‌تأثیر عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر تقاضای سفر: مطالعه موردی اربعین 97

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه معارف دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، سمنان، ایران

3 مربی گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه دامغان، دامغان، سمنان، ایران

چکیده

گردشگری مذهبی که گاهی اوقات گردشگری معنوی نامیده می‌شود، در سراسر جهان جایگاه قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص داده است. در این میان، سفر اربعین را می‌توان یکی از باشکوه‌ترین سفرهای مذهبی در ابعاد گوناگون دانست. درک درست نسبت به میزان تأثیر عوامل گوناگون بر انجام این مراسم، می‌تواند سیاست‌گذران را به اتخاذ سیاست‌های صحیح و کارامد کمک کند. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش گردید تا به تأثیر برخی از عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر سفر اربعین در سال 1397 پرداخته شود. آمار و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری و سپس با استفاده از مدل لاجیت، میزان تأثیر عوامل مالکیت مسکن، سطح درآمد، سن و سطح تحصیلات افراد بر سفر اربعین برآورد گردید. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که فرضیه‌های افزایش احتمال سفر اربعین در صورت افزایش سطح درآمد و مالکیت مسکن مورد تأیید قرار نگرفت. در مقابل، فرضیه‌های کاهش احتمال سفر اربعین در نتیجه افزایش سن و افزایش احتمال سفر اربعین در صورت افزایش سطح تحصیلات مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic and Demographic Factors on Travel Demand: A Case Study of Arba'een 97

نویسندگان [English]

 • Seyedrohollah Ahmadi Hajiabadi 1
 • Ali Mollakazemi 2
 • Rohollah Ramezani 3

1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Damghan University, Damghan, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Humanities, Damghan University, Damghan, Iran.

3 Instructor, Department of Statistic, Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Damghan University, Damghan, Iran.

چکیده [English]

Religious tourism, sometimes called spiritual tourism, has a significant position around the world. In the meantime, Arba'een's journey can be considered as one of the most glorious religious trips in various dimensions. Understanding the impact of various factors on the performance of this ceremony can help policymakers to adopt correct and effective policies. In this regard, in the present study, an attempt was made to address the impact of some economic and demographic factors on Arba'een's journey in 1397. Data were collected through a questionnaire and then using the Logit model, the effect of the variables of housing ownership, income level, age and education level of people on the Arba'een's journey was estimated. The research findings indicate that the hypotheses of increasing the probability of Arba'een travel if the level of income and housing ownership increase were not confirmed. In contrast, the hypotheses of decreasing the probability of Arba'een travel as a result of increasing age and the hypotheses of increasing the probability of traveling Arba'een as a result of increasing the education level were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arba'een's journey
 • Housing Ownership
 • Income
 • Age
 • Education
 • Logit model. JEL Classification: D12
 • Z38
 • C51
اباذری، عبدالرحیم (1392)، «پیاده‌روی اربعین حسینی در سیره و سخن بزرگان»، فرهنگ زیارت، شماره 19 و 20.
آقاجانی، معصومه و فراهانی راد، سعید (1394)، «گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن» (مطالعه موردی ایران)، سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره 9، صص 66-43.
تیموری، ایرج و حکیمی، هادی (1396)، «برآورد تقاضای سفر گردشگران ایرانی به ترکیه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی»، جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره 61، صص 145-127.
سالم، علی‌اصغر و نیازی، مرتضی (1396)، «تخمین تابع تقاضای سفرهای مذهبی با روش سیستم تقاضای تقریباً ایدئال خطی پویا»، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 28، صص 190-161.
حسینی‌پور سید احسان؛ رضایی دولت‌آبادی، حسین و کاظمی، علی (1395)، «بررسی عوامل کشش و رانش مؤثر بر نیت سفر گردشگری مذهبی و نحوه تأثیر آن‌ها» (شهر قم)، مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 36، صص 124-109.
رضوی‌زاده، ندا (1396)، «ادراک و تجربه زیسته زائران پیاده ایرانی در عراق» (مورد مطالعه پیاده‌روی اربعین آذر 1393)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 6، صص 595-631.
زاهدی، محمد؛ اکبری، نعمت‌الله؛ عمادزاده، مصطفی؛ خوش‌اخلاق، رحمان و رنجبریان، بهرام (1397)، «شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در تقاضا برای سفر به مقاصد گردشگری فرهنگی تاریخی» (نمونه‌پژوهی: اصفهان)، اقتصاد شهری، دوره 3، شماره 1، صص 42-37.
فرزین معتمد، ارغوان و موسوی جهرمی، یگانه (1392)، «شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای سفر به مشهد مقدس» (کاربرد روش دو مرحله‌ای هکمن)، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 7، صص 44-65.
رحیم‌پور علی و سید حسینی، سید داوود (1379)، سیمای جهانگردی اسلامی، تهران: محیا.
سلیمانیه، مهدی (1394)، اربعین منظری اجتماعی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
Abazari, A. (2013), Arbaeen Hosseini's walk in the biography and words of the elders. Ziyarat Culture, 19-20 ,(In Persian).
Aghajani, M., & Farahanifard, S. (2015), Religious Tourism and Effective factors on it (Case Study Iran). Journal of The Macro and Strategic Policies, 3 (9), 43-66 ,(In Persian).
Akal, M. (2004), Forecasting Turkey’s tourism revenues by ARMAX model, Tourism Management, 25: 565-580 ,(In Persian).
Bernini, C., & Cracolici, M. F. (2015), Demographic change, tourism expenditure and life cycle behavior. Tourism Management, 47, 191-205 ,(In Persian).
Burkart, A. J., & Medlik, S. (1981), Tourism: past, present and future. Oxford: Heinemann Professional ,(In Persian).
Cooper, C. (2008), Tourism: Principles and practice. Pearson education.
Farzin Motamed, A., & Mousavi Jahromi, Y. (2014), Recognition of Demand Factors for Domestic Tourists of Mashhad (Using the two stage-model of Heckman). Journal of Tourism Planning and Development, 2(7), 44-65 ,(In Persian).
Getz, D. (2008), Event Tourism: Definition, evolution, and research, Tourism Management, Vol. 29, No. 3, PP. 403-428 ,(In Persian).
Gujarati, D. N. (2004), Basic econometrics. Tata McGraw-Hill Education ,(In Persian).
Hoseinipor, S., Rezaie Doolatabadi, H., Kazemi, A. (2017), Exploration of Pull and Push Factors Which Influence of Travel Intention of Religious Tourism and Their Affect Method (Qom city). Tourism Management Studies, 11(36), 109-124 ,(In Persian).
Judge, G. G., Hill, R. C., Griffiths, W., Lutkepohl, H., & Lee, T. C. (1982), Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. Wiley; 2 edition
Kim, S., & Lee, C. (2002), Push and pull relationships. Annals of tourism research, 29(1), 257-260.
Liutikas, D. (2015), In search of miracles: pilgrimage to the miraculous places. Tourism Review, 70(3), 197-213.
Maddala, G. S. (1983), Limited-dependent and qualitative variables in econometrics. Cambridge university press.
Malodia, S., & Singla, H. (2017), Using HOLSAT to evaluate satisfaction of religious tourist at sacred destinations: the case of religious travelers visiting sacred destinations in the Himalayas, India. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 11(2), 255-270.
McDowall, S. (2010), A Comparison between Thai Residents and Non-residents in their Motivations, Performance Evaluations, and Overall Satisfaction with a Domestic Festival, Journal of Vacation Marketing, Vol. 16, No. 3, PP. 217-233.
Middleton, V. T., Fyall, A., Morgan, M., Morgan, M., & Ranchhod, A. (2009), Marketing in travel and tourism. Routledge
Rahimpour, A & S.Hosseini, S,D. (1998), Islamic Tourism. Tehran, Mahya.
Razavizadeh, N. (2017), Iranian on-foot pilgrims' lived experience in Iraq. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 6(4), 595-631.
Salem A A, Niazi M. (2017), Estimation of Demand Function of Religious Trips Using Method of Dynamic Linear Almost Ideal Demand System. Journal of Economic Modeling Research; 7 (28) :161-190 ,(In Persian).
Sireeranhan, A., Antonarulrajah, J., Ea, S. S., & Selvanathan, S. (2017), Modelling the inbound tourism demand in Sri Lanka. Griffith University, Department of Accounting, Finance and Economics.
Soleimanie, M. (2015), Arbaeen Social Perspectives. Tehran, Research Center for Culture, Art And Communications ,(In Persian).
Song, H. and Lee, G. (2010), Tourism demand modeling and forecasting- A review of recent research, Tourism Management, 29, 203-220.
Teimouri, I. & Hakimi, H. (2017), Determining the Iranian Tourists’ Demand for Traveling to Turkey by Using Artificial Neural Networks. Geography and Planning, 21(61), 127-145.
Zahedi, M., Akbari, N., Emadzadeh, M., Khosh akhlagh, R., Ranjbarian, B. (2018), The effective Factors of Tourism Demand in Cultural-Historical Destinations: Case of Isfahan. Urban Economics, 3(1), 25-42 ,(In Persian).