اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدهادی زاهدی‌وفا
دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

 • zahediisu.ac.ir

سردبیر

محمدمهدی عسکری
استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

اقتصاد ریاضی

 • m.askariisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

کریم اسلاملوئیان
استاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اقتصاد بین‌الملل

 • keslamlorose.shirazu.ac.ir
مسعود درخشان
استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران

اقتصاد ریاضی و بهینه‌سازی

 • derakhshancsr.ir
حسینعلی سعدی
استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

فقه و حقوق

 • saadiisu.ac.ir
محمدمهدی عسکری
استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

اقتصاد ریاضی

 • m.askariisu.ac.ir
محمدعلی فلاحی
استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

 • erdum.ac.ir
غلامرضا مصباحی‌مقدم
استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

فقه اقتصادی

 • gh.misu.ac.ir
کاظم یاوری
استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اقتصاد بین‌الملل و توسعه

 • kyavarimodares.ac.ir
محمدهادی زاهدی‌وفا
دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

 • zahediisu.ac.ir
عباس عرب‌مازار
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اقتصادسنجی و توسعه

 • ab_arabmazarsbu.ac.ir
حسین عیوضلو
دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

اقتصاد پولی

 • ayvazlouisu.ac.ir

مدیر داخلی

محمد قائدامینی
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

 • ghaedamini72isu.ac.ir
 • 021-88094001

آیدی پیامرسان بله: Ghaedamini72@