نمایه سال چهارم (پاییز و زمستان 90 و بهار و تابستان 91) شماره‌های 7 و 8

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

نمایه‌سازی عبارت از ثبت و ضبط محتوای اطلاعاتی اسناد با استفاده از روش‌های گوناگون، به منظور سازمان دادن اطلاعات به قصد سهولت بازیابی است. به طور خلاصه، نمایه‌سازی تخصیص واژه‌ها یا اصطلاحات به اسناد، به منظور توصیف محتوای آنها برای بازیابی در مراحل بعد است. هدف نمایه‌سازی افزایش میزان دسترسی مراجعه‌کنندگان به مطالب موضوعی مورد جست‌وجو است.
دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) با این هدف نمایه مجلات منتشر شده در سال چهارم انتشار خود را تنظیم نموده است. نمایه‌ای را که شما خواننده محترم پیش رو دارید شمارگان 7 و 8 مجله را در بردارد. این نمایه در سه بخش تدوین و تنظیم گردیده است‌: نمایه پدید آورندگان، نمایه عنوان و نمایه موضوعی.
در نمایه پدید آورندگان اسامی افرادی که در مقالات قلم زده‌اند به ترتیب حروف الفبا تنظیم گردیده است. به دلیل اینکه برخی مقالات توسط بیش از یک محقق تهیه گردیده، بخشی تحت عنوان نمایه پدید آورنده همکار تنظیم شده است. در نمایه عنوان و موضوع مقابل عناوین و واژگان کلیدی موضوعی شماره بازیابی که ارجاع به نمایه پدید‌آورندگان دارد، قرار گرفته است.
 
علائم اختصاری
:    صفحه شروع و پایان مقاله
 س   سال مجله
 ش   شماره مجله

عنوان مقاله [English]

نمایه سال چهارم (پاییز و زمستان 90 و بهار و تابستان 91) شماره‌های 7 و 8

نویسنده [English]

  • Mahdi Roayaei