بررسی آثار اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی اهل بیت

چکیده

در ادبیات اقتصادی، سیاست تاب آوری اقتصادی به عنوان عامل موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده است، با توجه به رشد پایین اقتصادی استان‌های ایران طی سال‌های برنامه پنجم و ششم توسعه، در این مقاله شناسایی مولفه‌های اقتصادی مقاومتی و برآورد اثرآن بر رشد اقتصادی استان‌های ایران از اهداف و مسئله اصلی این تحقیق می‌باشد. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون‌ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل‌ دیتا (حداقل مربعات تعمیم‌یافته برآوردی) برآورد شده است. در ادبیات اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد مردم محور (مردم بنیاد)، در تعامل با اقتصاد جهان (برون گرا)، با تکیه به منابع داخلی (درون زا)، استوار بر پایه‌های دانش (دانش بنیان)، مبتنی بر افزایش ثروت ملی و تولید ثروت (عدالت بنیان) تبیین شده است،. مؤلفه‌های اقتصادمقاومتی شامل عدالت‌بنیانی، اقتصاد دانش‌بنیان، درون‌زایی، برون‌گرایی و مردمی‌بودن تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد ‌‌اقتصادی استان های ایران دارد به نحوی که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی استان های ایران مولفه‌های عدالت بنیانی و اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران نیز اثرمثبت و معنی داری دارد. با توجه به تاثیر مولفه ها، سیاستگذاران پیشرفت اقتصادی ایران می بایست جهت تحقق رونق اقتصادی در استان های ایران به سیاستهای عدالت محوری و ارتقای شاخص های دانش بنیانی توجه ویژه ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the economic effects of the components of the resistance economy in different provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad ghaffary fard
  • GHOLAM ABBAS alamdar

ahlul bayt international university

چکیده [English]

Each country needs its own development model to achieve economic development goals. Despite the cruel sanctions of the enemies of the Islamic Revolution, the general policies of the resilience economy were proposed by the Supreme Leader to achieve the goals of the Iranian-Islamic model of progress. The model of this research is estimated after performing the tests using the data panel econometric method (estimated generalized squares). The results show that the combined index of resilience economy has a positive effect on the economic growth of Iranian provinces. Also, there is a positive and significant relationship between the components of resilience economy including justice-based, knowledge-based economy, endogenous, extroversion and popular and economic growth of Iranian provinces, so that the component of basic justice and knowledge-based economy has the greatest effect on economic growth of Iranian provinces. Therefore, policy makers of Iran's economic development should pay special attention to justice-oriented policies and the promotion of knowledge-based indicators in order to achieve economic prosperity in the provinces of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Resilience Economy
  • province
  • EGLS
ابراهیم‌زاده و همکاران (1395). راهبرد تعدیل فقر در محلات شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی (کلان شهر تهران)، جغرافیا و توسعه، ش 44، 24-1.
ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، 30/11/1392، در Khamenei.ir
اشرفی، غلامرضا حجتی (1396). مجموعه هامش قوانین: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تهران: نشر گنج دانش.
افقه، سید مرتضی و سید امین منصوری (1399). غفلت از تاب‌آوری اقتصادی و اجمتاعی، مخاطره کلیدی، در اجرای سند الگویی پیشرفت؛ مطالعه موردی استان خوزستان، فصلنامه علمی مطالعات اقتصاد اسلامی، ش2، 375- 347.
باقری، مهدی (1394). بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصادمقاومتی بر توسعه سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی، 1396-1390.
بریمانی، محمد (1398). تأثیر فناوری اطلاعات بر تحقق اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: سازمان بسیج سازندگی استان مازندران)، موسسه آموزش عالی هدف.
پروندی، ساسان (1396). اولویت‌سنجی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در تحقق برنامه‌های آمایش سرزمین در ایران، دانشگاه ارومیه.
پیغامی، عادل (1393). درس گفتارهای اقتصادمقاومتی، تهران: دانشگاه امام صادق.
پیلسته، بهنام (1398). بررسی و تحلیل جایگاه استان‌های کشور ایران از لحاظ مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، پایان نامه ارشد، دانشگاه ولی عصر (ع) رفسنجان.
خوانساری، رسول و قلیچ، وهاب (1394). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، ش1، 118-89.
راثی، نیره و سید جمال‌الدین محسنی زنوزی (1395). بررسی مؤلفه‌های اقتصادمقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصاد ایران، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، س4، 132-115.
رضوانی، محمدرضا  (1383). سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی در شهرستان سنندج، مجله جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای شماره 3.
رفیعیایی، سید احمد (1397). نقش مؤلفه‌های اقتصادمقاومتی در توسعه پایدار ج.ا.ا، فصلنامه پدافند غیر عامل و امنیت، ش 24، 125-99.
ریاحی مهر، باقر (1394). اصول اقتصاد مقاومتی از منظر امیرالمؤمنین و فقه اسلامی، فقه و اجتهاد، ش4، 102-129.
سلیمانی، یاسر و پیغامی، عادل (1395). مؤلفه‌های الگوی مقاوم‌سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، ش71، 29-6.
سوری، علی (1393). سرمایه‌اجتماعی و رشد در ایران، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ش 69،46-49.
شاکری، عباس (1394). اقتصاد کلان، نظریه‌ها و سیاست‌ها، ج 1، تهران: انتشارات رافع.
شقاقی شهری، وحید و کریم، محمدحسین (1395). اثر فساد مالی بر درون‌زایی اقتصاد ایران در راستای سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی، ویژه نامه اقتصادمقاومتی، 90-63.
عبدالملکی، حجت‌الله (1391). الگوی اسلامی پیشرفت منطقه‌ای، دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، ش2، 51-21.
عبدالملکی، حجت‌الله (1394). اقتصاد مقاومتی: درآمدی برمبانی نظری، سیاست‌ها و برنامه عمل، تهران: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌‌السلام.
عمار لو، محسن و روحانی، محمدجعفر (1397). «اقتصاد دانش‌بنیان، بررسی اهمیت و نقش آن درتحقق اقتصاد مقاومتی و اشتغال پایدار»، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، ش 219، صص. 12-4.
قاسمی، بهاره (1396). بررسی زمینه‌های تنوع بخشی اقتصادی نواحی روستایی در راستایی اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: استان اصفهان، بخش جلگه)، دانشگاه گیلان.
قلی‌پور، زهرا (1396). بررسی نقش پارک‌های علم و فناوری و تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی (پارک‌های علم و فناوری استان قزوین)، دانشگاه علم و فرهنگ.
قویدل سدهی، الهه (1396). تحلیل استراتژیک تولید برنج در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: استان گیلان)، دانشگاه قم.
قویدل، الهه (1397). آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، فصلنامه سیاست‌های کلان و راهبردی، شماره ویژه.
کمیجانی، اکبر و میرجلیلی، سیدحسین (1380). سازوکار استراتیژیک تجاری برای توسعه صادرات صنعتی ایران، پژوهش نامه بازرگانی، ش15، 62-31.
گشتاسبی، فرزاد (1397). شناسایی عوامل بسترساز اقتصاد مقاومتی بر افزایش درآمدهای کارگاه‌های کوچک تولیدی استان کهگیلویه و بویراحمد به روش تحلیل سلسله مراتبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.
لطفی، اکبر (1395). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت استان آذربایجان غربی، دانشگاه ارومیه.
لطفی، حبیب الله و محمد جواد توکلی (1399). مفهوم مؤلفه‌های درون‌زایی در اقتصادمقاومتی، معرفت، ش5، 60-49.
محسنی زنوزی، سیدجمال‌الدین و صادق‌وند، بهزاد (1396). تأثیر شاخص‌های اقتصادمقاومتی بر رشداقتصادی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ش67، 61-39.
مرکز آمار ایران، سالنامه­های آماری، 1396-1390.
مشهدی حسن میرزای شیرازی، امید (1396). تدوین راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد کارآفرینی در بسیج تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.
موسوی و همکاران (1397). تبیین نقش مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان کردستان)، علوم و فنون مرزی، ش1، 63-33.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک داده­های اقتصادی و مالی، 1396-1390.
یوسفی، احمدعلی و غفاری، مجتبی (1395). «نقش مردم در اقتصاد مقاومتی (با تأکید بربیانات رهبر انقلاب)»، دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی، ش 1، 156-128.
Abdul Maleki, Hojjatullah (2012). The Islamic Model of Regional Development, two scientific-specialized quarterly journals of Islamic Economic Studies, Vol. 2, 51-21, (In Persian)
Abdul Maleki, Hojjatullah (2015). Resistance Economics: An Introduction to Theoretical Foundations, Policies and Action Plan, Imam Sadegh University Student Basij Publications, (In Persian)
Afgheh, Seyed Morteza and Seyed Amin Mansouri; (2020). Neglect of economic and social resilience is a key risk in implementing the model model of progress; Case study of Khuzestan province, Scientific Quarterly of Islamic Economics Studies, Vol. 2, 375-347, (In Persian)
 Ammar Lou, Mohsen and Mohammad Jafar Rouhani (2018). "Knowledge-based economics, examining its importance and role in achieving a resilient economy and sustainable employment", Social, Economic, Scientific and Cultural Monthly of Labor and Society, Vol. 219, 12-4, (In Persian)
Bagheri, Mehdi (2015). Investigating the Impact of Resistance Economy Components on Organizational Development, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, (In Persian)
Bahnam, Pilista. (2019). Study and analysis of the position of the provinces of Iran in terms of components of the resistance economy, Master Thesis, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, (In Persian)
Barimani, Mohammad (2019). The Impact of Information Technology on the Realization of Resistance Economy (Case Study: Basij Sazandegi Organization of Mazandaran Province), Target Higher Education Institute, (In Persian)
Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Economic Indicators, 2011-2017.
Communication of general policies of resistance economy, 2013, in Khamenei.ir
Ebrahimzadeh et al. (2016). Poverty alleviation strategy in urban areas with the approach of resistance economy (Tehran metropolis), Geography and Development, Vol. 44, 24-1, (In Persian)
Ghasemi, Bahareh (2017). Investigating the fields of economic diversification of rural areas in the direction of resistance economy (Case study: Isfahan province, plain), University of Guilan, (In Persian)
Gholipoor, Zahra (2017). Investigating the role of science and technology parks and its impact on the realization of resistance economy (science and technology parks of Qazvin province), University of Science and Culture, (In Persian)
Goshtasbi, Farzad (2018). Identifying the bedrock factors of resistance economy on increasing the incomes of small production workshops in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces by hierarchical analysis method, Islamic Azad University, Gachsaran branch, (In Persian)
Harrod, R.F. (1959), ‘Domar and Dynamic Economics’, Economic Journal, 69, September, 451–64.
Khansari, Rasool and Wahab Qelich; (2015). "Prioritization of effective factors on the realization of the general policies of the resistance economy in the banking system using the fuzzy TOPSIS method", Journal of Islamic Financial Research, Vol. 1, pp. 118-89, (In Persian)
Komijani, Akbar and Seyed Hossein Mirjalili (2001). Strategic Trade Mechanism for the Development of Iran's Industrial Exports, Trade Research Journal, Vol. 15, 62-31, (In Persian)
Lotfi, Akbar (2016). Identifying and prioritizing the factors affecting the realization of resistance economy in the industrial sector of West Azerbaijan Province, Urmia University, (In Persian).
Rizwani, Mohammad Reza (2013). Measuring and analyzing the development levels of rural areas in Sanandaj city, Journal of Geography and Regional Development, No. 3. (In persion)
Lotfi, Habibollah and Mohammad Javad Tavakoli (2020). The concept of endogenous components in resistance economics, Knowledge, Vol. 5, 60-49, (In Persian)
Mankiw, N. G., D. Romer and D. N. Weil (1992), “A contribution to the Empirics of Economic Growth”, Quarterly of Economics, volume 107, Issue 2, pp. 407-437.
Mashhadi Hassan Mirzaei Shirazi, Omid (2017). Developing Strategies for Realizing a Resistance Economy with an Entrepreneurial Approach in Tehran Basij, Islamic Azad University, Safa Dasht Branch, (In Persian)
Ministry of Economic Affairs and Finance, Economic and Financial Database, 2011-2017.
Mohseni Zanozi, Seyed Jamaluddin and Behzad Sadeghvand (2017). The Impact of Resistance Economy Indicators on Iran's Economic Growth, Islamic Economics Quarterly, Vol. 67, pp. 61-39, (In Persian)
Mousavi et al. (2018). Explaining the role of components of resistance economy in achieving sustainable security in border areas (Case study: Kurdistan Province), Border Science and Technology, Vol. 1, 63-33, (In Persian)
North, D. (1990) Institutions, Institutional change, and Economic performance (New York: Cambridge University press).
Paighami, Adel (2014). Lecture on Resistance Economics, Tehran, Imam Sadegh University, (In Persian)
Ashrafi, Gholamreza Hojjati (2016). Hamesh Law Collection: Sixth Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran with: General Policies of Resistance Economy, Tehran: Ganj Danesh Publishing House, (In persion)
Parvandi, Sasan (2017). Prioritization of components of resistance economy in the implementation of land management programs in Iran, Urmia University, (In Persian)
Qoydil Sadhi, Elaha (2017). Strategic analysis of rice production in order to achieve a resilient economy (Case study: Guilan province), Qom University, (In Persian)
Qoydil, Elaha (2018). The effects of the resistance economy model approach in the agricultural sector, Quarterly Journal of Macro and Strategic Policies, Special Issue, (In Persian)
Raasi, Nayreh and Seyed Jamaluddin Mohseni Zanozi (2015). A Study of the Components of Resistance Economy in the Government Revenue System and Its Impact on the Growth of Iran's Economy, Quarterly Journal of Strategic and Macro Policies, Vol. 4, 132-115, (In Persian)
Rafiei, Seyed Ahmad (2018). The Role of Components of Resistance Economy in Sustainable Development of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Passive Defense and Security, Vol. 24, 125-99, (In Persian)
Riahi Mehr, Baqer; (2015). Principles of resistance economics from the perspective of Amir al-Mo'menin and Islamic jurisprudence, jurisprudence and ijtihad, vol. 4, 102-129, (In Persian)
Sadeqi, Mehdi & Fadaii Khorasgani, Mehdi (2002). “VAT inflationary effects on different sectors of the Iranian economy”, Journal of Economic Preceding studies, (4). (In persion).
Shaghaghi Shahri, Vahid and Mohammad Hossein Karim (2015). The effect of financial corruption on the endogenousity of Iran's economy in line with the general policies of the resistance economy, Special Issue of Resistance Economics, 90-63, (In Persian)
Shakeri, Abbas (2015). Macroeconomics, Theories and Policies, Vol. 1, Tehran, Rafi Publications, (In Persian)
Soleimani, Yaser and Adel Peyghami (2015). Components of the Socio-Economic Stabilization Model of the Islamic Republic of Iran (Case Study of the General Policies Communicated by the Supreme Leader), Basij Strategic Studies Quarterly, Vol. 71, 6-29, (In Persian)
 Solow, R, M. (1956) “A contribution to the theory of Economic Growth”, quarterly Journal of Economics, Vol. 7, 65-94.
Soori; Ali (2014). Social Capital and Growth in Iran, Quarterly Journal of Economic Research and Policy, Vol. 69, 46-49, (In Persian)
Statistics Center of Iran, Statistical Yearbooks, 2011-2017.
Yousefi, Ahmad Ali and Mojtaba Ghaffari (2015). "The role of people in the resistance economy (with emphasis on the statements of the Supreme Leader of the Revolution)", Bi-Quarterly Journal of Resistance Economy Research, Vol. 1, 156-128, (In Persian).
Wang, X & Sandholm, T. (2003) Learning near-Pareto Optimal conventions in polynomial time; Proceedings of the Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS), Canada: Vancouver.