ارزیابی کارایی موقوفه‌های شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران .

2 استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور، زاهدان، ایران.

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور، زاهدان، ایران

چکیده

یکی از هدف­های مهم همه سازمان­ها، کوشش برای بهبود نتیجه کارکردهایشان است. در همین راستا، آنها تلاش می­کنند تا سازمان خود را بر پایه معیارهایی که به صورت مشترک یا اختصاصی وجود دارد ارزیابی و کارایی خود را نسبت به دیگر سازمان­ها و رقیبان اندازه­گیری و تحلیل کنند تا از این رهگذر بتوانند زمینه دستیابی به هدف­های سازمانی را فراهم آورند. باتوجه به اهمیت نهاد وقف در راستای تحقق هدف­­های اقتصادی و اجتماعی، هدف این مقاله بررسی کارایی موقوفه­ها در شهر زاهدان است. در این بررسی از روش علمی تحلیل پوششی داده­ها (DEA) به شیوه CC که از روش­های پیشرو ارزیابی عملکرد در زمینه­های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می­باشد استفاده شده است. در یافته­ها، مشاهده شد که برخی رقبه­ها نسبت به رقبه­های دیگر کاراتر هستند. از 110 رقبه بررسی شده، رقبه شماره 34 متعلق به مسجد طالقانی، رقبه­های 72، 73 و 76 متعلق به مسجد آل رسول و رقبه­های 92 و 94 متعلق به مسجد سجادیه در این مجموعه، صددرصد کارآ و دیگر رقبه­ها ناکارا هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Efficiency of Endowments in Zahedan

نویسندگان [English]

  • MORTEZA EZZATI 1
  • MAJID DAHMARDE 2
  • NAZILA JAHANTIGH 3

1 Associate Proffessor of Economics, Tarbiat Modares University,Tehran,Iran.

2 Asisstant Proffessor of Economics, Payame Noor University, Zahedan,Iran.

3 M.A in Economics, Payame Noor University, Zahedan,Iran.

چکیده [English]

One of the important goals of all organizations is to try to improve their performance. In this regard, they try to evaluate their organization based on criteria that are common or specific and to measure and compare their performance with other organizations and rivals in order to be able to achieve organizational goals. Considering the importance of the endowment institution in pursuit of economic and social goals, the purpose of this paper is to investigate the efficiency of endowments in Zahedan. In this study, the DEA method is used in the CC method, which is the leading evaluation of performance in various fields for manufacturing and service units. In the findings, it was observed that some of the rivals are more efficient than other competing ones. Out of 110 tested rods, the No. 34 Taleghani mosque, 72, 73 and 76 mosques belonging to the Al-Rasool mosque and the 92 and 94 mosques of Sajjadiyeh mosque in this collection have a 100% efficiency. Other rivals are inefficient.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waqf
  • efficiency
  • data Envelopment analysis
  • Zahedan
امامی میبدی، علی(1379). اصول اندازه­گیری کارایی و بهره­وری (علمی ـ کاربردی). تألیف. شرکت چاپ و نشر بازرگانی ـ مؤسسه مطالعات پژوهش­های بازرگانی.
امیری، هادی؛ روشندل، آرمان و صادق­پور، فاطمه(1395). عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش). فصلنامه اقتصاد اسلامی. (16) 63. 147-165.
امیری، هادی؛ کیانی، غلامحسین و صادق‌پور، فاطمه(1394). برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه‌های‌ وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان). فصلنامه جستارهای اقتصادی. (12) 24. 107-127.
جعفرزاده نجار، مرتضی؛ هوشمند، محمود؛ لطفعلی­پور، محمدرضا و بهنامه، مهدی(1398). مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی(ع). فصلنامه دانش و توسعه. (19) 73. 239-266.
جهانیان، ناصر(1389). بررسی فقهی اقتصادی مالکیت وقف. فصلنامه اقتصاد اسلامی. (10) 38. 5-32.
جهانیان، ناصر(1390). مبانی، اهداف و جایگاه وقف در مکتب اقتصادی اسلام. فصلنامه اقتصاد اسلامی. (11) 42. 87-116.
جهانیان، ناصر(1395). جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم. فصلنامه اقتصاد اسلامی. (16) 62. 79-106.
جهانیان، ناصر(1396). چارچوب طراحی اقتصاد وقف. فصلنامه جستارهای اقتصادی. (14) 27. 107-130.
حایری یزدی، محمدحسن(1380). وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی. مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی.
درخشان، مرتضی و نصراللهی، خدیجه(1393). تحلیل اثر توسعه‌ بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌های اقتصادی و راهکار‌های توسعه آن در ایران. فصلنامه اقتصاد اسلامی. (14) 55. 61-88.
سروش، ابوذر(1390). ارایه مدل تفصیلی انتشار اوراق وقف در ایران. فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی. (1) 1. 151-171.
سلیمی‌فر، مصطفی و صاحب‌هنر، حامد(1393). به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه. فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی. (7) 13. 31-55.
شهنازی، روح‌اله؛ مرزبان، حسین و میرزاخانی، معصومه(1396). امکان‌پذیری استفاده از اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و بررسی آثار رفاهی آن در مقایسه با اخذ عوارض (مطالعه موردی شهر شیراز). فصلنامه جستارهای اقتصادی. (14) 27. 35-62.
طغیانی، مهدی؛ درخشان، مرتضی و نصراللهی، خدیجه(1393، 61-88). پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن. فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی. (7) 13. 153-182.
عزتی، مرتضی و محمودیان، مهرداد(1393). برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران. فصلنامه اقتصاد اسلامی. (14) 53. 31-55.
عسکری، علی و چرخکار، محمد(1394). تعیین و ارزیابی شاخص­های کارایی نسبی ادارت امور مالیاتی شهر و استان تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده­ها. پژوهشنامه مالیات. 23 (27). 62-35
عمید، حسن(1363). فرهنگ (فارسی) عمید. تهران: امیر کبیر. 
عیسوی، محمود؛ طالبلو، رضا و کاظمی نجف­آبادی، مصطفی(1393). ارایه الگوی تامین مالی توسعه موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع). فصلنامه جستارهای اقتصادی. (11) 21. 75-96.
مصباحی مقدم، غلامرضا؛ سیاح، سجاد و نادری نورعینی، محمدمهدی(1388). امکان سنجی وقف سهام و پول؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران. فصلنامه جستارهای اقتصادی. 6 (12). 59-89.
مصباحی­مقدم، غلامرضا؛ کاوند، مجتبی و اسمعیلی گیوی، حمیدرضا(1388). ارایه الگوی تامین مالی توسعه موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع). فصلنامه جستارهای اقتصادی. (5) 10. 69-92.
موسویان، سید عباس و نصرآبادی، داود(1388). طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح­های عام‌المنفعه. فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی. (2) 3. 39-68.