سازوکار اثربخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکدة معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

امروزه بحث عدم تخصیص بهینة منابع طبیعی و زیست محیطی و کاهش سطح رفاه جامعه که ناشی از ایجاد پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی است به عنوان یک بحث جهان شمول مورد بررسی و کنکاش بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است.
در سالهای اخیر مشاهده شده است که برخی از صاحبنظران بکارگیری اخلاقیات زیستی را برای کاهش این پیامدها پیشنهاد می کنند. بنابراین ما در این مقاله سعی می کنیم سازوکار اقتصادی عملکرد این ارزش ها را تبین کنیم و بدین منظور به بحث پیرامون سرمایة اجتماعی پرداخته و بیان می کنیم که ایجاد سرمایة اجتماعی زیست محیطی توسط اخلاقیات زیستی سبب می شود پیامدهای جانبی منفی کاهش یابد. سپس چگونگی اثربخشی سرمایة اجتماعی زیست محیطی بر اجتماع را برای کاهش پیامدهای جانبی منفی شرح می دهیم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mechanism of Effectiveness of the Ethics in Managing Negative Environmental Externalities

نویسنده [English]

  • Abolghasem Tohidinia

چکیده [English]

Nowadays the discussion of nonoptimal allocation of natural and environmental resources and the decrease in the welfare level of the society that is due to the generation of negative environmental externalities has been considered and discussed by the specialists as a fundamental and worldwide argument.
In recent years it has been observed that some experts suggest the application of eco-ethics in order to decrease this negative externalities. Thus in this article we try to explain the economic mechanism of operation of these values and therefore we discuss about the social capital and explain that the creation of the environmental   social capital by the eco-ethics causes the decrease of the negative externalities. Then we explain the manner of   Effectiveness of the environmental social capital on the society for decreasing the negative externalities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eco-Ethics
  • Environmental Externality
  • Managing the Externalities
  • social capital
  • Environmental Social Capital
احمد العلی، صالح‌ (1381)، دولت رسول خدا‌، ترجمة هادی انصاری‌، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه‌.
اسمل سر، نیل‌ (1376)، جامعه شناسی اقتصادی، ترجمة محسن کلاهچی‌، تهران: انتشارات کویر‌.
الوانی، سید مهدی و سیدنقوی، میرعلی‌، «سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه‌ها»، فصلنامة مطالعات مدیریت، شماره 33 و 34.
بختیاری‌اصل، فریبرز (1376)‌، حفاظت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی‌، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه‌.
 پرمن، راجر و مک‌گیل‌ری، جیمز و ما، یو‌ (1382)، اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی‌، ترجمة حمیدرضا ارباب‌، تهران: نشرنی‌.  
تاکاشی‌، موری، «اثرات اقتصادی سرمایة اجتماعی»، ترجمة محمدرضا توکل‌نیا‌، فصلنامة اندیشة صادق، شماره 11 و 12.
ترنر، کری و پیرس، دیوید و باتمن، آیان‌ (1374)، اقتصاد محیط‌زیست‌، ترجمة سیاوش دهقانیان و عوض کوچکی و علی کلاهی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
تومه، ژرژ (1380)، توسعة فرهنگی و محیط‌زیست، ترجمة محمود شارع‌پور، انتشارات باز.
دهقانی، بابک، «سرمایة اجتماعی و توسعة اقتصادی»، فصلنامة اندیشة صادق، شماره 11 و 12.
رابینسون، جون (1358)، فلسفة اخلاق، ترجمة بایزید مخدومی، چاپ دوم.
کلمن، جیمز (1377)، بنیادهای نظریة‌ اجتماعی، ترجمة منوچهری، نشر نویسندگان.
کیس، الکساندر و همکاران (1379)، حقوق محیط زیست، ترجمة محمد حسن حبیبی، تهران:  انتشارات دانشگاه تهران.
Coleman, James )1990(, Foundation of Social Theory, Harvard University Press.
Melin, Anders )1999(, Reflexive Equlibrium as a Method for Analyzing the Ethical Problems of Assessin7g Environmental Impacts, Linkoping University.
Pearce, David and Turner, Kerry )1990(, Economics of Natural Resources and the Environment,  New York: Harvard Wheatsheaf.
Putnam, Robert )2001(,  »Social Capital Measurement and Consequences«, ISUMA, vol. 2, No. 1, www.isuma.net