برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور زاهدان

چکیده

در چارچوب تبیین علمی رفتارهای اسلامی و برای توسعه دانش علمی اقتصاد اسلامی، آزمون­های تجربی نقش کلیدی دارند و بدون آن‌ها علمی بودن گزاره­ها اعتبار کافی ندارد. یکی از بخش­های مهم نظریه­های اقتصادی و به ویژه اقتصاد اسلامی، کردار تخصیص دارایی و پرداخت هزینه­ها است. از دیدگاه نظری پرداخت هزینه­های در راه خدا تابعی از ایمان، سن، درآمد و دارایی افراد همراه برخی عامل­های دیگر است. این مقاله درپی آن است، تا به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه­های در راه خدا در یک بررسی تجربی بر پایه نظریه و آموزه­های اسلامی بپردازد. این بررسی بر روی خانوارهای (شهروندان) شهر زاهدان است که از جامعه آماری یاد شده 520 نمونه بررسی شده­اند. داده­ها با ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل، روش­های آماری و اقتصادسنجی، (نرم‌افزارهای اس پی اس اس و ایویوز) به‌کار گرفته شده است. یافته­ها نشان می­دهد: اندازه هزینه‌های در راه خدای خانوار، تابعی مثبت از ایمان، درآمد، دارایی و تابعی منفی از بعد خانوار و تحصیلات است. نوآوری­های این مقاله بررسی تجربی در سطح خرد، وارد کردن درجه ایمان همراه با دیگر متغیرها در تحلیل تجربی و آزمون تجربی نظریه­ها در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating the Function of Expenditure in the Way of God (Households in Zahedan)

نویسندگان [English]

  • Morteza Ezzati 1
  • Parviz Nasirkhani 2
  • Mehrnaz Shekarzehi 3

1 Associate professor, Research Institute of Economics, Tarbiyat Modares University

چکیده [English]

In this Paper we attempt to analyze the effect of belief (Eiman), income, wealth, Age, education and family size on income allocation to expenditures in the way of Allah. First we construct a scale for measuring of belief. The Population of the survey is citizens of Zahedan city. For analyzing, we use the SPSS and Eviews software. The data was collected by using a questionnaire depending on 510 samples. We use regression analyses in this research. The result reveals that there is a positive relationship between the degree of belief, income and wealth with expenditures in the way of Allah and negative relationship between the family size and education with expenditures in the way of Allah. Thus، belief, income, wealth, family size and education can explain expenditures in the way of Allah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expenditures in the way of God
  • faith
  • Consumer
  • Religiosity
بختیاری، صادق (1384). اقتصاد کلان، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول.
داورزنی، زهره (1383). برآورد تابع انگل برای مخارج مذهبی خانوارهای شهری و روستایی ایران، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد) دانشگاه مفید، تهران، ایران.
رحمانی، تیمور (1383). اقتصاد کلان، تهران: برادران، چاپ ششم، جلد دوم.
شفیعی (1390). برآورد تابع انفاق در ایران، (پایان­نامه کارشناسی ارشد اقتصاد) دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
صادقی، حسین؛ عزتی، مرتضی‌ و شفیعی، علی‌(1392). تخمین تابع انفاق در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال 13، ش 2.
صدیقی، محمد نجات‌اله و دیگران (1375). مباحثی در اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، ترجمه حسین صادقی، تهران: مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس.
عزتی، مرتضی ‌(1382). اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف کننده، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش. 11، پاییز، صص22-5.
عزتی، مرتضی (1388). اثر سرمایه مذهبی بر مصرف، مجموعه مقالات اصلاح الگوی مصرف، قم: نشر اندیشه جوان، صص 395-367.
عزتی، مرتضی (1394). اقتصاد خرد 3: تحلیل رفتارهای اقتصادی در چارچوب اسلامی، تهران: انتشارات سمت‌.
عزتی، مرتضی (1384). تخمین تابع مخارج مذهبی (مخارج در راه خدا) مسلمانان، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش 18، تابستان، صص115-89.
ﻋﺰﺗﯽ، ﻣﺮﺗﻀﯽ‌ و ﺷﻔﯿﻌﯽ، ﻋﻠﯽ (1392). ﺑﺮآورد اﺛﺮ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ اﻧﻔﺎق در اﯾﺮان، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ پژوﻫﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ، س 12، ش 46.
عزتی، مرتضی و شفیعی، علی و نجفی، محدثه (1390). اثر سرمایه مذهبی بر توسعه فعالیت­های قرض‌الحسنه در کشور، همایش نقش بانکداری اسلامی در تأمین مالی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، آذر.
عزتی، مرتضی، و قربانزاده، شیوا (1395). ﺑﺮآورد اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﯾﻨﯽ روی ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮوری و ﺗﺠﻤﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش. 61، بهار، صص 32-5.
عزتی، مرتضی و نورمحمدلو، پروانه (1391). برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر انفاق، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، س 20، ش 63 ،صص 154-133.
کیاء الحسینی، سید ضیاء الدین (1379). برآورد تابع هزینه­های مذهبی متوسط یک خانوار شهری در ایران، قم: نامه مفید، ش. 9، صص115-89.
کیاء الحسینی، سید ضیاء‌الدین (1389). برآورد تابع هزینه­های مذهبی متوسط یک خانوار شهری در ایران، قم: فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش. 35، پاییز، صص216-193.
لشکری، محمد و مهرپارسا، زکیه (1393). بررسی اثر ایمان به خدا بر رفتار مصرف‌کننده، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش 12، بهار و تابستان، صص113-128.
منکیو، گریگوری (1385).‌ اقتصاد کلان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
موسایی، میثم (1387). تأثیر اعتقاد به منع اسراف در مخارج مصرفی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 26.
Kahf, Mohammad Monzer, (1973). A Contribiution to the Study of the Economics of Islamic; Utah U.S.A. : Univ. of Utah, S.L.C.
Khan, Mohammad, Fahim, (1984) macro consumption function in Islamic framework, journal of research in Islamic economics, Vol.1, No.2.
Siddighi, M.N. etal. (1992). Readings in Microeconkomics: An Islamic Perspective; Malaysia: Longman.
Zarqa, Mohammad Anas, (1992). A Partial Relationship in a Maslim’s Utility Function; Readings in Microeconmics: An Islamic Perspective; Malaysia: Longman.