فراتحلیل مطالعات اقتصاد مقاومتی در ایران: شناسایی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی سازمان برابر تکانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام رضا، مشهد، ایران

3 کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام رضا، مشهد، ایران

4 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

چکیده

اسناد معتبر منتشر شده توسط نهادهای علمی نظارتی و اجرایی بیانگر این است که با گذشت سال‌ها از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب اسلامی (مدظله) و همچنین تأکید ایشان بر اهمیت آن‌ها در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران؛ این سیاست‌ها در سطح قابل‌قبولی عملیاتی نشده است و باعث تأثیرگذاری تکانه‌های اقتصادی بر زندگی مردم شده است. این مقاله به‌دنبال شناسایی روشمند متغیرهایی است که می‌تواند برای عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابل رصد باشد. این پژوهش با مفروض گرفتن آن‌که پژوهشگران اقتصاد مقاومتی، معتقد به مقاوم‌کردن اقتصاد در مقابل تکانه‌های احتمالی به اقتصاد بوده؛ و دغدغة اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در سطوح مختلف داشته‌اند و با رویکرد آن و برای عملیاتی کردن این سیاست‌ها راهکارهایی را پیشنهاد داده‌اند، با روش فراتحلیل، بیش از 200 مقاله از مقالات با درجة علمی پژوهشی مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی را از سال 1391 تا پایان سال 1399 مورد بررسی قرار داده است. عوامل و موانع شناسایی شده و زیر‌مؤلفه‌های آن‌ها را در سه زمان پیش از اجرا، میان اجرا و پس از اجرا توزیع نموده، که پس از برگزاری جلسات علمی پیرامون آن‌ها و اعتبارسنجی توسط متخصصان، به‌عنوان متغیر قابل رصد در جهت سنجش مقاوم‌پذیری سازمان در برابر تکانه‌ها معرفی شده‌اند. مدیریت‌های اجرایی و نظارتی سازمان‌ها در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در هر سطحی باید تلاش کنند متغیرهای معرفی شده را رصد نموده و تلاش نمایند متغیرهای عامل را تقویت نموده؛ و متغیرهای مانع را تضعیف نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Meta-Analysis of Resistance Economics Studies in Iran: Identify the Factors Affecting the Strength of the Internal Structure of the Organization Against Shock

نویسندگان [English]

 • Vahid Arshadi 1
 • Javad Nobakht 2
 • Reza Esmaeilpour Sani 3
 • Saeed Seyyed Hoseinizadeh Yazdi 4

1 Assistant Professor of Economics Department of Islamic Economics, Research Center of Islamic Studies in the Humanities Ferdowsi University Of Mashhad

2 Graduate of Business Management, Faculty of Management, Imam Reza University, Mashhad, Iran

3 Graduate of Business Management, Faculty of Management, Imam Reza University, Mashhad, Iran

4 PhD Student in Economics, Faculty of Islamic Education and Economics, Imam Sadiq) University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Authentic documents published by scientific, regulatory and executive institutions indicate that a decade after the announcement of the general policies of the resistance economy by the Leader of the Islamic Revolution and also his emphasis on their importance in the statement of the second step of the Islamic Revolution of Iran; These policies have not been implemented to an acceptable level and have caused economic shocks to affect people's lives. This paper seeks to methodically identify the variables that can be observed to implement the general policies of the resistance economy.  This study assumes that researchers in resistance economics believe that the economy is resilient to possible shocks to the economy and have been concerned with the implementation of the general policies of the resistance economy at various levels Using meta-analysis method, more than 200 papers with scientific research degree related to the subject of resistance economics from 1391 to the end of 1399 have been reviewed. Distributed identified factors and barriers and their sub-components at three times before implementation, between implementation and after implementation; After holding scientific meetings about them and validation by experts, they have been introduced as an observable variable to measure the organization's resilience to shocks. Executive and supervisory managements In order to implement the general policies of the resistance economy at any level, organizations should try to monitor the introduced variables and try to strengthen the operating variables; And undermine barrier variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Variables
 • General Policy
 • General Policies of Resistance Economics
 • Internal Strength
 • Analytical
 • shocks. JEL Classification: O29
 • P21
 • H77
 • Q54
آجیلی، هادی (1392)، «اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، ش 24‌، صص 87-105.
ابراهیمی هرستانی، اصغر؛ رضاپور، یوسف و طغیانی، مهدی (1397)، «ادراک فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه اول از اقتصاد مقاومتی: پژوهشی پدیدارشناسانه»، مطالعات راهبردی بسیج، ‌ش 78‌، صص 31-71.
ابوالحسنی، اصغر و بهاروندی، احمد (1392)، «(اوراق دوسویه ارزی) رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی»، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، ش‌ 5 (2)، صص 93-104.
ادیب، یوسف؛ ابراهیمی هرستانی، اصغر؛ رضا‌پور، یوسف و طغیانی، مهدی‌ (1395)، «بررسی مبانی دینی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، ش 10(36)، صص 41-58.
ارشدی، وحید؛ امیری، حسین؛ بارانی، معصومه (1398)، «بررسی تأثیرپذیری فضای کسب‌و‌کار از متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص مقاومت اقتصادی»، اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، ش 26 (18)، صص 109-136.
انصاری، مجید (1385)، «جایگاه سیاست‌های کلی در نظام قانون‌گذاری در ایران»، مجموعه مقالات همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص 184.
انگورج تقوی، سیاوش؛ سیف‌نراقی، مریم؛ احقر، قدسی و نادری، عزت‌اله (1398)، «طراحی چ.هارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس مؤلفه‌های برنامه‌درسی زایس در دوره دوم متوسطه»، رهبری و مدیریت آموزشی، ش 47، صص 45‌–‌58.
بزی، افشین؛ شجاعی، سامره؛ اسفندیاری مقدم، علیرضا و سمیعی، روح‌اله (1399)، «تبیین مدل راهبردی تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تعاون و کشاورزی، ش 9(33)، صص123-153‌.
بشارت، احسان و ارسلان بد، محمد‌رضا (1393)، «اثرپذیری رشد اقتصادی ایران از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی: دیدگاه راهبردهای توسعه کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی»، مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، ش 5(17)، صص 77‌-98.
بنی‌اسد، رضا‌ و باقری میبدی مهدی ‌(1399)، «طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی ایران در محیط متخاصم»، راهبرد اقتصادی، ش 9(32)، صص 135-168.
بهاروندی، احمد (1396)، «ایجاد خوشه‌های تأمین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان»، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش 9(2).
پیغامی، عادل؛ سعدآبادی، علی‌‌اصغر و عظیمی، آرین (1395)، پایش اقتصاد مقاومتی، تهران دانشگاه امام صادق ().
پیغامی، عادل و منصوری، سمانه (1393)، «مطالعه تطبیقی ادبیات اقتصاد تاب‌آور و برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی؛ ارائه یک مدل مفهومی ترکیبی»، آفاق امنیت، زمستان 1393، ش(25)، صص 89‌–‌114.
ترک‌زاده، جعفر و عبدشریفی، فاطمه (1397)، «بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به‌مثابه یک نظام رفتار»، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش21، صص 113-140.
توسلی، حمید (1387)، «ارائه هشت مدل عملیاتی در چرخه سیاست‌گذاری برای اجرای مطلوب سیاست‌ها»، فصلنامه راهبرد یاس، ش15، صص 74-96.
توکلی، محمد‌جواد (1398)، «بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی»، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، ش16 (32)، صص 89-119.‌
حسنی، مهدی و نصردهزیری، الماس (1393)، «اقتصاد سیاسی و اقتصاد مقاومتی؛ مقایسه تحریم‌های اقتصادی در دو دهه 1330و1390»، فصلنامه ‌پژوهش‌های سیاست اسلامی، ش 2(6)، صص 163-189.
حیدری کتایونچه، مهدی و محمدی متکازینی، سید علی (1394)، «مؤلفه‌های «اقتصاد مقاومتی» در سیره و تبلیغ عالمان دینی متأخر»، تاریخ اسلام در آینه پژوهش، ش 39، صص 63-87.
خوانساری، رسول و قلیچ، وهاب (1394)، «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی»، تحقیقات مالی ـ اسلامی، ش 9‌.
دادخواه، هادی؛ زمانیان، غلامرضا و دهمرده قلعه‌نو، نظر (1397)، «نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری»، راهبرد، ش 27(87)، صص 141-162.
داوودی، پرویز و جعفریه، فاطمه سادات (1393)، «نگرشی نهادی برساختار‌سازی قدرت در عرصة داخلی برای نیل به اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، ش 19(3)، صص 151-172.
دیانتی دیلمی، زهرا (1394)، «حسابداری مدیریت، ابزاری کارآمد در خدمت اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی حسابداری و مدیریت، ش 8(25)، صص 61-81.
رجب بیگی، مجتبی (1378)، «موانع دستیابی به اجرای خط‌مشی‌های عمومی»، مجله مدیریت دولتی، ش45، صص 73-84.
رحمان‌پور، محمد؛ نصر اصفهانی، احمد‌رضا و سیادت، سید علی (1394)، «بررسی رابطه مبانی و اصول برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران با مضامین اقتصاد مقاومتی به‌منظور پیشنهاد برنامه درسی مطلوب»، فصلنامه ‌علمی ـ پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، ش9(31)، صص 41-60.
رهبر، فرهاد؛ امیرعلی، سیف‌الدین و رهبر، امیرحسین (1393)، «رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی؛ تلاشی در جهت نگاه اسلامی به گذار سیستم اقتصادی ـ اجتماعی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، ش19(87)، صص 135-161.
زاهدی وفا، محمدهادی؛ سعدی، حسینعلی و محمدرحیمی، امیر (1396)، «تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)»، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش19، صص 161-188.
سایت اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری (Khamenei.ir)
سعدآبادی و همکاران (1396)، طراحی مدل پیاده‌سازی، پایش و ارزیابی اقتصاد مقاومتی در شهرداری مشهد.
سعدآبادی و همکاران (1399). «طراحی و تبیین مدل پایش ضد شکنندگی اقتصادی برای نیل به اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، ش8، صص 59-87.
سلطانی‌فر، محمد (1396)، «گفتمان‌سازی رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی»، راهبرد اجتماعی فرهنگی، ش 23، صص 201-219.
سلیمانی، یاسر و عادل، پیغامی (1395)، «مؤلفه‌های الگوی مقاوم‌سازی اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (‌مطالعه موردی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج، ش 19(71)، صص 5-29.
سمیعی اصفهانی، علیرضا و حبیبی، فاطمه (1394)، «نظریه پسا‌توسعه و الگوی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران؛ رویکردی مقایسه‌ای»، فصلنامه ‌مطالعات راهبردی بسیج، ش 18(66)، صص 51-73.
سمیعی نسب، مصطفی (1393)، «دیپلماسی اقتصادی، راهبرد مقابله با تحریم‌های اقتصادی در منظومه اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه آفاق امنیت، ش ‌25‌، صص 115-147.
سیف، اله‌مراد و حافظیه، علی‌اکبر (1392)، «راهبردهای تجارت بین‌الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، ش16(60)، صص 183-216.
سیف، اله‌مراد (1391)‌، «الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)»، فصلنامه آفاق امنیت، ش5(16)، صص 5-22.
سیف، اله‌مراد و کمالی، روزبه (1393)، «الگوی کارایی تخصیصی و انطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (‌براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)»، فصلنامه آفاق امنیت، ش 7(25)، صص 5-38.
سیفلو، سجاد (1393)، «اقتصاد مقاومتی راهبرد دفاع غیر عامل اقتصادی»، مجله ‌سیاست دفاعی، ش 22(87)، صص 53-88.
سیفلو، سجاد (1392)، «مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، ش 5(2)، صص 151-173.
شعبانی، احمد و نخلی، سید‌رضا (1393)، «مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج و در بیان مقام معظم رهبری»، فصلنامه آفاق امنیت، ش 7(25)، صص55-88.
شقاقی شهری‌، وحید (1397)، «سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه» (مقایسه‌ روش‌های تجمیع شاخص‌های ترکیبی)، تحقیقات اقتصادی، دوره 53، (122)، صص 225-252.
شقاقی شهری‌، وحید (1398)، «ارزیابی وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی» (دوره 1390-1396). فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش76، صص 59-88.
صمصامی، حسین و نعمتی، حبیب (1399)، «بررسی تاب‌آوری اقتصاد ایران به شوک وارداتی کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در بستر الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش‌ 83، صص 137‌-162.
عبدی، بیژن و کهن هوش‌نژاد، روح‌اله (1395)، «نقش اقتصاد تعاونی در تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی تعاون و کشاورزی»، تعاون و کشاورزی (تعاون)، ش5(17)، صص 143‌-‌174‌.
عزیزی، محسن و حسن‌زاده، حسین (1398)، «اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، ش‌‌ 33، صص 39-59.
عطایی، اسفندیار و فکری، رکسانا (1395)، «ارائه ‌مدل کاربرد مهندسی ارزش در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش معادلات ساختاری»، فصلنامه ‌ژوهش‌های مدیریت راهبردی، ش62، صص105-133.
غلامی، علی و بهادری جهرمی، علی (1392)، «مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، ش3، صص 51-72.
فرتوک‌زاده، حمید‌رضا؛ دره‌شیری، محمد‌رضا و وزیری، جواد (1393)، «نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه ‌آفاق امنیت، ش25، صص 39-54.
ماژرزاک، آن (1379)، روش‌های سیاست‌پژوهی (پژوهش برای سیاست‌گذاری)، مترجم هوشنگ نایبی، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
مرتضوی، مهدی؛ فروزنده دهکردی، لطف‌اله و زارع‌پور نصیرآبادی، فضل‌اله (1391)، «ارزیابی و اولویت‌بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات شهری»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، ش16(1)، صص131-148.
مزینی، امیرحسین و قربانی، سعید (1393)، «باز‌تعریف نقشه راه مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، ش17(65)، صص 55-90.
مطلبی، ابوطالب و تهمک، حمید رضا (1396)، «پیاده‌سازی و اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمان‌های دریایی کشور (موردکاوی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان)»، فصلنامه علوم و فناوری دریایی، ش82، صص 74-84.
مقدس‌پور، سعید؛ دانایی‌فرد حسن و کردنائیج، اسدا... (1392)، «واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط‌مشی‌های عمومی در ج.‌ا.‌ایران: مطالعه خط‌مشی‌های مالیاتی کشور»، مدیریت فرهنگ سازمانی، ش 11(1)، صص 33-68.
میرمعزی، سید حسین (1391)، «اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)»، اقتصاد اسلامی، ش ‌47، صص49‌-‌76‌.
نظرپور، محمد‌نقی و لطفی‌نیا، یحیی (1393)، «نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه ‌علمی ـ پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی، ش11، صص 49-70.
Abdi, Bijan; Ancient intelligence of Race,  Ruhollah (2016), The role of cooperative economy in fulfilling the requirements of cooperative resistance economy and agriculture (cooperative). 5 (17).143-174 .(In Persian)
Abolhassani ,A, Baharvandi ,A. (2013), (Bilateral foreign exchange securities) A procedure for foreign exchange trading in a typical resistance economy. Bi- Quarterly Journal of Islamic economics studies. 5(2).104-93(In Persian)
Adib,Y; Ebrahimi, H .Rezapour,Y. Toghyani , M. (2016), Investigating the religious foundations of the desired model of economic education curriculum based on resistance economics. Journal of Islamic revolution Approach. 10(36).58-46 (In Persian)
Ajili, H. Resistance economics in the world political economy system. Journal of political science, (24).105-78 (In Persian)
Akreman, J. Et Al., (2011), How To Manage Barriers To Formation And Implementation Of Policy Pakages In Transport, S.L.: Optic. Optimal Policies For Transport In Combination.
Akreman, J. Et Al., (2011), How To Manage Barriers To Formation And Implementation Of Policy Pakages In Transport, S.L.: Optic. Optimal Policies For Transport In Combination.
Angoraj Taghavi, S; Seif naraghi ,M ; Ahghar ; G; Naderi, E (2019), Designing a curriculum for religion and life based on the policies of the Zeiss curriculum in the second year of high school,  leadership and educational management-(47).45-58 (In Persian)
Ansari, M (2006), The place of general policies in the legislative system in Iran. Proceedings of the conference on the 100th year of legislation. Tehran, Research center of the Islamic consultative Assembly, 184.(In Persian)
Arshadi , v; Amiri, H; Barani , M (2019), Investigating the impact of business environment on macroeconomic variables and economic resistance index ,economy and regional development. 26(18).109-136 (In Persian)
Ataiee, E , Roxana F (2015), Presenting a model of application of value engineering in the implementation of resistance economy policies using the method of structural equations. Quarterly Journal of strategic management Research. (62).105-133 (In Persian)
Azizi, M and Hassanzadeh , H (2019), Resistance Economy and Its Impact on National of Islamic Revolution studies. No.33.39- 59.(In Persian)
Baharvandi, A (2017), Creating financing cluster, a suitable model in laying the groundwork for a resistance economy and supporting knowledge- based industries. Two Quarterly Journal of Islamic economics studies. 9(2). (In Persian)
Bani A, R; Bagheri Meybodi M , kamfirozi (2020), Designing a strategic balancing model for Iran's economic power in a hostile environment. 9(32).135-168 (In Persian)
Berg, K. (2004), Implementing Chicago’s To Transform Public Housing. The Changing Face Of Metropolitan Chicago Conference On Chicago Research And Public Policy.
Berg, K. (2004), Implementing Chicago’s To Transform Public Housing. The Changing Face Of Metropolitan Chicago Conference On Chicago Research And Public Policy.
Besharat, E; Arsalan Bad , M; the impact of Iran's economic growth on Resistance economy Indicator: A view of Japan and south Korea development strategies (2014), Interdisciplinary. studies in strategic knowledge 5 (17).77-98 (In Persian)
Bezi , A; Shojaei, S; Esfandiari Moghadam, A; Samii, R . Explain the strategic model of e- commerce in the export of agricultural products and the development of rural entrepreneurship with emphasis on the policies of the resistance economy. 9(33).123-153 Bi- Quarterly Journal of Islamic Economics studies (19).161-188(In Persian)
Calista D. (1994), Policy Implementation. In S. Nagle (Ed), Encyclopedia Of Policy Studies (2Nd Ed., Pp. 158-117), New York, Marcel Dekker Innc.
Calista D. (1994), Policy Implementation. In S. Nagle (Ed), Encyclopedia Of Policy Studies (2Nd Ed., Pp. 117-158), New York, Marcel Dekker Innc.
Dadkhah H , Zamanian G , Dehmarde Ghale No Nazar (2018), The role of good governance and resistance economy in urban development. Strategy. 27(87).141-162(In Persian)
Davoodi , P , sadat Jafaria F (2014), Institutional approach to the structuring of power in the domestic arena to achieve a resistance economy. Quarterly Journal of planning and Budgeting. 19 (13).151-172 (In Persian)
Denhardt, R. & Catlaw, T. (2014), Theories Of Public Organization. 7Th Ed. Arizona: Cengage Learning
Dianati Deilami, Z (2015), Management Accounting, An efficient tool in the service of resistance economics. 8 (25) . 61- 81(In Persian)
Fartouckzade , H; Darreh Shiri , M; Waziri J (2014), The role of the defense industry in the transition to a resilient economy. 39-54 (In Persian)
Gholami , A and Bahadori Jahromi , A (2013), Concept,  nature and supervision of the implementation of general policies of the system . Quarterly Journal of public Law knowledge (3).51-72 (In Persian)
Glass, G. V (1976), Primary, Secondary, And Meta- Analysis Of Research Educational Researcher ,5, 3-8
Glass, G. V.Primary (1976), Secondary, And Meta- Analysis Of Research Educational Researcher ,5, 3-8
Hassan, M and Nasredziri, D (2014), Political economy and resistance economics; comparison of economic sanctions in the two decades of 1330 and 1390. Quarterly Journal of Islamic policy research, 2(6).163-189 (In Persian)
Hawlett, M. & Ramesh, M. (1998), Policy Subsystem Configurations And Policy Change: Operationalizing Thepost Positivist Analysis Of The Politics Of The Policy Process. Policy Studies Journal, 26(3), 481-466.
Hawlett, M. & Ramesh, M. (1998), Policy Subsystem Configurations And Policy Change: Operationalizing Thepost Positivist Analysis Of The Politics Of The Policy Process. Policy Studies Journal, 26 (3), 466-481.
Heidari katayunche M , Mohammadi Motakazini Ali (2015), Components of  resistance economics in the life and propagation of late religious scholars.  History of Islamic in the mirror of research. (39).63-87 (In Persian)
Ibrahimi harastani, A; Rezapour,Y; Toghyani,M (2018), perception of first year high school graduates of resistance economics: A phenomenological study. Strategic of mobilization. (78). 31-71(In Persian)
Kai, S. (2009), Policy Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework And Pilot Test In Three Countries,Washington: DC: Futures Group.
Kai, S. (2009), Policy Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework And Pilot, Test In Three Countries,Washington: DC: Futures Group.
Khansari , R; Ghelich ; w (2015), Prioritization of effective factors on the realization of general policies of resistance economy in the banking system using the fuzzy  TOPSIS method.  Financial - Islamic research. (9).(In Persian)
Kingdon, John. (1995), Agenda, Alternatives And Public Policies, 2d Ed.Boston: Little, Brown
Kingdon, John. (1995), Agenda,Alternatives And Public Policies, 2d Ed.Boston:Little,Brown
Majerzack , A (2000), Policy research for policy making. Translated by Houshang Naibi . Tehran: Tebyan publishing Cultural Institute. (In Persian)
Mazini, A , Ghorbani , S (2014), Redefining the oil revenue management roadmap in the Iranian economy with emphasis on the general policies of the resistance economy. Journal of Basij strategic studies. 17(65).55-90. (In Persian)
Mir Moezzi,  S (2012), Resistance economics and its necessities ( with emphasis on the view of the Supreme leader), Islamic economics. (47).49-76. (In Persian)
Moghadaspour , S; Danaei Fard, H ,Kordanaij, A (2013), Analysis of key factors in the failure of some public policies in Iran: study of the country's tax policies. Organization Culture management.  11 (1).33-68 (In Persian)
Mortazavi , M ; Frorouzandeh Dehkordi , L ; Zare Pournasirabadi , F (2012), Assessing and prioritizing the obstacles to the implementation of the Municipal services management Law. Management research in Iran , 16 (1).131-148 (In Persian)
Motalebi , A ; Tahmak , H (2017), Implementation and implementation of resistance economy in the country's maritime organization (Case study: General Administration of ports and Maritime of Hormozgan province). Quarterly Journal of Marine science and technology, (82).74-84 .(In Persian)
Nazarpour, M ; Lotfinia, Y (2014), The role of the stock exchange in the implementation of the general policies of the resistance economy. Journal of Islamic Economics. (11).49-70. (In Persian)
Peighami, A; Mansouri, S (2014), Comparative study of resilient economics literature and social welfare planning; provide a hybrid conceptual model. Security horizons. Winter 1393 .(25).89 (In Persian)
Peiqhami, A; Saadabadi, A ; Azimi , A (2016), Monitoring the resistance economy. Tehran Imam sadegh university. (In Persian)
Pressman, J.& Wildavsky, A, (1984), Implemention:How Great Expectations In Washington Are Dashed In Oakland: Or, Why Its Amazing That Federal Programs Work At All, This Being A Saga Of The Economic Evelopment Administration As Told By Two Sympathetic Who Seek To Build On A Found. California: Univ Of California Press.
Pressman, J.& Wildavsky, A, (1984), Implemention:How Great Expectations In Washington Are Dashed In Oakland: Or, Why Its Amazing That Federal Programs Work At All, This Being A Saga Of The Economic Evelopment Administration As Told By Two Sympathetic Who Seek To Build On A Found. California: Univ Of California Press.
Rahbar, f ; Amir A ; Rahbar, A (2014), An approach to the ontology of resistance economics; An attempt to look at the Islamic view of the transition of the soci- economic system. Journal of Humanities methodology, 19 (87) .135- 161 (In Persian)
Rahmanpour, M; Nasr Esfahani, A and Siadat , S (2015), Investigating the relationship between the basics and principles of the national Curriculum of the Islamic Republic of Iran with the themes of resistance economics in order to propose a desirable Curriculum.  Journal of the Approach of the Islamic Revolution. 9.(31).41-60. (In Persian)
Rajan Beigi, M (1999), obstacles to achieving the implementation of public policies. Journal of public management (45).73-84 (In Persian)
Richardson, W. (2007), Public Policy Failure And Fiasco In Education: Perspective On The British Examinations Crises 2000-2002 And Other Episodes Since 1975. Oxford Review Of Education Routiedge.33(2): 143-160.
Saadabadi et al . (2017), Designing a model for implementation, monitoring and evaluation of resistance economy in mashhad municipality. (In Persian)
Saadabadi et al . (2020), Designing and explaining the anti fragility economic monitoring model to achieve a resilient economy Iranian. Journal of public management studies (8).59-87 (In Persian)
Saif , A; Hafezieh , A (2013), International Trade strategies of the Resistance Economy of the Islamic Republic of Iran. Journal of Basij strategic studies. 16 (60).183-216 (In Persian)
Samiei Esfahani , A ; Habibi ,F (2015), Post development theory and model of resistance economy in the Islamic Republic of Iran; A comparative approach. Quarterly Journal of Basij strategic studies. 18 (66).51-73 (In Persian)
Samiei Nasab , M (2014), Economic diplomacy, a strategy to counter economic sanctions in the system of resistance economics. Security Horizons Quarterly. (25).115-147 (In Persian)
Samsami , H; Nemati, H (2020), Investigating the resilience of Iran's economy to the import shock of consumer goods,  intermediaries and capital in the context of macro - structural econometric models. Iranian Economic Research. No.83. 137- 162. (In Persian)
Seif, A (2012), Proposed model of resistance economy of the Islamic Republic of Iran (based on the view of the Supreme leader).security Horizons Quarterly. 5(16).5-22 (In Persian)
Seif, A ; Kamali , R (2014), The Model of allocative and adaptive efficiency in the resistance economy of the Islamic Republic of Iran (based on the general policies announced by the Supreme leader). Security Horizons Quarterly. 7 (25).5-38.(In Persian)
Seiflo , S (2013), The concept of resistance economics. Islamic Economics Knowledge Quarterly. 5 (2) . 151-173 .(In Persian)
Seiflo , S (2014), Resistance economics passive economic defense strategy. Journal of Defense policy. 22(87).53-88. (In Persian)
Shabani , A ; Nakhli S (2014), Components of resistance economics in popular literature and in the statement of the Supreme leader. Security Horizons Quarterly. 7 (25). 55- 88 (In Persian)
Shaghaghi Shahri , V (2014), Measuring the economic resistance of Iran and selected countries in the region , Comparison of methods of aggregation of composite indicators volume 53 (122).225-252. (In Persian)
Shaghaghi Shari , V (2019), Evaluation of the implementation status of the resistance economy(1390-1396)(2011-2017). Islamic Economics Quarterly (76).59-88. (In Persian)
Soleimani , Y; Pabghami ,A (2015), Components of the socio - economic resilience model of the Islamic Republic of Iran (Case study of the general policies announced by the Supreme leader). Journal of Basij strategic studies. 19(71).5-29. (In Persian)
Soltanifar , M (2017), Media discourse of resistance economy. Socio - culture strategy, No. 23.201-219 (In Persian)
Tavakoli , M (2019), Investigating the Relationship between resistance economics and Islamic economics. Bi- Quarterly Journal of economic research. 16(32). 89-119 (In Persian)
Tavassoli, H (2008), Provide eight operational models in the policy cycle for optimal policy implementation. Yas strategy Quarterly, (15).74-96. (In Persian)
Torkzade , J ; Abdul Sharifi , F (2018), Historiography of resistance economics as a system of behaviour. Bi- Quarterly Journal of Islamic economics studies 1397- (21).113 to 140. (In Persian)
Zahedi vafa, M; Saadi, H; Mohammad Rahimi, A (2017), Application of general policies of resistance economy to the juris Prudential principle of Anfal consumption (Case study: petrochemical industry gas feed). (In Persian)