شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)

2 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه‌های مختلف، شناخت عوامل عمده‌ای که در تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها تأثیرگذار هستند، قابل‌توجه و مهم است تا از این طریق هر شرکت بتواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین‌کننده و مؤثر و میزان تأثیر هرکدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نماید. در پژوهش حاضربراساس ادبیات موضوع، معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی در 31 معیار مختلف احصاء گردید. با توجه به مصاحبه‌های انجام شده با خبرگان این معیارها از منظر تأمین مالی کننده، تأمین مالی شونده، نهادهای مکمل و بالاخره از منظر کلان اقتصادی دسته‌بندی شد. در گام بعد پرسشنامه‌هایی مبتنی‌بر عوامل بدست آمده تهیه گردید و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه‌بندی شد. اساس این روش، انتخاب گزینه‌ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده‌آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده‌آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیار ریسک و بازدهی به ترتیب با رتبه 77/0 و 76/0 برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر معیارها برخوردار بوده و همچین معیار نقدشوندگی ابزارهای تأمین مالی با رتبه70/0 برای نهادهای مکمل، توجیه‌پذیری تأمین مالی با رتبه 71/0 و همسویی ابزارهای تأمین مالی با عدالت اقتصادی با رتبه 64/0 بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Desirable Financial Criteria In the Islamic Capital Market Based on Resistance Economy’s Perspective

نویسندگان [English]

  • Reza Yar Mohammadi 1
  • Adel Azar 2
  • Gholam Reza Mesbahi Moghaddam 3

1 PhD. Student of Financial Management Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq Universit

2 Professor, Faculty of Management, Tarbiat Modarres University, (Correspondimg Author)

3 Associate Professor Faculty of Islamic Theology and Theology, Imam Sadiq Universit

چکیده [English]

Today capital accumulation and capital productivity, as two important factors in Economics, have been utilized to measure the success of a country's economy. Explaining investment situation in country is significant since its variations and especially its contribution to GDP considered as a good index to identify the wellbeing of the economy and welfare of the people; on the other hand, it is an index for financial power, facilities construction, and capacity building in country. Due to the importance of financial structure in different fields, the major factors that affect the financing of projects and firms, significant and important. So that any company could consider each of the determinants and the effective planning and decision-making in relation to the financial structure. In this paper, we discuss the theoretical basis was explained, at a later stage using a literature review and expert opinions, the criteria for favorable financing Islamic capital market and ultimately identify the criteria used to prioritize value was thinking. And finally these criteria by using Topsis method are priorized. Indeed the hypothesis of this project is recording to an idea that expresses Resistance Economy is a special designing and modelizing of economic conditions and mechanism that according to which economic situation of country is designed active and not passive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Islamic capital market
  • Resistance Economic
  • Topsis Method
قرآن کریم
آذر، عادل و علی رجب‌زاده (1387)، تصمیم‌گیری کاربردی با رویکرد MADM، تهران: نگاه دانش، چاپ سوم.
تاری، فتح‌الله (1385)، «جایگاه بازارسرمایه در کشور و چشم‌انداز آن»، بررسی‌های بازرگانی، شماره 20، صص 15-23.
حسینی، سیدمحمود و امیرحسین داودیان (1390)، «اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی پروژه‌های پالایشگاهی ایران»، چشم‌انداز مدیریت مالی، شماره 3، صص 69-82.
درخشان، مسعود (1393)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت؛ رویکرد اقتصاد مقاومتی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 12، صص 7-52.
دهقانی فیروزآبادی، حمید (1383)، «تأثیر شیوه‌های تأمین مالی (انتشار سهام؛ بدهی بلندمدت) بر روی ارزش سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
رحیمیان، نظام‌الدین (1380)، «تأملی در شیوه‌های تأمین مالی در واحدهای اقتصادی»، حسابدار، شماره 146، صص 28-33.
شهبازی، حجیه و سودابه آقابابایی (1389)، «بورس ایده، بستری در تجارت‌سازی نوآوری و تجربیات موجود در این زمینه»، شیراز: اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری.
فدایی‌واحد، میثم و محمدضا مایلی (1393)، «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی»، سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره 6، صص 141-159.
کاوند، مجتبی (1393 الف)، تأمین مالی جمعی، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.
کاوند، مجتبی و سید محمدجواد فرهانیان (1393 ب)، تبیین جایگاه بازار سرمایه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تهران: مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.
محمدی، محسن (1388)، «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در توسعه بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد MADM»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
موسویان، سیدعباس (1386)، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
میرمعزی، سیدحسن (1391)، «اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)»، اقتصاد اسلامی، شماره 47، صص 49-76.
نجات‌الله صدیقی، محمد (1383)، «تأمین مالی اسلامی و مسائل فراروی آن؛ ویژگی‌ها و تعهدات نظام‌های اقتصادی اسلامی»، مترجم: سیدحسین علوی‌لنگرودی، بانک و اقتصاد، شماره 46، صص 50-53.
ندری، کامران (1386)، فهم تأمین مالی اسلامی: مطالعه بازار اوراق بهادار در چارچوبی اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
نظری‌پور، محمد، فرزاد صادقی و ویدا حسن‌پور (1391)، «تأثیر شیوه‌های تأمین مالی بر روی ارزش سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران»، بانک مقالات بازاریابی ایران.
Merton, R. C. (1973). Theory of Rational Option Pricing. The Bell Journal of Economics and Management Science, 141-183.
Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance & the Theory of Investment. The American Economic Review, 261-297.
http://www.Investopedia.com
http://www.irec.ir/
http://www.enerdata.net