بررسی چالشهای مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مهم­ترین مباحث مطرح در علوم مالی، تأمین مالی است. بدین منظور ابزارهای مختلف تأمین مالی طراحی و مورد
استفاده قرار می­گیرند. با توجه به فقدان تنوع ابزارهای مالی در کشورمان، طراحی
ابزارهای متنوع مالی و فراهم نمودن امکان تأمین مالی از طریق آن ها یکی از نیازهای
اساسی شرکت­های ایرانی است. در نظام مالی اسلامی کشورمان، اوراق صکوک اجاره که یکی
از پرکاربردترین ابزارهای تأمین مالی در حوزة مالی اسلامی است گزینه­ای مناسب برای
تأمین مالی شرکت­های ایرانی است. اما برای این منظور باید تدابیر لازم اندیشیده
شود و طراحی این ابزار مالی با در نظر گرفتن کلیة عوامل و شرایط خاص کشورمان انجام
گیرد. مسائل مالیاتی از عمده­ترین چالش­های موجود در این راه می­باشد. به نظر می­رسد
برای حل مشکلات مالیاتی پیش روی انتشار اوراق صکوک اجاره، در کوتاه­مدت باید سود
یا اجارة پرداختی این اوراق همانند سود اوراق مشارکت و سود سپرده­های بانکی معاف
از مالیات شود ولی در بلندمدت با تصویب قوانین مناسب، سود یا اجاره پرداختی اوراق
صکوک اجاره، سود اوراق مشارکت، و سود سپرده­های بانکی مشمول مالیات شود اما هزینة
آن ها هزینة قابل­قبول مالیاتی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Taxation Challenges of Financing through Ijara Sukuk Certificates

نویسندگان [English]

  • Nikoo Dolati 1
  • Abolfazl Jafari 2

چکیده [English]

Financing is one of the most important topics in finance area, with this respect many financial instruments are designed and put into practice. Concerning the lack of financial instruments in Iran, designing new financial instruments seems crucial to Iranian Companies. In Islamic financial systems, Ijara Sukuk certificates which are one of the most frequently used instruments seem to be an appropriate choice. But in utilizing them it is essential to take into consideration all important factors and the particular business environment situation of the country. One of the most important challenges facing in the process of issuing this new financial instrument is taxation. It seems that in order to solving tax problems of issuing Ijara Sukuk certificates, in short run interests paid on these securities should be tax exempt just like interests on Mosharekat securities and bank deposits however, in long run by legislation of appropriate rules and regulations, interests paid on Ijara Sukuk certificates, Mosharekat securities and bank deposits should be treated as taxable income for investors but tax deductible for issuers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Ijara Sukuk Certificates
  • Taxation Challenges
انواری رستمی، علی اصغر؛ لاری سمنانی، بهروز (1383)، «عوامل مؤثر بر جذابیت بورس اوراق بهادار مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 35.
بابا قادری، آزاده؛ فیروزی، اعظم (1386)، «صکوک رایج ترین ابزار تأمین مالی اسلامی: ساختار، فرآیند و چالش های پیش رو»، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تأمین مالی اسلامی، مرکز مطالعات تکنولوژیک دانشگاه صنعتی شریف.
جعفری صمیمی، احمد؛ صالح نژاد، سید حسن (1378)، «جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها و تاثیر آن بر بودجة دولت در ایران»، فصلنامة بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال هفتم، شمارة 26 و 27.
ضیائی بیگدلی، محمدتقی (1383)، «آثار مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار اوراق بهادار تهران»، فصلنامة پژوهشنامه اقتصادی، شماره 13، صص173-127.
گیلکی حکیم آبادی، محمد تقی (1383)، «درس هایی از روند اصلاحات مالیاتی در جهان: مطالعه موردی ایران»، پژوهشنامة علوم انسانی و اجتماعی، سال4، شماره13.
عقیلی کرمانی، پرویز (1386)، سخنرانی تحت عنوان «تبعیض مالیاتی بین ابزارهای مالی سنتی و نوین تأمین مالی در نظام مالی کشور و ارائة پیشنهاد عملیاتی»، کنفرانس بین المللی تأمین مالی اسلامی، مرکز مطالعات تکنولوژیک دانشگاه صنعتی شریف.
نجفی، مهدی (1385)، «بررسی فرآیند تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک»، پایان­نامة کارشناسی ارشد دانشکدة معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع).
Iqbal, Zamir) 2006(, "Islamic Financial Capital Market", Islamic Finance.
Tariq, Ali Arsalan) 2004(, managing Financial Risk of Sukuk Structures.
Vavrova, Katarina )2005(, "Taxation of Financial Instruments", BIATEC, Vol 9,10.
Ad Hoc Group of  Experts on International Cooperation in Tax Matters, tenth meeting, Geneva, 10-14 Sep 2001.
Brunson, Samuel D) 2008(, Elective Taxation of Risk-Based Financial Instruments