کاربست مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی در تبیین انتظارات تورمی ناهمگن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم اقتصادی، اقتصاد دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

2 استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

چکیده

انتظارات تورمی در اقتصاد متعارف از الگوی خاصی تبعیت می‌کند که انتظارات عقلایی خوانده می‌شود. این الگو یک الگوی استاندارد و فراگیر است که در نظریه‌پردازی و مدل‌سازی اقتصادی از آن استفاده می‌شود. این در حالی است که براساس شواهد اقتصاد آزمایشگاهی نحوه شکل‌گیری انتظارات کنشگران اقتصادی متفاوت و ناهمگن است. در این پژوهش تلاش کردیم تا با طرح مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، چرایی این ناهمگنی را تبیین نماییم و توضیح دهیم که انتظارات می‌توانند بر‌خلاف دیدگاه کلاسیک‌های جدید متفاوت باشند. یافته‌ها حاکی از آن است که ناهمگنی در انتظارات به‌دلیل تکثر در اعتباریاتی است که به‌واسطه فرایند تاریخی و معاصر بودن محیط جغرافیایی و زمانی متکثر شده‌اند و آموزش قواعد مرتبط با این اعتباریات نقش مهمی در تلقی افراد از درستی یا نادرستی و یا عقلانی و غیر‌عقلانی بودن آن‌ها دارد. این در حالی است که استفاده از تعبیر عقلایی یا غیر‌عقلایی برای انتظارات می‌تواند مغالطه‌آمیز باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rereading the Jurisprudential Principles of Money Laundering

نویسندگان [English]

 • Seyyed Ali Sobhani Sabet 1
 • Mahdi Sadeghi Shahdani 2
 • Hossein Eivazloo 3

1 PHD On Monetary economics, Imam Sadiq university, Tehran, Iran

2 Professor of Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University Tehran, Iran

3 Asistant Professor of Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University Tehran, Iran

چکیده [English]

Inflationary expectations in the conventional economics follow a specific pattern that is called rational expectations. This pattern is a standard and comprehensive model used in economic theorizing and modeling. However, according to the evidence of the laboratory economics, the way in which the expectations of economic actors are formed is heterogeneous. In this research, we tried to explain the reason for this heterogeneity by explaining the conception of Allameh Tabatabai's “Etebari Perceptions” and explaining that expectations could be different from the view of the new classic economists. The findings suggest that heterogeneity in expectations is due to the plurality of “Perceptions” caused by the historical and contemporary process of geographical and temporal contexts, and the teaching of the rules related to these “Perceptions” plays an important role in perceiving individuals as correct or inaccurate or rational and irrational has it. However, using rational or irrational interpretations of expectations can be misleading.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inflation expectations
 • Etebari perceptions
 • heterogeneity
 • Allame Tabatabai. JEL Classification: E71
 • D84
 • B55
 1. اسنودن، برایان و دیگران (1383‌‌)، ‌راهنمای نوین اقتصاد کلان‌، مترجم منصور خلیلی‌ عراقی و علی سوری، ‌چاپ اول، انتشارات برادران.

  برانسون‌، ویلیام اچ. (1378)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، مترجم عباس شاکری، تهران: نشر نی.

  طالب‌زاده، سید حمید (1389)، «نگاهی دیگر به ادراکات اعتباری»، جاویدان خرد، دوره جدید، شماره اول.

  طباطبایی، محمد‌حسین (1388)، روابط اجتماعی در اسلام، ترجمه محمد‌جواد حجتی کرمانی، تهران: اطلاعات.

  طباطبایی، محمد‌حسین (1388)، نهایه الحکمه، مترجم مهدی تدین، قم: بوستان کتاب.

  طباطبایی، محمدحسین‌ (۱۳۶۲)، رسائل سبعه، تهران: بنیاد علمی و فکری علامه محمدحسین طباطبائی.‌

  گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما (‌1384‌)، «بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید. کلاسیک‌های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟»، مجلة تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، ش‌ 70.

  مصلح، علی‌اصغر (1392)، «اعتباریات علامه طباطبایی مبنای طرحی فلسفی برای فرهنگ»، حکمت و فلسفه، سال نهم، ش4، صص 46-27.

  مطهری، مرتضی‌ (1368)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، تهران: صدرا. چاپ ششم.

  Armantier, O., Bruine de Bruin, W., Topa, G., der Klaauw, V., Wilbert, H., and Zafar, B. (2012), “Inflation expectations and behavior: Do survey respondents act on their beliefs?,” Federal Reserve Bank of New York Staff Report No. 509.

  Ballantyne A, C Gillitzer, D Jacobs and E Rankin (2016), ‘Disagreement about Inflation Expectations’, RBA Research Discussion Paper No 2016-02.

  Branson W.H, )1999(, “theory va siasathaye eghtesad kalan”, translated by Shakery A, , Ney Publication, Tehran.(In Persian)

  Burke, M. and Manz, M. (2011), “Economic literacy and inflation expectations: evidence from alaboratory experiment,” Public Policy Discussion Paper No. 11-8.

  Gorji E, Madani sh, (2005),”barresi va arzyabi seyr tahavvol maktab classic be neoclassic va sepas be classic haye jadid”, Tahghighat eghtesadi quarterly, Tehran university, vol 70. .(In Persian)

  Kahneman D, Slovic P, Tversky A eds (1983), Judgment under uncer-tainty: heuristics and biases, Cambridge University Press.

  Lucas, Robert E. and Prescott, Edward C, (1971), Investment Under Uncertainty, Econometrica, Vol. 39, No. 5. (Sep), pp. 659-681.

  Mosleh, A, (2013), “Etebariat allame tabatabayi mabnaye tarhi falsafi baraye farhang”, hekmat va falsafeh quarterly, Vol 4, year 9. .(In Persian) 

  Motahary M, (1989), “osul falsafeh va ravesh realism”, Sadra Publication, Tehran. .(In Persian)

  Muth, J. F. (1961), “Rational Expectations and the Theory of Pr ice Movements,” Econometrica, 29, PP. 315–335.

  1. D. Cagan (1956), The Monetary Dynamics of Hyperinflation, in Milton Friedman (Editor), Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago: University of Chicago Press.

  Ranyard, R., Del Missier, F., Bonini, N., Duxbury, D., & Summers, B. (2008), Perceptions and expectations of price changes and inflation: A review and conceptual framework. Journal of Economic Psychology, 29, 378–400 .

  Simon, H., A. (1955), “A Behavioral Model of Rational Choice”, The Quarterly Journal of Economics, 69(1),

  Simon, H., A. (1957), Part IV, in Models of Man, Willey, New York, p.196-279

  Snoden. B, (2004), “Rahnameye novin eghtesad kalan”, translated by Mansour khlily araghi and Ali Soury, Baradaran publication. .(In Persian)

  Soraa, Eyvind (2015), Inflation Expectations in Theory and Practice: A Survey-Based Approach, Master's Thesis for the degree, University of Oslo, Department of Economics, May.

  Tabatabayi, M.H, (1983), “rasa’el sab’e”, Bonyad elmi vaa fekri allameh tabatabayi Publication, Tehran.(In Persian)

  Tabatabayi, M.H, (2008), “Ravabet ejtemayi dar eslam”, translated by M.J Hojati kermani. Tehran, Etelaat publication. .(In Persian)

  Tabatabayi, M.H, (2008),”nehaya al-hikma”, translated by M. Tadaion, boostan ketb Publicaion, Qom.(In Persian)

  Talebzadeh, S Hamid, (2009), “negahi digar be edrakat etebary”, Javidan kherad, Vol 1. .(In Persian)

  Thornton, Henry (1802), An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain, London.

  Williamson, Óliver  (1981), The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach, American Journal of Sociology, Vol. 87, No. 3, pp. 548-577