حذف بهره سپرده و پیامد آن برای هزینه رفاهی تورم: یک رویکرد نظری

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

طراحی یک اقتصاد یا نظام بانکداری بدون بهره، موضوع تحقیق و مطالعه اقتصاددانان مختلف اغلب مسلمان بوده است. مطالعه حاضر نیز در همین راستا پیامد حذف بهره اسمی سپرده از نظام بانکداری در رابطه با هزینه رفاهی تورم را بررسی می­کند. استفاده از چارچوب نئوکلاسیک و الگوی اقتصاد خرد مبتنی بر فروض معین و بهینه­یابی پویا و سپس تحلیل ایستای مقایسه­ای نشان می­دهد که هزینه رفاهی تورم قابل تعریف بر اساس صرفاً بهره سپرده است و از اینرو بانکداری بدون بهره باعث حذف کامل هزینه رفاهی تورم در اقتصاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Outcome of Free-Interest Deposits for Welfare Cost of Inflation: A Theoretical Approach

نویسنده [English]

  • Vahid Mehrbani

چکیده [English]

This study examines the outcomes of deleting interest of deposits in banking system
on welfare cost of inflation. Using neoclassical approach and dynamic optimization,
shows that interest-free banking not only leads to zero welfare cost of inflation, but
also is consistent with Friedman\'s rule about optimum quantity of money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • welfare cost of inflation
  • interest-free banking
  • Deposit