تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف پرداخته و به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا کشورهایی که ضریب نفوذ بالاتری در بانکداری اسلامی دارند، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به سایر کشورها تجربه کرده‌اند؟ بسیاری از محققان دلایل حقوقی و اقتصادی متعددی را برای اثبات برتری بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف ارائه کرده‌اند، اما هرگز به‌صورت تجربی این ادعا مورد آزمون قرار نگرفته است. از‌این‌رو این پژوهش داده‌های ۷ کشور با بالاترین سطح از ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ۸ کشور با بانکداری متعارف را برای سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار داده است تا در قالب یک مدل رگرسیونی از خانواده پنل دیتا، فرضیه رابطه مستقیم ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ثبات بانکی را مورد آزمون قرار دهد. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌های پژوهش دلالت بر آن دارد که استقرار بانکداری اسلامی و افزایش ضریب نفوذ بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات بانکی دارد و لذا کشورهای دارای بانکداری اسلامی، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به کشورهای دارای بانکداری متعارف تجربه می‌کنند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Empirical Analysis of Banking Stability in Islamic and Conventional Banking Systems

نویسندگان [English]

  • Marzieh Avani 1
  • AbdolMohammad Kashian 2
  • alireza erfani 3

1 Master of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences at Semnan University, Semnan, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences at Semnan University, Semnan, Iran.

3 Associate Professor , Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences at Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

This study analyzes banking stability in Islamic banking and conventional banking empirically and answers the question of whether countries with higher penetration coefficient in Islamic banking have experienced greater banking stability than other countries? Many Researchs have offered a number of legal and economic reasons for the superiority of Islamic banking over conventional banking, but this claim has never been empirically tested. Therefore, this study has used data from 7 countries with the highest level of Islamic banking level and 8 countries with conventional banking for the years 2008 to 2018, in the form of a regression model of the panel data family, to test the hypothesis of direct relationship between Islamic banking penetration and banking stability. The results obtained from the analysis of research data indicate that the establishment of Islamic banking and increasing the penetration of Islamic banking has a positive and significant effect on banking stability and therefore countries with Islamic banking experience more banking stability than countries with conventional banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Stability
  • Banking Stability
  • Financial Crisis
  • Islamic Banking and Conventional Banking
آقاجانی، معصومه؛ منظوری، آزاده و آقاجانی، محمدعلی (1392). بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف. نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، ۱.
ذالبگی دارستانی، حسام (1393). عوامل مؤثر بر ثبات در شبکه بانکی ایران. فصلنامه پژوهش‌های پولی ـ بانکی. سال هفتم. شماره 20، ص. ۳۰۸.
سوری، علی‌ (۱۳۹۴). اقتصاد‌سنجی همراه با کاربرد Eviews. چاپ سوم. تهران: انتشارات فرهنگ‌شناسی‌.
صادقی شاهدانی، مهدی و نصرآبادی، داود‌ (1395). ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی. مطالعات اقتصاد اسلامی. شماره 17. صص. ۸۷-۸۵.
عزیزی، آریا (1397). بحران‌های مالی و دلایل ثبات مالی نسبی بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی. فصلنامه علمی ـ حقوقی قانون یار. دوره دوم. شماره پنجم. صص. ۲۶۷-۲۶۲ و ۲۷۵-۲۷۴.
عیوضلو، حسین و قلیچ، وهاب‌ (۱۳۹۴). علل اخلاقی وقوع بحران مالی 2008 و نقش بازدارنده بانکداری اخلاقی در پیشامد بحران‌های مشابه. راهبرد توسعه. شماره 4. صص. ۹۴-۹۳.
عیوضلو، حسین؛ میثمی، حسین‌ (1387). بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف. دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی. شماره 31. صص. 161 -190.
موسویان، سید عباس (۱۳۸۸). بانکداری اسلامی ثبات بیشتر و کارایی بهتر. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
نیلی، فرهاد (۱۳۸۴). مقدمه‌ای بر ثبات مالی. فصلنامه روند پیاپی. شماره ۴۵. صص. ۲۵ و ۳۱.
هادیان، مهدی، درگاهی، حسن (1396). نقش سیاست‌های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. سال 22. شماره 73. ص. ۴۵.
Aghajani, Masoumeh; Manzoori, Azadeh and Aghajani, Mohammad Ali (2013). Islamic banking versus conventional banking. The first national conference on the development of monetary and banking management, 1, (In Persian).
Azizi, Aria (2018). Financial crises and reasons for the relative financial stability of Islamic banking at the international level. Scientific-Legal Quarterly of Qanun Yar. The second period. Fifth issue. pp. 276-275 and 275-274, (In Persian).
Chapra, M. U. (2008). The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize The Severity And Frequency Of Such a Crisis In The Future? Paper Prepared at the Forum on the Global Financial Crisis, Islamic Development Bank.
Dewi, M. K., & Ferdian, I. R. (2009). Islamic Finance: a Therapy for Healing the Global Financial Crisis. Challenges of Globalizing Financial System.
Eyvazloo, Hossein and Qelich, Wahabah (2015). Ethical causes of the 2008 financial crisis and the deterrent role of ethical banking in similar crises. Development strategy. No. 4. p. 94-93, (In Persian).
Eyvzlu, Hussein; Meysamy, Hossein (2018). Theoretical study of the stability and efficiency of Islamic banking in comparison with conventional banking. Bi-Quarterly Journal of Islamic Economics Studies. No. 31. p. 161 -190,
(In Persian).
Gumilang Budi L. P, Kusnendi, Suci Aprilliani Utami, (2020), The Influence of Inflation, Exchange Rates, CAR and NPF to Stability of Islamic Banks in Indonesia Period 2015-2019, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Issue 1, (In Persian).
Hadian, Mehdi, Dargahi, Hassan (2017). The role of macroeconomic policies in the financial stability of the Iranian economy. Iranian Journal of Economic Research. Year 22. No. 73. p. 45, (In Persian).
Hassan, A. (2009). The Global Financial Crisis and Islamic Banking. UK: The Islamic Foundation, UK.
Hassan, A. (2009). The Global Financial Crisis and Islamic Banking. UK: The Islamic Foundation, UK.
Hussain, M., Shahmoradi, A, & Turk, R. (2016). An Overview of Islamic Finance. Journal of International Commerce, Economics and Policy, 7(01).
Joudar Fadoua, Dinar Brahim, (2020), Financial Stability of Islamic and Conventional Banks of the MENA Region: Post and Pre-Crisis of CAMELS Framework, International Journal of Islamic Banking and Finance Research; Vol. 4, No. 2.
Kammer, M. A., Norat, M. M., Pinon, M. M., Prasad, A., Towe, M. C. M., & Zeidane, M. Z. (2015). Islamic Finance: Opportunities, Challenges, andPolicy Options (No. 15). International Monetary Fund.
 Kočišová، Kristína, (2014). Banking Stability Index: A Cross-Country Study
Mohieldin, M. (2012). Realizing the Potential of Islamic Finance, the World Bank; Economic Premise; Poverty Reduction and Economic Management Network.
Mousavian, Seyed Abbas (2009). Islamic banking more stability and better efficiency. Research Institute of Islamic Culture and Thought, (In Persian).
Nili, Farhad (2005). Introduction to Financial Stability. Sequential Trend Quarterly. Issue 45. pp. 25 and 31.
Nur Adzim A, M. (2012). Prospects for Islamic Banking after the World Economic Crisis; Faculty of Islamic Studies; the National University of Malaysia.
Sadeghi Shahedani, Mehdi and Nasrabadi, Davoodeh (2015). The stability of Islamic banking in the face of the financial crisis. Islamic Economics Studies. No. 17. p. 87-85, (In Persian).
Siddiqi, M. N. (1983), Banking Without Interest, Leicester: The Islamic Foundation.
Zalbegi Darestani, Hesam (2012). Factors Affecting Stability in Iran's Banking Network. Quarterly Journal of Monetary-Banking Research. Seventh year. No. 20, p. 308, (In Persian).
Soori, Ali, (2016), Econometrics with the use of Eviews. Third edition. Tehran: Farhangology Publications, (In Persian).