انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در این مقاله سعی شده است یک متدولوژی جدید برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری عقد مشارکت مدنی به عنوان  ابزار تامین مالی در بانکداری بدون ربا ارائه شود. بر این اساس عقد مشارکت مدنی در قالب نظریه بازی­ها و الگوی مدیر - عامل به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه اطلاعات بین مدیر (بانک) و عامل (مشتری) ممکن است متقارن و یا نامتقارن باشد، عقد مشارکت مدنی در هر دو حالت به طور مجزا در قالب شکل گسترده بازی­ها مورد تحلیل قرار گرفته­اند و بهترین استراتژی که منجر به سود حداکثری می­شود مشخص شده است. شایان ذکر است که در شرایط اطلاعات متقارن هزینه قرارداد پایین بوده و رانت اطلاعاتی وجود ندارد و صرفا با فراهم شدن شرط مشارکت، قرارداد مشارکت مدنی عملیاتی می­شود ولی در شرایط اطلاعات نامتقارن انجام بهینه عقد مشارکت مدنی پیچیده­تر شده و با توجه به اینکه بانک با مسئله کژمنشی و یا کژگزینی مواجه باشد شرایط قرارداد مشارکت مدنی متفاوت خواهد بود. این مقاله وضعیت­های مختلف و متفاوت یاد شده را از طریق شکل گسترده بازی­ها تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Application of the Game Theory (Principle Agent) Approach in the Musharekah Contract

نویسندگان [English]

  • Qahreman Abdoli 1
  • Sayyed Hassan Qavami 2

چکیده [English]

The paper tries to provide a new methodology for the analysis of the Musharekah
contract as an Islamic finance instrument. For this sake, the Musharekah contract is
comparatively analyzed using the game theory (principle agent). Considering the
fact that the information set between principle (bank) and the agent (customer)
might be symmetric or asymmetric, the Musharekah Contract is analyzed in two
different cases in the extended form of the games and the best strategy which leads
to the maximum profit is shown. It should be noted that in the case of symmetric
information, the cost of contract is low and information rent is not available. In this
context, the Musharekah Contract becomes operational just by considering the
condition of Musharekah. However, in the case of asymmetric information, the
provision of the Musharekah contract gets complex and if the bank faces the
problems of moral hazard and adverse selection, the condition for satisfaction of
Musharekah Contract will be different. This paper discuses different situations using
the extended form of games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musharekah contract
  • principle-agent model
  • symmetric information
  • asymmetric information
  • moral hazard
  • adverse selection