تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد - بانک کشاورزی

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

زمینه: منظور از اصطلاح "اخلاق در اقتصاد"، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه‌تر رفتارهای اقتصادی در نظر می‌گیرد.
روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روش‌های کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث‌های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
یافته‌ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلندمدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلندمدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش‌های اقتصادی خواهد کرد.
نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی‌دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

in Economics Approach An Analysis of Producer's Benefit in the Framework of Ethics

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Faezi 1
  • Hamid Abrishami 2
  • Hamid Padash 3

چکیده [English]

Background: Ethics in economics means an interpretation of economics and economic issues that concerns moral dimension for realistic explanation of economic behaviors.
Method: Focusing on the case study of citrus producers, we, analyze benefit reduction of producers when they act immorally and use a descriptive and certain quantitative method, in this approach.
Results: The immoral action by producers leads to reduction of their benefits in long-run. Economic insight with regard to long-run benefit, will bind producers to act morally, whether there is a moral prescription or not.
Conclusion: Acting moral will benefit to producers. Benefit-base insight (Utilitarian ethics) in economic agents is the best way for considering ethics in economics and benefit increasing.

پیغامی‌، عادل (1389)، «مسئله ترجیحات بین زمانی»، نرخ تنزیل، و اقتصاد و کسب و کار تعاونی»، پایان نامه دکتری دانشگاه امام صادق(ع). سن، آمارتیا کومار (1377)، اخلاق واقتصاد، مترجم حسن فشارکی، تهران: مؤسسه نشر شیرازه، صص7-5. صدرائی، محمد (1388)، «بررسی نقش مذهب در عملکرد اقتصاد»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. غریمی یامچی، حمیده و همکاران (1390)، «رابطه نهادینه‌سازی فرهنگ اخلاقی با کیفیت زندگی کاری»، اخلاق در علوم و فناوری، شماره 2. فرهود، داریوش (1390)، «آموزش اخلاق»، اخلاق در علوم و فناوری، شماره 3. وبر، ماکس (1384)، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و دیگران، تهران: سمت. واریان، هال (1380)، رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه، ترجمه سیدجواد پورمقیم، تهران: نشر نی، ص512 و 666. هملین، آلن (1388)، اخلاق و اقتصاد، ترجمه افشین خاکباز و محمدحسین هاشمی، ویراستار حسین راغفر، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص59-58. Immanuel, Kant, (1972), "Groundwork of Metaphysic of Morals", Tr Paton, H.J, in The 1-Moral Law, London, Hutchinson University Library, PP. 53-57. Benoit, J., and Krishna, v (1985), "Finitely Repeated Games" Econometrica 53, pp. 905–922.