اندازه‌گیری ضمنی دینداری، جنسیت و ترجیحات بین‌زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرا

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر دینداری اسلامی بر ترجیحات بین‌زمانی فردی با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی است. این روش عمده‌ترین و معتبرترین روش برای تخمین ترجیحات بین‌زمانی فردی می‌باشد. به‌منظور سنجش دینداری برای اولین‌بار در ایران از روش اندازه‌گیری ضمنی استفاده شد که در آن امکان تظاهر، و انحراف پاسخ‌ها وجود ندارد. برازش تابع هذلولی بر روی داده‌های مربوط به ترجیحات بین‌زمانی نشان داد که این نوع تنزیل دارای برازش خوبی است و با پژوهش‌های گذشته نیز سازگار است. به‌منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامة معتبر هگزاکو استفاده شد. همچنین جنسیت افراد مورد آزمایش، مورد کنترل قرار گرفت. افراد مورد آزمایش 110 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی ()، شهید بهشتی () و پیام نور بودند. به‌منظور سنجش تأثیر دینداری بر ترجیحات بین‌زمانی از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد دینداری تأثیر منفی و معنادار بر نرخ تنزیل دارد. آزمون تحلیل کوواریانس تک‌متغیره نشان داد نرخ تنزیل زنان و مردان متفاوت است. همچنین جنسیت افراد مورد آزمایش نیز در نرخ تنزیل تأثیر معنادار دارد به‌طوری که زنان رفتار صبورانه‌تری نسبت به مردان از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implicit Measurement of Religiosity, Gender, and Individual Time Preferences, A laboratory Study

نویسنده [English]

  • Mohammad Amin Zandi

PhD Graduated in Economics Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of Islamic religiosity on intertemporal preferences using the method of laboratory economics. This method is the most important and valid method for estimating individual time preferences. In order to measure religiosity, for the first time in Iran, the method of implicit measurement was used in which there is no possibility of pretending and deviating the answers. The fitting of the hyperbolic function on the data on intertemporal preferences showed that this type of discount has a good fit and is consistent with previous research. In order to control the personality variable, a valid HEXACO questionnaire was used. The gender of the subjects was also controlled. The subjects were 110 students of Allameh Tabatabai University, Shahid Beheshti University and Payame Noor University. Ordinary least squares regression method was used to measure the effect of religiosity on intertemporal preferences. The results showed that religiosity has a negative and significant effect on the discount rate. analysis of covariance showed different discount rates for men and women. Also, the gender of the subjects had a significant effect on the discount rate, so that women showed more patient behavior than men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laboratory Economics
  • Experimental Economics
  • Behavioral Economics
  • Religion Economics
  • Intermediate Choice JEL Classification: C9
  • C91
  • Z12
  • D01
  • D15
خدایاری‌فرد، محمد؛ غباری‌بناب، باقر؛ رحیمی‌نژاد، عباس؛ فقیهی، علی‌نقی؛ شکوهی‌یکتا، محسن  (1391)، مبانی نظری و روش‌شناسی مقیاس‌های دینداری، چاپ اول، تهران: انتشارات آوای نور‌.
دهخدا، علی‌اکبر (1373)، لغت‌نامه، ‌جلد 7‌، تهران: انتشارات دانشگاه تهران‌.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق)، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، تحقیق صفوان عدنان داودی، دمشق، بیروت: دارالعلم الدارالشامیة.
زندی، محمد‌امین؛ شاکری، عباس؛ امینی، امراله‌ و سید نورانی، سید محمد‌رضا (1398)، «دین‌داری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 19(76)، صص 181-211.
سلیمی، علی (1388)، «رویکردی کارکردی به دین؛ تأملی در سنجه‌های دینداری از منظر آموزه‌های اسلامی»؛ اسلام و علوم اجتماعی، سال اول، شماره اول.
شجاعی زند، علیرضا (1385)، «مدلی برای سنجش دینداری در ایران»، جامعه‌شناسی ایران، سال ششم، شماره اول.
طباطبایی، محمد‌حسین (1387)، المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد‌باقر موسوی همدانی، ج2، چ11، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
مصطفوی، حسن (۱۳۶۰)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
Asendorpf, J. B., Banse, R., & Mücke, D. (2002), Double dissociation between implicit and explicit personality self-concept: The case of shy behavior. Journal of personality and social psychology83(2), 380.
Ashton, M. C; Lee, K. & Son, C. (2000), Honesty as the sixth factor of personality: Correlations with Machiavellianism, primary psychopathy, and social adroitness. European Journal of Personality, 14, 359–368.
Barro, R.J. and McCleary, R.M. (2003), Religion and economic growth across countries.
Bassett, R. L., Smith, A., Thrower, J., Tindall, M., Barclay, J., Tiuch, K., ... & Monroe, J. (2005). One Effort to Measure Implicit Attitudes Toward Spirituality and Religion. Journal of Psychology & Christianity24(3).
Beer, J. S., Stallen, M., Lombardo, M. V., Gonsalkorale, K., Cunningham, W. A., & Sherman, J. W. (2008), The Quadruple Process model approach to examining the neural underpinnings of prejudice. Neuroimage43(4), 775-783.
Berns, G. S., Laibson, D., & Loewenstein, G. (2007), Intertemporal choice--toward an integrative framework. Trends in Cognitive Sciences, 11(11), 482–488. https://doi.org/10.1016/j.tics.2007.08.011
Calluso, C., Committeri, G., Pezzulo, G., Lepora, N., & Tosoni, A. (2015), Analysis of hand kinematics reveals inter‑individual differences in intertemporal decision dynamics. Experimental Brain Research, 233(12), 3597–3611. https://doi.org/10.1007/s00221-015-4427-1
Calluso, C., Tosoni, A., Fortunato, G., & Committeri, G. (2017), Can you change my preferences? Effect of social influence on intertemporal choice behavior. Behavioural Brain Research, 330(February), 78–84. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2017.05.001
Calluso, C., Tosoni, A., Pezzulo, G., Spadone, S., & Committeri, G. (2015), Interindividual variability in functional connectivity as long-term correlate of temporal discounting. PloS One, 10, e0119710. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119710
Carter, E. C., McCullough, M. E., Kim-Spoon, J., Corrales, C., & Blake, A. (2012), Religious people discount the future less. Evolution and Human Behavior33(3), 224-231.‏
Cohen, A. B., Shariff, A. F., & Hill, P. C. (2008), The accessibility of religious beliefs. Journal of Research in Personality42(6), 1408-1417.
Cohen, A., ANorenzayan, A., & Shariff, A. (2008), The devil's advocate: Secular arguments diminish both implicit and explicit religious belief. Journal of Cognition and Culture,
8
(3-4), 417-423.
Crescentini, C., Aglioti, S. M., Fabbro, F., & Urgesi, C. (2014), Virtual lesions of the inferior parietal cortex induce fast changes of implicit religiousness/spirituality. Cortex, 54, 1-15.
Dehkhoda, Ali Akbar (1992), Dictionary, Volume 7, Tehran: University of Tehran Press
(In Persian)
Dittrich, M., & Leipold, K. (2014), Gender differences in time preferences. Economics Letters122(3), 413-415.
Fazio, R. H., & Olson, M. A. (2003), Implicit measures in social cognition research: Their meaning and use. Annual review of psychology, 54(1), 297-327.
Figner, B., Knoch, D., Johnson, E. J., Krosch, A. R., Lisanby, S. H., Fehr, E., & Weber, E. U. (2010), Lateral prefrontal cortex and self-control in intertemporal choice. Nature Neuroscience, 13(5), 538–539. https://doi.org/10.1038/nn.2516
Freeman, J. B., & Ambady, N. (2010), MouseTracker: software for studying real-time mental processing using a computer mouse-tracking method. Behavior Research Methods, 42(1), 226–241. https://doi.org/10.3758/BRM.42.1.226
Friedman, D., & Sunder, S. (1994), Experimental methods: A primer for economists. Cambridge University Press.
Gebauer, J. E., Gregg, A. P., & Sedikides, C. (2009), Lovlier than thou: Christians automatically prefer themselves to God. First Annual Society for Personality and Social Psychology Preconference on Psychology of Religion-Spirituality.
Gianotti, L. R. R., Figner, B., Ebstein, R. P., Knoch, D., & Richard, P. (2012), Why Some People Discount More than Others: Baseline Activation in the Dorsal PFC Mediates the Link between COMT Genotype and Impatient Choice. Frontiers in Neuroscience, 6 (May), 1–12. https://doi.org/10.3389/fnins.2012.00054
Greenwald, A. G., & Farnham, S. D. (2000), Using the implicit association test to measure self-esteem and self-concept. Journal of personality and social psychology79(6), 1022.
Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L. (1998), Measuring individual differences in implicit cognition: the implicit association test. Journal of personality and social psychology74(6), 1464.
Grossbard, C. L., & Mazur, J. E. (1986), A comparison of delays and ratio requirements in self‐control choice. Journal of the Experimental Analysis of Behavior45(3), 305-315.‏
Hare, T. A. (2013), Self-Control in Decision-Making Involves Modulation of the vmPFC Valuation System. Science, 646 (2009). https://doi.org/10.1126/science.1168450
Hill, P. C. (1994), Toward an attitude process model of religious experience. Journal for the Scientific Study of Religion, 303-314.
Hill, P. C. (2005), Measurement in the Psychology of Religion and Spirituality: Current Status and Evaluation.
Hoffmann, R. (2013), The experimental economics of religion. Journal of Economic surveys27(5), 813-845.‏
Iodice, P., Calluso, C., Barca, L., Bertollo, M., Ripari, P., & Pezzulo, G. (2017), Fatigue increases the perception of future effort during decision making. Psychology of Sport and Exercise, 33, 150–160. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.08.013
Johnson, A., van der Meer, M. A., & Redish, A. D. (2007), Integrating hippocampus and striatum in decision-making. Current Opinion in Neurobiology, 17(6), 692–697. https://doi.org/10.1016/j.conb.2008.01.003
Kable, J. W., & Glimcher, P. W. (2007), The neural correlates of subjective value during intertemporal choice. Nature Neuroscience, 10(12), 1625–1633. https://doi.org/ 10.1038/nn2007
Kable, J. W., & Glimcher, P. W. (2009), The neurobiology of decision: consensus and controversy. Neuron63(6), 733-745.‏
Karp, L. (2005), Global warming and hyperbolic discounting. Journal of Public Economics89(2-3), 261-282.‏
Khodayariyyah Fard, Mohammad; Ghibari Bonab, Baqir; Rahiminejad, Abbas; Faghihi. Ali Naghi; Shokohiyeh Yekta, Mohsen (2012),Theoretical foundations and methodology of religiosity scales, first edition, Tehran: Avae Noor Publications (In Persian)
LaBouff, J. P., Rowatt, W. C., Johnson, M. K., Thedford, M., & Tsang, J. A. (2010), Development and initial validation of an implicit measure of religiousness‐spirituality. Journal for the Scientific Study of Religion49(3), 439-455.
Lane, K. A., Banaji, M. R., Nosek, B. A., & Greenwald, A. G. (2007), Understanding and using the implicit association test: IV. Implicit measures of attitudes, 59-102.
Li, N., Ma, N., Liu, Y., He, X.-S., Sun, D.-L., Fu, X.-M., … Zhang, D.-R. (2013), Resting-State Functional Connectivity Predicts Impulsivity in Economic Decision Making. Journal of Neuroscience, 33(11), 4886–4895. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1342-12.2013
Manning, J., Hedden, T., Wickens, N., Whitfield-Gabrieli, S., Prelec, D., & Gabrieli, J. D. E. (2014), Personality influences temporal discounting preferences: Behavioral and brain evidence. NeuroImage, 98, 42–49. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.04.066
Mattson, R. E. (2006), Divergent validity of measures of cognitive distortions, impulsivity, and time perspective in pathological gambling. Journal of Gambling Studies / Co-Sponsored by the National Council on Problem Gambling and Institute for the Study of Gambling and Commercial Gaming, 22(3), 339–354. https://doi.org/10.1007/s10899-006-9021-9
Mazur, James E. (1987), “An adjustment procedure for studying delayed reinforcement,” in The effect of delay and intervening events on reinforcement value. Michael L. Commons, James
McCleary, R. M., & Barro, R. J. (2006), Religion and economy. Journal of Economic perspectives20(2), 49-72.‏
McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1999), A five-factor theory of personality. Handbook of personality: Theory and research2(1999), 139-153.‏
Meier, B. P., Hauser, D. J., Robinson, M. D., Friesen, C. K., & Schjeldahl, K. (2007), What's" up" with God? Vertical space as a representation of the divine. Journal of personality and social psychology93(5), 699.
Miller, E. K., & Cohen, J. D. (2001), An integrative theory of prefrontal cortex function. Annual Review of Neuroscience, 24, 167–202. https://doi.org/10.1146/ annurev. neuro.24.1.167
Mustafavi, Hassan (1981), Research on the Words of the Holy Quran, Tehran: Book Translation and Publishing Company(In Persian)
Nosek, B. A. (2005), Moderators of the relationship between implicit and explicit evaluation. Journal of Experimental Psychology: General134(4), 565.
Nosek, B. A., Greenwald, A. G., Banaji, M. R., & Bargh, J. A. (2007), Automatic processes in social thinking and behavior. The Implicit Association Test at age7, 265-292.
Peters, J., & Büchel, C. (2010), Episodic future thinking reduces reward delay discounting through an enhancement of prefrontal-mediotemporal interactions. Neuron, 66(1), 138–148. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.03.026
Peters, J., & Büchel, C. (2010), Neural representations of subjective reward value. Behavioural brain research213(2), 135-141.‏
Peters, J., Buchel, C., & Büchel, C. (2011), The neural mechanisms of inter-temporal decision-making: understanding variability. Trends in Cognitive Sciences, 15(5), 227–239. https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.03.002
Ragheb Isfahani, Hussein Ibn Muhammad (1990), Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran, first edition, research by Safwan Adnan Davoodi, Damascus, Beirut: Dar Al-Alam Al-Dar Al-Shamiya (In Arabic)
Rangel, A., Camerer, C., & Montague, P. R. (2008), A framework for studying the neurobiology of value-based decision making. Nature reviews neuroscience9(7), 545-556.‏
Rowatt, W. C., Powers, C., Targhetta, V., Comer, J., Kennedy, S., & Labouff, J. (2006), Development and initial validation of an implicit measure of humility relative to arrogance. The Journal of Positive Psychology1(4), 198-211.
Rudman, L. A., Greenwald, A. G., Mellott, D. S., & Schwartz, J. L. (1999), Measuring the automatic components of prejudice: Flexibility and generality of the Implicit Association Test. Social cognition17(4), 437-465.
Salimi, Ali (2009), "A functional approach to religion; A Reflection on the Measures of Religiosity from the Perspective of Islamic Teachings "; Islam and Social Sciences, First Year, First Issue (In Persian)
Samuelson, P. A. (1937), A note on measurement of utility. The review of economic studies4(2), 155-161.‏
Schmukle, S. C., Back, M. D., & Egloff, B. (2008), Validity of the five-factor model for the implicit self-concept of personality. European Journal of Psychological Assessment, 24(4), 263-272.
Schultz, W., Dayan, P., & Montague, P. R. (1997), A neural substrate of prediction and reward. Science275(5306), 1593-1599.‏
Sellitto, M., Ciaramelli, E., & di Pellegrino, G. (2010), Myopic Discounting of Future Rewards after Medial Orbitofrontal Damage in Humans. Journal of Neuroscience, 30(49), 16429–16436. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2516-10.2010
Shojaei Zand, Alireza (2006), "A Model for Measuring Religiosity in Iran", Sociology of Iran, Vol 6, No 1(In Persian)
Tabatabai, Mohammad Hussein (2008), Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran, Seyyed Mohammad Baqir Mousavi Hamedani, vol. 2, p. 11, Qom: Qom Seminary Teachers Association, Islamic Publications Office(In Persian)
Thornton, J., McCarty, S. H., & Stokes, C. E. (2017), Divine restraint: An experimental analysis of religious preference and intertemporal discounting. Journal of Behavioral and Experimental Economics67, 99-110.‏
Vargas, P. T., Von Hippel, W., & Petty, R. E. (2004), Using partially structured attitude measures to enhance the attitude-behavior relationship. Personality and social psychology bulletin30(2), 197-211.
Weatherly, J. N., & Plumm, K. M. (2012), Delay Discounting as a Function of Intrinsic/Extrinsic Religiousness, Religious Fundamentalism, and Regular Church Attendance. The Journal of General Psychology, 139(3), 117–133. https://doi.org/ 10.1080/00221309.2012.672937
Worthington Jr, E. L., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., ... & O'connor, L. (2003), The Religious Commitment Inventory--10: Development, refinement, and validation of a brief scale for research and counseling. Journal of counseling psychology50(1), 84.‏
Zandi, Mohammad Amin; Shakeri, Abbas; Amini, Amrullah and Seyyed Nourani, Seyyed Mohammad Reza (1398), "Islamic religiosity and individual time preferences, a laboratory study", Islamic Economics Quarterly, 19 (76), pp. 181-211 (In Persian)