بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری است. این پژوهش از نظر طرح، کیفی است و از نوع مطالعة‌‌ موردی مبتنی بر بافت یا بافت‌نگاری بوده و از نظر هدف در زمره پژوهش‏های بنیادی قرار می‏گیرد که با روش تحلیل مضمون انجام گرفته است. در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه‌‌ اقتصاد مقاومتی می‌باشد و تحلیل مضمون بر مبنای بافت‌نگاری بر این اسناد صورت پذیرفته است. به منظور تصدیق اعتبار ‌داده‌های پژوهش از مفاهیمی همچون باورپذیری، قابل دفاع بودن و امانتداری استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری در قالب مضامین مفهومی، ساختاری و عملکردی قابل تبیین می‌باشد. از‌این‌رو بعد مفهومی شامل مؤلفه‌هایی از قبیل درک معنای اقتصاد مقاومتی، هدف، ضرورت و راهکارها می‌باشد. در بعد ساختاری مؤلفه‌هایی از قبیل جهت‌گیری راهبردی، طرح سازمانی و بستر فرهنگی اهمیت می‌یابند. نهایتاً در بعد عملکردی نیز مؤلفه‌هایی شامل فعالیت‌های اصلی (مرکزی)، اقدامات زمینه‌ساز و ملاحظات عملکردی قابل تبیین می‌باشد. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر عملی‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی و ضرورت کاربست الگوهای کاربردی به منظور نجات اقتصاد کشور و از سوی دیگر با توجه به ضعف نسبی الگوهای موجود پژوهش حاضر، تلویحات کاربردی یافته‌ها مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recontextualizing Resistive Economy as a Behavioral System

نویسندگان [English]

  • Jafar Torkzadeh 1
  • Fatemeh Abdesharifi 2

1 Associate Professor, Educational Administration & Planning Department, Shiraz University

2 Ph.D Condidate in Educational Administration, Shiraz University

چکیده [English]

The aim of this study was to recontextualize the resistive economy as a behavioral system. This research was a qualitative project case study based on context or recontextualization and is placed among the basic researches based on its goal and has been done using thematic analysis method. The study population consisted of all the supreme leader’s statements in the scope of resistive economy and thematic analysis has been done based on recontextulization on these documents. In order to authenticate the validity of research data concepts such as credibility, trustworthiness, and defensibility have been used. Research findings indicate that recontextualizing the resistive economy as a behavioral system could be explained in the form of conceptual, structural, and functional themes. Henceforth, conceptual dimension includes components such as comprehending the concept of resistive economy, purpose, necessities, and strategies. In the structural dimension components such as strategic orientation, organizational design and cultural context are important. Finally, in functional dimension components including main activities (central), contextualizing activities and performance considerations are explained. According to the Supreme Leader's emphasis on the implementation of resistive economy pattern and the need for functional patterns application in order to save the country’s economy and on the other hand, due to the relative weakness of existing patterns in present research, practical implications of the findings have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive economy
  • Recontextualizing
  • Behavioral System
ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقاممعظمرهبری، (29/11/1392).
اصغری، محمود (1395). اقتصاد مقاومتی و رابطه ‌آن با ارزش‌ها و هنجارهای اقتصادی ـ اجتماعی، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سال بیست و دوم، شماره اول، پیاپی 108، صص30-3.
بیاناتمقاممعظمرهبریدر حرم رضوی (ع)، (1/1/1393).
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان، (16/5/1391).
بیاناتمقاممعظمرهبریبیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، (19/5/1390).
پیغامی، عادل (1391). اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دفاعی یا ترمیمی، قابل دسترس در:
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=20551.
ترک‌زاده، جعفر (1388). ‌رهبری راهبردی در آموزش عالی. رویکردها و چشم‌اندازهای نو در آموزش عالی‌، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص 139- 175.
ترک‌زاده، جعفر؛ عبدشریفی، فاطمه و نهاوندی، رضا (1393). مروری بر مفهوم چارچوب‌های ارزیابی و بهسازی عملکرد سازمانی: ارائه یک چارچوب تحلیلی، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره پنجم، ویژه نامه سال 1393.
ترک‌زاده، جعفر؛ عبدشریفی، فاطمه (1394). تأثیر نوع ساختار سازمانی بر آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش واسطه‌گری انسجام سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 24، شماره 78، صص64-33.
ترک‌زاده، جعفر؛ نکومند، سمیرا و دهقان هراتی (1392). کارکردهای سازمان‌ها در جامعه. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، صص139- 175.
جامی، علیرضا؛ ایمانی مقدم، حمیدرضا و تنها، مجتبی (1391). راهبردهای افق روشن با رویکردی بر اقتصاد مقاومتی، مشهد: سخن گستر.
حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین (1392). اقتصاد مقاومتی راهکاری برای توسعه، مشکوه، شماره 118.
خلیلی، حسام‌الدین (1391). مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی، کارآگاه، دوره دوم، شماره ٢٠.
درخشان، مسعود (1393). قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطلعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی 12، صص52-7.
رابینز، استیفن پی (1391) رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رضایی، محسن (1391). ‌هدفازاقتصادمقاومتیچیست؟‌، برگرفته از:
سیف‌، اله مراد (1391). الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامهآفاقامنیت، سال 5، شماره 16.
عابدی جعفری، حسین؛ تسلیمی، محمد؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، 5 (2): صص151- 198.
عسگری، علی (1391)‌. 18 راهکار عملیاتی در اقتصاد مقاومتی، روزنامه جام جم، شماره 3515، دوشنبه 3 مهر.
فشاری، مجید و پورغفار، جواد‌ (1393). بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، مجله اقتصادی، سال چهاردهم، شماره‌های 5 و 6، صص40-29.
کامفیروزی، محمد حسن؛ بنیادی نائین، علی و موسوی، لقمان (1392). بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 52.
لواسانی، سیده زینب (1391). اقتصادمقاومتیدرامتدادجهاداقتصادی، تهران: اقتصاد تبیان.
میلانی، جمیل‌ (1394). اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت‌ها و چالش‌های تحقق آن، مجله اقتصادی، سال پانزدهم، شماره‌های 7 و 8، صص22-5.
میرمعزی، سیدحسن (1391). اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 47.
Briguglio, Lino & Stephen Piccinino (2009). Growth and Resilience in East Asia and The Impact of the 2009 Global Recession, Available at: http://www. um. edu.mt/__data/assets/pdf_file/0011/141959/Growth_with_Resilience_in_Asia_5 Dec 2011. Pdf.
Fisher, p., psych., r & psych., l. (2007). Organizational Health, A Unique 12 Factor, 4-Tier Research Based Model, available at: www. Fisherandassociates.org.
Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content AnalysisQualitative health research, 15(9): 1277-1288.‏
Hoy, K., W., Morg iskel, G. C. & Tarter, C. J. (2013). Educational Administration: Theory, Research and Practice. McGraw Hill. Hill Companise Inc, 1221.
Hoy, K., W. & Miskel, G. C. (2008).Educational Administration: Theory, Research, and  Practice. McGraw Hill, Hill Companise Inc, 1221.
Huang, S. h. & Ramey, G. W (2010). Organizational Health Assessment: a Romania Firm Case Study.  147- 157.
Kondracki, N. L., & Wellman, N. S. (2002). Content analysis: Review of methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behavior, 34: 224-230.
Koller, A.M. (2015). Surviving the “Yellow Door” An Analysis of Post-Treatment Psychosocial Resilience. A Thesis Submitted To The Graduate Council of  Texas State University In Partial Fulfillment of The Requirements For The Degree of  Master of Arts With A Major In Psychological Research.
Leake, R. &  Fritzler, P. (2012). Comprehensive Organizational Health Assessment. Butler Institute for Families, University of Denver Graduate Shool of Social Work.
Peet, R. & H. Elaine. (2009). Theories of Development Contentions, Arguments, Alternatives, the Guilford Press, Second Edition.
Poulin, L. & Leclerc, S. (2004). Organizational Health Evaluation and Implementation Process. Final Report presented to the Canada Council for the Arts.
Torkzadeh, J. and Nekoomand, S. (2015). Validating the Scale of Universitys Power of  Response to Environment. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 5(8): 241- 252.