مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه رازی

چکیده

مطالعه کارایی عقود مختلف در بانکداری بدون ربا بر اساس روش های مدرن بسیار حائز اهمیت است. لذا در این مقاله سعی می شود با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به بررسی و مقایسة کارایی عقود قرض الحسنه و مشارکتی در شعب بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان مطالعة موردی، پرداخته شود. در این راستا با استفاده از نرم‌افزار  و با بهره گیری از اطلاعات مربوط به پنج متغیر به عنوان نهاده و سه متغیر به عنوان ستانده، میزان کارایی  عقود قرض الحسنه و مشارکتی  برای 52 شعبه از شعب بانک مذکور برآورد گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که 46% شعب مورد بررسی در حالت برآورد کارایی تسهیلات قرض الحسنه روی مرز کارایی قرار دارند و کارا می باشند و 35% شعب در حالت برآورد کارایی تسهیلات مشارکتی روی مرز کارایی قرار دارند و کارا می باشند. علاوه برآن مدل برآورد شده گویای آن است که میانگین کارایی فنی شعبه­ها در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای تسهیلات قرض الحسنه معادل 81/0 و برای تسهیلات مشارکتی معادل 74/0 می باشد. همچنین نتایج بیانگر صرفه‌های ناشی از مقیاس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Efficiency of Charity Loan Agreement and Cooperative Agreements in Free of Interest Banking System Using Data Enveloping Analysis Approach \" Case Study: Mellat Bank Branches in Kermanshah province

نویسندگان [English]

 • Kiomars Sohaili 1
 • Mojtaba Almasi 2
 • Elham Lorestani 3

چکیده [English]

Study of different Islamic agreements efficiency in free of interest banking System through modern scientific approaches is of outmost importance. In this paper attempt has been made to study and compare the efficiency of charity loan agreement and cooperative agreements by DEA approach in branches of Mellat bank in Kermanshah province as case study. In this direction, the data related to five variables as input and three variables as output has been processed and by using of Deap2 soft ware the level of efficiency in charity loan agreement and Cooperative Agreements in 52 branches of aforesaid bank has been estimate. The finding of this research states that in the case of estimating of charity loan facilities,  46 percent of branches stay on the efficiency border, so they are efficient and in the case of estimating of cooperative facilities, 35 percent of branches stay on the efficiency border. Moreover, estimated model shows that under the condition of variable return to scale the average technical efficiency for charity loan facilities in branches is equal to 81 percent and for cooperative facilities in branches is equal to 74 percent. Also the results indicate  economies of scale because most of the branches own increasing return to scale for both charity loan facilities and cooperative facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technical Efficiency
 • Allocative Efficiency
 • Economic Efficiency
 • Data Enveloping Analysis
 • Economies of Scale
 • Return to Scale
 • Charity Loan Facilities
 • Cooperative Facilities
 • Mellat Bank
امامی میبدی، علی (1379)، اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری (علمی-کاربردی)، تهران: موسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
امیری، هادی (1380)؛ «بررسی و تعیین کارایی بانک های تجاری در ایران»، پایان نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
هادیان، ابراهیم و عظیمی حسینی، آنیتا (1383)، «محاسبة کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها»، فصلنامة پژوهش های اقتصادی ایران، شمارة 20.
Athnassopoulos,A. (1998(, "Nonparametric Frontier Models for Assessing The Market and Cost Efficiency of Large Scale Bank Branches Network", Journal of money, credit and banking, Vol. 30, No. 2, pp.172-192.
Banker,R. D. and Charnes, A. and Cooper,W.W. (1984(, "Some Models For Estimating Technical and Scale in Efficiency in Data Envelopment Analysis", Management Science, Vol. 30, PP.1078-92.
Charnes A, Cooper W.W.  )1987(, Measuring the Efficiency of Decision _ Making Units, European of Operation Research.
Farrell, M.J. (1957(,  "The Measurement of Productive Efficiency", Journal of Royal of Statistical Society, Series A. Part 3, P.120