بکارگیری تعدیل انتخاب‌های غیربهینه در یک مدل تعادلی با کارگزاران اقتصادی ناهمگن؛ مطالعه موردی: آموزش گزاره‌های اسراف تخصیصی و اتلافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد اسلامی، دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران.

چکیده

بروز ناهمگنی­های رفتاری و انحراف در تصمیم­گیری­های بهینه در تخصیص درآمد و تنظیم رفتارهای مصرف ـ پس­انداز، ضرورت آموزش­های اسلامی برای تصحیح نقش­آفرینی­های کارگزاران اقتصادی را ایجاب می­نماید. در این پژوهش، با بکارگیری انتخاب­های تعدیل­شده مبتنی بر آموزش گزاره­های اسلامی در خصوص اسراف تخصیصی و اتلافی در یک مدل تعادل دارای کارگزاران اقتصادی ناهمگن برخوردار از ترجیحات جدایی­پذیر و حل رابطه بلمن ـ ژاکوبی ـ همیلتون در چارچوب تئوری کنترل بهینه، احتمال بقای کارگزاران اقتصادی و همچنین میزان تاثیرگذاری آگاهی و آموزش اسلامی بر تعدیل رفتارهای غیربهینه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که در صورتی که باورهای تخصیص بین­زمانی بهینه و رفتارهای غیرمسرفانه، مبنای رفتار کارگزاران اقتصادی مسلمان قرار گیرد، این نوع از کارگزاران در بلندمدت غالب بوده و بقا خواهند داشت. همچنین پس از تعدیل آموزش و آگاهی به مفاهیم اسلامی، به طور متوسط 20 درصد از افراد (مازاد بر درصد افراد دارای رفتار بهینه)، تمایل به اصلاح رفتار خواهند داشت و میزان بقا از 72.25 درصد به 92.25 درصد افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying the Adjustment of Nonperfusion Choices in an Equilibrium Model with Heterogeneous Agents Case Study: Teaching Allocative and Wasted Perfusion Propositions

نویسندگان [English]

  • MAHDI GHAEMI ASL 1
  • PARVIN HAMIDI 2

1 Assistant Professor, Economics and Islamic Banking Department, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 M.A in Economics, Islamic Banking and Economics Department, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Incidence of behavioral heterogeneities and deviation in optimal decision-making in allocating income and adjusting the consumption-saving behavior creates the necessity for Islamic education to correct the Muslim agents’ role-playing. In this research, by applying modified choices based on the teaching Islamic propositions regarding allocative and wasted nonperfusion in an equilibrium model with respect to heterogeneous agents having separable preferencesand solving Bellman-Jacobi-Hamilton equationin the frame of optimil control, the survival probablity of the Muslim agents also, the effect of Islamic intution and education on the modification of non-optimal behaviors, has been investigated. The results show that if the optimal intertemporal allocation beliefs and nonperfusion behaviors are the basis of the behavior of Muslim agents, these types of agents are dominant in the long-time and will survive. Also, after modifying education and awareness of Islamic concepts, on average, 20% of people tend to modify their behavior, and survival rates will increase from 72.25% to 92.25%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heterogeneous agents
  • Equilibrium Model
  • allocative and wasted perfusion propositions
قرآن کریم
پیلوار، محمد؛ رفیعی، حسن و عباسیان، عزت الله(1392). رابطه وضعیت رفاه اجتماعی ایران با درآمدهای نفتی طی سال های 1347 تا 1387. رفاه اجتماعی. (49). 57-88.
تیلر، ریچارد(1396). کج­رفتاری، شکل­گیری اقتصاد رفتاری. (بهنام شهائی، مترجم). تهران: انتشارات کتاب مهربان. 2015.
فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر(1420ق). مفاتیح الغیب. بیروت: انتشارات دار احیاء التراث العربی. چاپ سوم.
رجایی، سید محمدکاظم و خطیبی، مهدی(1392). شاخص اسراف و معیارهای آن. قم: مرکز بین­المللی ترجمه و نشر المصطفی.
جلالی، محسن(1386). بررسی تابع رفاه اجتماعی در ایران. فصلنامه روند. 169-186.
کرمی، محمدحسین(1393). فردگرایی به مثابه مطلوبیت های افراد در تابع رفاه اجتماعی از منظر اسلام و لیبرالیسم. جستارهای اقتصادی ایران. (21). 162-182.
طباطبایی، سید محمدحسین(1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن. (20 ج). قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ پنجم.
طبرسی، فضل بن حسن(1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. (10 ج). تهران: انتشارات ناصر خسرو. چاپ سوم.
طوسی، محمد بن حسن(460ق). التبیان فی تفسیر القرآن. (10 ج). بیروت: انتشارات دار احیاء التراث العربی.
فیض کاشانی، ملا محسن(1415ق). تفسیر الصافی. (5 ج). تهران: انتشارات صدر. چاپ دوم.
قرطبی، محمد بن احمد(1364). الجامع لاحکام القرآن. (20 ج). تهران: انتشارات ناصر خسرو.
مکارم شیرازی، ناصر(1374). تفسیر نمونه. (28 ج). تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
میرمعزی، سید حسین(1387). اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. چاپ دوم.
نادران، الیاس و کرمی اسفه، محمدحسین(1392). بررسی خاستگاه توابع رفاه اجتماعی در رویکرد برگسون ـ ساموئلسن از منظر اسلام و سکولاریسم. جستارهای اقتصادی. (19). 111-124.
نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی(1417ق). عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. حوزه علمیه قم.
وصالی سید سعید و بساطیان سید محمد(1391). بررسی جایگاه دولت فعال در ایران در باب تطبیق تابع رفاه دولتی با تابع رفاه اجتماعی در ایران. برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. (11). 69-92.