بررسی تاثیر مؤلفه های آموزش و پژوهش در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش و تاثیر مؤلفه­های آموزش و پژوهش در توسعه اقتصاد اسلامی در ایران از دیدگاه کارشناسان اقتصادی می­باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی در ایران می­باشد که جمعاً 2648 نفر در سال تحصیلی 89-88 بودند. در تعیین حجم نمونه از فرمول کرجسی و مورگان استفاده گردید که بر این اساس تعداد نمونه 336 نفر به روش طبقه­ای منظم و به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 41 سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت در سه محور تنظیم گردید. ضریب پایائی در مطالعه مقدماتی از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 949/0 محاسبه شد و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظرات اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی سنجش گردید. تجزیه تحلیل داده­ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی از میانگین، واریانس و در بخش استنباطی از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. مولفه­های اثرگذار در گویه­های سه محور «آموزش­های عمومی»، «آموزش­های تخصصی» و «روش پژوهش» مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته­های تحقیق از بین سه مولفه مورد بررسی، «برگزاری کارگاه­های آموزشی فقه معاملات و اخلاق بازار قبل از صدور مجوز فعالیت اقتصادی»، «برگزاری دوره­های آموزشی مشترک با سایر مراکز پژوهشی در جهان»، «توسعه رشته­های تلفیقی حوزه و دانشگاه»، «تدوین و تالیف کتاب روش تحقیق در اقتصاد اسلامی» و «برگزاری کنفرانس­ها و همایش­ها در حوزه اقتصاد اسلامی» به ترتیب در هر محور دارای بیشترین میانگین بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Pathology of Education and Research Factors in the Islamic Economics in Iran

نویسنده [English]

  • Mahdi fadaei

چکیده [English]

The purpose of this research is surveying the pathology of education and research in
Islamic Economics in Iran. The method of research is survey-applied approach and
the population comprises all post-graduate, M.A, PhD students and researchers in
Economics; totally 2648 in 2009 .For stratified random sampling, 336 people were
selected. The researcher-made questionnaire is the instrument of gathering data
which contains 41 closed questions in 1-5 Leichardt scale in 3 criteria for
developing Islamic Economics. Stability in pre-test was calculated with 0.949
Cronb-ach\'s alpha coefficient and reliability was done according to the opinion of
experts in Islamic Economics. The findings were analyzed in two sections;
descriptive and inferential. Multivariable Analysis of Variance (MANOVA) was
used in inferential analysis. According to the results, from 41 items in 3 criteria
(public education, specialized education and research method) for Islamic
Economics, “Holding educational workshops in Islamic transactions before
economic activity permission”, “Developing mixed-fields in Islamic studies and
Economics”, “Publishing Methodology in Islamic Economics” and “Holding
national conferences on Islamic Economics” had the most average in analysis . In
P<0.05 were a meaning difference between 3 criteria for Islamic Economics by
sexuality and degrees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Economics
  • pathology
  • public and specialized education
  • research method
  • Iran