حسین (1388). اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار رویکرد ارزش در معرض ریسک، تهران: آگاه.
راعی، رضا و فلاح طلب، حسین (1392). کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو و فرآیند قدم زدن تصادفی، فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.
طالبی، محمد و رحیمی، امیر محمد (1391). شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک‌های مربوط به اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)، جستارهای اقتصادی ایران.
فلاح شمس میرفیض و عطائی یونس (1390). بررسی ارزیابی عملکرد 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای SORTINO, EROV و M3، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی).
موسویان، سیدعباس (1386). ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
موسویان، سید عباس؛ بلال، وثوق و فرهادیان آرانی، علی (1392). شناخت و رتبه‌بندی ریسک­های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، اندیشه مدیریت راهبردی.
نظرپور، محمدنقی؛ حبیبیان نقیبی، مجید و کفشگر جلودار، حسین (1393). اولویت‌بندی ریسک صکوک مرابحه از طریق نظرسنجی توسط خبرگان مالی و مقایسه آن با دیگر ابزارهای بازار سرمایه، پژوهش­های اقتصادی ایران.
نظرپور، محمدنقی؛ فاضلیان، سید محسن و مؤمنی نژاد، ناهید (1393). ارائه الگوی مطلوب تأمین مالی صنعت نفت ایران بر پایه صکوک استصناع و رتبه‌بندی ریسک­های آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، تحقیقات مالی-اسلامی.
نیسی، عبدالساده و پیمانی فروشانی، مسلم (1397).  مدل‌سازی مالی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB، دانشگاه علامه طباطبایی.
نیسی،عبدالساده و سلمانی قرائی، کامران (1397). مهندسی مالی و مدل‌سازی بازارها، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
هال، جان؛ سیاح، سجاد و صالح آبادی، علی (1384). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران:گروه رایانه تدبیرپرداز.
Brandimarte, Paolo. (2006). Numerical Methods in Finance and Economics—A Matlab-Based Introduction. 2nd ed.Wiley.
Cai, Z. & Wang, X. (2008). Nonparametric estimation of conditional VaR and expected shortfall. Journal of Econometrics, volume 147.
Ebrahimi H, Narges, Hoseini Y, Seyed Ali (2015). Comparative study of Payback Period in selecting the optimal portfolio using Conditional Value at Risk (CVaR).The First International Conference on New Approaches to Business and Accounting Management. (In Persian)
Glasserman, Paul. (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
Grinold, Richard C. and Ronald N. Kahn. (2008). Active Portfolio Management. 2nd ed.
Higham, Desmond J. (2004). An Introduction to Financial Option Valuation, Cambridge
Hull, John, (2005). Risk Management and Financial Engineering, Sayah, Sajad, Saleh Abadi, Ali (Trans), Rayane Tadbir Pardaz Publication.
Jeong, Darae & Yoo, Minhyun & Kim, Junseok. (2017). Finite Difference Method for the Black–Scholes Equation Without Boundary Conditions, Computational Economics, v51, n4, 961-972.
Khan, T. & Ahmed, H. (2001), Risk Management, An Analysis in Islamic Financial Industry, Jeddah. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
Kosowski, Robert. (2015). Principles of Financial Engineering, United Kingdom, Department of Finance Imperial College Business School Imperial College London.
McNeil, A. J., & Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. Journal of empirical finance, 7(3), 300-271.
Mousavian, S Abbas, (2007). Islamic Financial Tools, Research Institute for Islamic Culture and Thought Publications. (In Persian).
Mousavian, S Abbas, Vosough, Balal, Farhadian A, Ali, (2013). Recognizing and ranking the risks of Islamic financial instruments (Sukuk), Strategic Management Thought, 1(7), (187 – 212). (In Persian)
Muroi, Yoshifumi & Suda, Shintaro. (2017). Computation of Greeks Using Binomial Tree, Journal of Mathematical Finance, v7, n3, 597-623.
Nasir, A. and Farooq, U. (2017), Analysis of value at risk of Sukuk and conventional bonds in Pakistan. Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 8 No. 4, pp. 375-388.
Nazarpour, M Naghi, Majid, H Naghibi, Hossein, K Joloudar, (2014). Ranking the Risk of Murabaha Sukuk base on the Financial Expert Opinions and a Comparison with Other Financial Instruments. Iranian Journal of Economic Research. 19(59), (153- 181). (In Persian)
Neisy, Abdolsadeh, Peymany Foroushany, Moslem, (2018). Financial Modeling Using MATLAB.  Allameh Tabatabai University Press. (In Persian)
Radpouar, Meisam, Abde Tabrizi, Hosein (2009). Measuring and Managing Market Risk Value-at-Risk approach. Agah Publications. (In Persian)
Raie, Reza, Fallahtalab, Hossein, (2013). Application of Monte Carlo Simulation and Random Walk Process in Predicting Value at Risk, Financial Engineering and Portfolio Management, 4(16), (75 – 92). (In Persian)
Schumann, Enrico. (2010). Essays on Practical Financial Optimization, (PhD thesis). University of Geneva.
Shams F, Mirfeiz, Younes, Ataie (2011). Performance evaluation of 50 active companies of Tehran Stock Exchange using SORTINO, EROV and M3 criteria. Financial Engineering and Portfolio Management, 9(13), (1-22). (In Persian)
Talebi, Mohammad, Rahimi, Amir Mohammad (2012). Classification and prioritization of risks related to lease securities (Ijarah sukuk). Iran’s Economic Essays, 9(18), (77-103). (In Persian)
Tari, Fatho’ Allah, (2012). Sukuk in Iran's monetary and financial system. Monetary and Banking Research Institute Publications. (In Persian)
Zhang, Boxiang & Yu, Yang & Wang, Weiguo. (2015). Numerical Algorithm for Delta of Asian Option, The Scientific World Journal, v1, n1, 1-6.