بررسی اثر دینداری بر گرایش افراد در انتخاب بین نظریه‌های عدالت جان رالز و محمدباقر صدر (یک مطالعه آزمایشگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در طول تاریخ عدالت اجتماعی به‌عنوان والاترین آرمان انسانی همواره مورد توجه بوده است و نظریه‌های گوناگونی در این زمینه شکل گرفته است. در این مسیر آگاهی از گرایش افراد با هدف اثرگذاری مؤثرتر سیاست‌ها در تحقق عدالت اجتماعی بسیار اهمیت دارد. دینداری یکی از عوامل شکل‌دهنده نگرش افراد و از آن طریق رفتارهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر دینداری بر تمایل افراد در انتخاب نظریه‌های منتخب در موقعیت‌های تصمیم‌گیری مختلف (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی‌ میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران می‌باشد. تحلیل نتایج حاصل از آزمایش تجربی بر اساس مدل لوجیت نشان می‌دهد که متغیر دینداری بر احتمال انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت (1) و (2) اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای دینداری و طبقه اجتماعی اثر مثبت معناداری بر پابرجایی افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دوم نسبت به موقعیت اول دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Religiosity on Individual Tendency in Choosing John Rawls and Mohammad Baqir al-Sadr’s Justice Theories (An Experimental Study)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Nourahmadi 1
  • Amir Khadem Alizadeh 2
  • Syrous Omidvar 2
  • Zeynab Hajijafari 3

1 Assistant Professor, Department of Theoretical Economics, Faculty of economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

3 PhD. Student, Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Social justice has always been among the highest human ideals throughout history leading to the development of various theories in this regard. It is of special importance to understanding the real tendency of individuals to adopt more effective policies for realizing social justice. Religiosity  is among the factors forming attitudes of individuals and thereby their economic and social behaviors. This experimental study investigated the effect of Religiosity  on the tendency of 150 students in Tehran’s universities in choosing justice theories in different decision-making situations (without personal interest. third party). The results of this experimental study based on the Logit model showed the significant positive impact of Religiosity  on the likelihood of selecting the Shahid al-Sadr’s justice theory in the first and second decision-making situations. Religiosity  and social class showed a more significant positive impact on the persistence of individuals in choosing the Shahid al-Sadr’s justice theory in the second situation than in the first situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental Economics. Mohammad Baqir al-Sadr’s Justice Theory. John Rawls’ Justice Theory. Religiosity. Logit Model. JEL Classification: D3
  • C91
  • C92
  • C25
آرمان‌مهر، محمدرضا و دادگر، یدالله (1388)، «بررسی و نقد مبانی معیار عدالت اقتصادی رالز»، پژوهشنامه علوم اقتصادی، س 9، ش 2، صص 60-37.
پورفرج، علیرضا؛ گیلک حکیم آبادی، محمدتقی؛ انصاری سامانی، حبیب و باجلان، علی‌اکبر (1393)، «دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی»، جستارهای اقتصادی ایران، ش22، صص 216-187.
راولز، جان (2001)، عدالت به مثابه انصاف: یک بازگویی، مترجم عرفان ثابتی، تهران: نشر ققنوس.
سرآبادانی تفرشی، حسین و پیغامی، عادل (1396)، «تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر»، فلسفه و الهیات، س22، ش2، صص 64-35.
سیدنورانی، سید محمدرضا و خاندوزی، سید احسان (1391)، «مبانی نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام»، جستارهای اقتصادی، ش 17، صص 58-31.
شکوهی بیدهندی، محمد صالح و عزیزی، محمد مهدی (1394)، «تحلیل سیر تحول تاریخی مفهوم عدالت اجتماعی در برنامه‌های توسعة شهری ایران» (1340-1390)، تحقیقات تاریخ اجتماعی، س 5، ش2، صص 149-125.
شوشا، هلن (1319)، کاوش در جامعه‌شناسی روانی، مترجم ‌مرتضی، کتبی، تهران: نشر نی.
صدر، سیدمحمدباقر (1429ق)، الاسلام یقود الحیاه، المدرسه الاسلامیه، رسالتنا، ‌جلد ‌3 و5، قم: دارالصدر.
------- (1408ق)، فلسفتنا، قم: مجمع الشهید الصدر العلمی والثقافی.
------- (1393‌الف)، اسلام؛ راهبر زندگی، مکتب اسلام؛ رسالت ما، مترجم سید مهدی زرندیه، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر.
------- (1393‌ب)، اقتصاد ما، مترجم سید محمد مهدی برهانی، جلد 1، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر.
------- (1393‌ج)، اقتصاد ما، مترجم سید محمد مهدی برهانی، جلد 2، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر.
------- (1387)، اقتصادنا، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
------- (1399ق)، اقتصادنا، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
------- (1369)، طرح گسترده اقتصاد اسلامی، ‌مترجم فخرالدین شوشتری، تهران: پرتو.
------- (1359)، سنت‌های تاریخ در قرآن، مترجم سید جمال‌الدین موسوی، تهران: انتشارات روزبه.
------- (1358)، اسلام و مکتب‌های اقتصادی، مترجم محمد نبی‌زاده، قم: مجمع ذخایر اسلامی.
------- (بی‌تا)، «الاسلام یقود الحیاه مشتمل بر خلافه الانسان و شهاده الانبیا»، «‌لمحه فقهیه تمهیدیه»، «خطوط عن اقتصاد المجتمع الاسلامی»، «الاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی»، «القدره فی الدوله الاسلامیه تهران، نشر وزارت ارشاد اسلامی»، «صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی» تهران: نشر وزارت ارشاد اسلامی، چاپ دوم‌.
عزتی، مرتضی (1384)، «تخمین تابع مخارج مذهبی» (مخارج در راه خدا) مسلمانان، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش 18.
کریستینسن، لاری بی (1381)، روش‌شناسی آزمایشی، مترجم علی دلاوری، تهران: انتشارات رشد.
Ahmed. A; Salas O. (2011), Implicit influences of Christian religious representations on dictator and prisoner's dilemma game decisions.The Journal of Socio-Economics. 40 (3). 242–46.
Allport. G. W. Ross. J. M. (1967), Personal Religious Orientation and Prejudice. Journal of Personality and Social psychology. No. 5. 432- 433.
Armanmehr, M; Dadgar, Y (2009), Analysis of Economic Justice Criterion of Rawls, Journal of Economic Sciences, No 2, page(s), 37-60. (In Persian)
Benjamin. D.J. Choi. J.J. Fisher. G. (2016), Religious Identity and Economic Behavior. Review of Economics and Statistics. 98 (4). 617–37.
Billingsley J. Gomes. C.M. McCullough. M.E. (2018), Implicit and explicit influences of religious cognition on Dictator Game transfers. Royal Society. Vol 5.
Brandouy. O (2001), Laboratory Encentive Structure and Control-test Design in an Experimental Asset Market. Journal of Economic Psychology. 22.
Brown. L. B. (1987), The Psychology of Religious Belief. London: Academic Press.
Chabris. C.F. Laibson. D. Morris. C. L. Schuldt. J.P. Taubinsky. D. (2008), Individual laboratory-measured discount rates predict field behavior. Journal of Risk and uncertainty. 37(2). 237-269.
Christensen, L (2002), Experimental Methodology, Translate by Ali Delavari, Tehran: Roshd. (In Persian)
Chuah. S.H. Hibbert. S. (2011), Moral emotions and altruistic giving. Working paper. Nottingham University Business School.
Croson. R. Gächter. S. (2010), The science of experimental economics. Journal of Economic Behavior & Organization. Elsevier. 73(1). 122-147.
Degli Antoni. Giacomo. Faillo. Marco. Francés-Gómez. Pedro. Sacconi. Lorenzo. (2016), Distributive Justice with Production and the Social Contract: An Experimental study. Econometica Working paper series.
Duch. M.L. Grossmann. M.R.P. Lauer. T. (2020), z-Tree unleashed: A novel client-integrating architecture for conducting z-Tree experiments over the Internet. Journal of Behavioral and Experimental Finance. 28. Article 100400.
Eckel. C.C. Grossman. P. J. (2004), Giving to secular causes by the religious and nonreligious: An experimental test of the responsiveness of giving to subsidies. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 33(2). 271–289.
Ezzati, Morteza (2005), Estimation of Muslims' Religious Expenses (Expenses in the Way of God), Journal of Islamic Economics, No 18. (In Persian)
Fischbacher. U. (2007), z-Tree: Zurich toolbox for ready-made economic experiments. Experimental economics. 10(2). 171–178.
Frohlich. N. Oppenheimer. Joe A. (1992), Choosing Justice: An Experimental Approach to Ethical Theory. Berkeley: University of California Press.
Fox. J. (2019), A world survey of secular-religious competition: state religious policy from 1990 to 2014. Religion. State and Society. 47 (1). 10–29.
Gruener. S. (2019), Sample Size Calculation in Economic Experiments. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 240(6). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3452918 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3452918 .
Hoffmann. L. Gobien. S. Basedau. M. Prediger. S. (2019), Universal Love or One True Religion? Experimental Evidence of the Ambivalent Effect of Religious Ideas on Altruism and Discrimination. American Journal of Political Science. 64(3). 603-620.
Hoffmann. R. (2013), The Experimental Economics of Religion. Journal of Economic Surveys. 27(5). 813-845.
Hoffmann. R. Larner. J. (2011), The demography of Chinese nationalism: A field-experimental approach. Nottingham: University Business School.
Horisch. H. (2008), Is the veil of ignorance only a concept about risk? An experiment. Journal of Public Economics. 94(11–12). 1062-1066.
Horton. J.J. Rand. D.G. Zeckhauser. R.J. (2011), The online laboratory: conducting experiments in a real labor market. Exp. Econ. 14. 399 – 425.
Hurst. S. (2014), Religion’s moral delusion. Master’s thesis. London: London School of Economics.
Jakiela. P. (2015), How fair shares compare: Experimental evidence from two cultures. Journal of Economic Behavior & Organization. 118. 40-54.
Kagel. J. H. Roth. A. E. (1995), The Handbook of Experimental Economics. Princeton: Princeton University Press.
Konow. J. Tatsuyoshi. Saijo. Kenju. Akai. (2009), Morals and Mores? Experimental Evidence on Equity and Equality from the US and Japan.
Malhotra. D. (2010), (When) are religious people nicer? religious salience and the ‘Sunday effect’ on pro-social behavior. Judgment and Decision Making. 5 (2). 138–143.
Mazar. N. Ariely. D. (2006), Dishonesty in Everyday Life and Its Policy Implications. Journal of Public Policy & Marketing. 25 (1). 117–26.
McKay. R. Efferson. C. Whitehouse. H. Fehr. E. (2011), Wrath of God: Religious Primes and Punishment. Proceedings Biological sciences. 278 (1713). 1858–63.
Obaidi. M. Kunst. J.R. Kteily. Nour. T. Lotte. Sidanius. Js. (2018), Living under threat: Mutual threat perception drives anti-Muslim and anti-Western hostility in the age of terrorism. European Journal of Social Psychology. 354 (6309). 73.
Oleson. PE. (2001), An experimental examination of alternative theories of distributive justice and economic fairness. PHD. The University of Arizona.
Parra. J.C. G. Wodon. Q. (2016), Religion and Social Cooperation: Results from an Experiment in Ghana. The Review of Faith & International Affairs. 14 (3). 65–72.
Pew Research Center. (2017), “The Changing Global Religious Landscape.” http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/04/07092755/ FULL-REPORTWITH-APPENDIXES-A-AND-B-APRIL-3.pdf
Philpott. D. (2007), Explaining the Political Ambivalence of Religion. American Political Science Review. 101 (03). 505–25.
Pichon. I. Boccato. G. Saroglou. V. (2007), Nonconscious influences of religion on prosociality: a priming study. European Journal of Social Psychology. 37(5).1032 – 1045.
Poorfaraj, A, Gilachakimabadi, M, Ansarisamani, H, Bajlan, A (2015). Religion and Social behavior: Investiigation of the Impact of Religiosity on Cooperative Behavior Through an Experimental Study, Journal of Economic Essayes, Vol 11, No 22, Page(s) 187-216. (In Persian)
Preston. J.L. Ritter. R.S. (2013), Different Effects of Religion and God on Prosociality with the Ingroup and Outgroup. Personality & Social Psychology Bulletin. 39 (11). 1471–83.
Rand. D. G. Dreber. A. Haque. O. S. Kane. R. J. Nowak. M. A. Coakley. S. (2014), Religious Motivations for Cooperation: an Experimental Investigation using Explicit Primes. Religion. Brain & Behavior. 4(1). 31-48.
Randolph-Seng. Brandon. Nielsen. Michael E. (2007), Honesty: One Effect of Primed Religious Representations. International Journal for the Psychology of Religion. 17 (4). 303–15.
Rawls. John. (1971), A Theory of Justice. Oxford University Press.
Rawls. John (1999), A Theory of Justice. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts.
Rawls, J (2001), Justice as Fairness, Translate by Erfan Sabeti. Tehran: Ghoghnoos. (In Persian)
Rawls. J. (2000), justice as fairness. Harvard university press.
Rustichini. A. Vostroknutov. A. (2014), Merit and Justice: An Experimental Analysis of Attitude to Inequality. PLoS ONE. 9(12). e114512. https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0114512.
Sacconi. L. Faillo. M. (2008), Conformity. Reciprocity and the Sense of Justice how Social Contract-Based Preferences and Beliefs Explain Norm Compliance: The Experimental Evidence. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1163742 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1163742
Sadr, SM (1979), Eqtesadona, Beirut: Dar Al-Taarif Publications. (In Arabic)
Sadr, SM (1980), Islam va Maktabhaye Eqtesadi, Translate by Mohammad Nabizadeh, Qom: Islamic Reserves Association. (In Persian)
Sadr, SM (1981), Sonathaye Tarikh dar Quran, Translate by Seyed Jamaladdin Mousavi, Tehran: Rouzbeh. (In Persian)
Sadr, SM (1987), Falsafatona, Qom: Martyr Al-Sadr Scientific and Cultural Complex. (In Arabic)
Sadr, SM (1989), Tarhe Gostarde Eqtesad Islami, Translate by Fakhroddin Shoushtari, parto. (In Persian)
Sadr, SM (2008), Eqtesadona, Qom: Islamic Propagation Office. (In Arabic)
Sadr, SM (2015 A), Islam Rahbare zendegi, Maktabe Islam, Resalate ma, Translate by Seyed Mahdi Zarandiye. Qom: Shahid Sadr Scientific Research Institute. (In Persian)
Sadr, SM (2015 B), Eqtesade Ma. (1), Translate by Seyed Mohammadmahdi Borhani, Qom: Shahid Sadr Scientific Research Institute. (In Persian)
Sadr, SM (2015 C), Eqtesade Ma. (2), Translate by Seyed Mohammadmehdi Borhani, Qom: Shahid Sadr Scientific Research Institute. (In Persian)
Sarabadani, H, Paighami, A (2018), A Conceptual Explanation of the Theory of Social Justice in the View of Shahid Sadr, Journal of Philosophy and Theology, No 2, Page(s) 35- 64. (In Persian)
Scott. John T. Richard E. Matland. Philip A. Michelbach. Brian. H. Bornstein. (2001), Just Deserts: An Experimental Study of Distributive Justice Norms. American Journal of Political Science. 45. 749-767.
Shariff. A.F. Willard. A.K. Andersen. T. Norenzayan. A. (2016), Religious priming: a meta-analysis with a focus on prosociality. Pers. Soc. Psychol. Rev. 20. 27 – 48.
Shariff. Azim F. Norenzayan. Ara. (2007), God Is Watching You: Priming God Concepts Increases Prosocial Behavior in an Anonymous Economic Game. Psychological Science. 18 (9). 803–9.
Seyednourani, SM, Khandoozi, Seyed E (2012), Theoretical Basis of Assessing Economic Justice in Islam, Journal of Economic Essays, Vol 9, No 17, Page(s) 31-58. (In Persian)
Shokoohi Bidhendi, M, Azizi, M (2016), Analysis of the Historical Evolution of the Concept of Social Justice in Iran's Urban Development Programs (1961- 2011), Social History Research, No 2, Page(s) 125-149. (In Persian)
Shosha, H (1999), Kavosh dar Jameshenasi ravani, Translate by Morteza Katbi. Tehran: Nashre Ney. (In Persian)
Shosha. H. (1990), Explore psychological sociology.
Smith. V. L. (1976), Experimental economics - Induced value theory. American Economic Review. 66. 274-279.
Sosis. R. Ruffle. B. J. (2003), Religious ritual and cooperation: Testing for a relationship on Israeli religious and secular kibbutzim. Current Anthropology. 44(5). 713–722.
Tan. J. (2006), Religion and Social Preferences: An Experimental Study. Economics Letters. 90(1). 60–67.
Tan. J. H. Vogel. C. (2008), Religion and Trust: An Experimental Study. Journal of Economic Psychology. 29(6). 832- 848.
Van Elk. M. Wagenmakers. E.J. Gronau. Q.F. Vandekerckhove. J. Guan. M. Matzke. D. (2016), Meta-analyses are no substitute for registered replications: a skeptical perspective on religious priming. Front. Psychol. 6. 1365. (doi:10.3389/ fpsyg.2015.01365).
Xygalatas. Dimitris. (2013), Effects of religious setting on cooperative behavior: A case study from Mauritius. Religion. Brain & Behavior. 3 (2). 91–102.