ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

چارچوب IS-LM در نتیجه سنتز هیکس (1937) برای تلفیق دیدگاه کینزی و کلاسیکی ارائه و به سرعت به یک دستگاه تحلیلی برای اقتصاد کلان تبدیل گردید. بسیاری از پژوهشگران مسلمان با اسلامی سازی چارچوب IS-LM آن را برای تحلیل سیاست های اقتصادی و آموزش اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی استفاده کرده اند. بی توجهی به نقاط ضعف این دستگاه می تواند ذهنیت محققان در حوزه اقتصاد اسلامی را متاثر سازد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی ثبات و سازگاری دستگاه تحلیلی IS-LM اسلامی می باشد. کسانی که برای اسلامی سازی این چارچوب هیکسی اقدام نموده اند با اعمال برخی تغییرات مانند جایگزینی نرخ بهره با متغیرهایی مانند سهم صاحبان وجوه از سود و یا نرخ سود انتظاری در جهت اسلامی کردن آن گام برداشته اند. این مقاله نشان می دهد که این گونه اسلامی سازی، قادر به رفع مشکلات ناشی از بی ثباتی احتمالی این الگو نمی باشد. به عبارت دیگر، ملاحظه می گردد که وجود همزمان دو متغیر سهم صاحبان وجوه ( یا نرخ سود انتظاری) و درآمد در توابع سرمایه گذاری و مصرف می تواند زمینه ساز بی ثباتی و ناسازگاری این الگوها گردد. در این صورت استخراج منحنی تقاضای کل با مشکل روبرو می شود و اثر سیاست های مالی و پولی مطابق انتظار نخواهند بود. بنابراین، توصیه می گردد که استفاده از چارچوب IS-LM اسلامی با احتیاط بیش تری صورت پذیرد. عدم دقت در استفاده از این دستگاه برای یک اقتصاد بدون بهره می تواند ضعف های تئوریک آن را به الگوهای IS-LM اسلامی انتقال دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On Islamization of Hicksian Synthesis: Stability and Consistency of an Islamic IS-LM Framework

نویسنده [English]

  • Karim Eslamloueyan

Faculty member of Shiraz University

چکیده [English]

The IS-LM framework was a result of Hickian synthesis. Hicks (1937) merged the Keynesian and Classical macro models in a context of a general equilibrium framework. This analytical frame was rapidly became a standard apparatus to examine the monetary and fiscal policy. In order to teach and analyze macroeconomic policy with an Islamic perspective, many Muslim researchers have developed their own version of Islamic IS-LM framework. Those who have tried to do Islamization of IS-LM model have eliminated interest rate from this framework and replaced it with either the financiers (capital owner) share in the profits of the firms or expected rate of profit. The main goal of this paper is to analyze the stability and consistency of Islamic models with an IS-ML structure. It shows that the Islamization of this framework would not resolve the possible instability of the IS-LM models. An unstable Islamic IS-LM model may in turn result in inconsistent aggregate demand and aggregate supply (IS-LM-AS) framework. More specifically, when the system is not stable, it is not possible to derive a standard aggregate demand and hence one cannot predict the effect of monetary and fiscal policy. Our finding suggests that the Muslim researchers should be more caution when applying this framework to Islamic economics. Otherwise, the shortcomings and weaknesses of this Hicksian analytical tool can be easily transferred to an interest-free IS-LM model built upon it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamization of IS-LM
  • Dynamic Stability
  • Inconsistency
  • Policymaking
الزامل، یوسف بن عبد الله و بوعلام بن جیلالی (1378). اقتصاد کلان با نگرش اسلامی، ترجمه نصرالله خلیلی تیرتاشی، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
میرمعزّى، سید حسین (1384). اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران.
Bilbiie, F.O. )2008(, "Limited Asset Markets Participation, Monetary Policy and (In-verted) Aggregate Demand Logic", Journal of Economic Theory, Vol. 140(1), pp.162-196.
Bilbiie , F.O., and R. Straub (2013), “Asset Market Participation, Monetary Policy Rules, and the Great Inflation”, The Review of Economics and Statistics, Vol. 95, No. 2, pp. 377-392
Dimand, R. W., (2003),  James Tobin and Transformation of the IS/LM Model. Presented to the History of Political Economy conference on “The IS/LM Model: Its Rise, Fall, and Strange Persistence,” Duke University, Durham, NC, April 25-27, 2003.
Blanchard, O. J. and S. Fischer, (1998), Lectures on Macroeconomics, The MIT Press, Cambridge.
Blanchard, O. J., and C. M. Kahn. (1980). ‘‘The Solution of Linear Di¤erence Models under Rational Expectations.’’ Econometrica, Vol.48(5), pp. 1305–1311.
Bordo, M. D. & Schwartz, A. J. (2003), "IS-LM and Monetarism", National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper 9713.
Brainard, W. C. (1967), "Financial Intermediaries and a Theory of Monetary Control," in D. D. Hester and J. Tobin (eds.) Financial Markets and Economic Activity. New York.
Chang, W.W., and Smyth, D. J., (1972), "Stability and Instability of IS-LM Equilibrium", Oxford Economic Papers, Vol. 24, No. 3, pp. 372-384
Choudhury, M. A. (1992), The Principles of Islamic Political Economy: A Methodological Enquiry,  St. Martine's Press, New York.
Fahim Khan, M. (1991)," Investment Demand Function in Profit-Loss Sharing Based System", in Kahf, M. (ed.),  Lessons in Islamic Economics, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank. Jeddah.
Fahim Khan, M. (1991), "Growth Stability and Inflation in an Islamic Macro Framework", in Kahf, Monzer (ed.),  Lessons in Islamic Economics, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank. Jeddah.
Friedman, M. (1957), A Theory of the Consumption Function. Princeton University Press.
Gali, J. (2008), Monetary Policy, Infl ation, and the Business Cycle, Princeton: Princeton University Press.
Hansen, A. H. )1949(, Monetary Theory and Fiscal Policy. New York: McGraw-Hill.
Hansen, A. H. )1953(, A Guide to Keynes. New York: McGraw-Hill.
Hasan, Z. (1991), "Comment on Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor, The Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy", JKAU: Islamic Economics, Vol. 3, pp. 83-91.
Heijdra, B. J. (2009), Foundations of Modern Macroeconomics, New York: Oxford University Press.
Hicks, J. R. (1937), "Mr. Keynes and the Classics - A Suggested Interpretation", Econometrica. Vol. V, no.2, April. Reprinted in Critical Essays, Oxford Clarendon Press 1967.
Hubbard, R.G., Obrien, A.P., and M. Rafferty (2012), Macroeconomics, Boston: Pearson.
Hussain, M. (1993), A Macroeconomic Taxation Model for an Islamic Economy, The Pakistan Development Review, 32:4, pp.947-960.
Hayashi, F., (1982), “Tobin’s marginal q and average q”, Econometrica, Vol. 50, pp. 213-224.
Größl, I., Fritsche, U. (2010) “New Keynesian DSGE models and the IS-LM paradigm”, IMK Working Paper, No. 1/2010, Düsseldorf. http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_1_2010.pdf.
Khan, M. (1986), "Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis”, IMF Staff Paper, March.
Khan, M. and A. Mirakhor (1989), "The Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy”, JKAU: Islamic Economics, Vol.1, pp.39-57.
King, R. G., (2000),The New IS-LM Model: Language, Logic, and Limits, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly Volume 86/3 Summer.
McCafferty, S., (1990), Macroeconomic Theory, New York: Harper and Row.
McCallum, B. T. (1989), Monetary Economics: Thoery and Policy, New York: Macmillan.
Mirakhor, A. (1996), "Cost of Capital and Investment in a Non-interest Economy", Islamic Economic Studies, Vol. 4, No. 1, pp 35-47.
Modigliani, F., (1944), "Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money", Econometrica, Vol. 12, pp. 45-88.
Modigliani, F. and L. Papademos (1981), "The Structure of Financial Markets and the Monetary Mechanism," Federal Reserve Bank of Boston, Controlling Monetary Aggregates III, Conference Series No. 23, Boston.
Romer, D., (2000). "Keynesian Macroeconomics without the LM Curve", Journal of Economic Perspectives, Vo. 14, No. 2, pp. 149–169.
Romer, D., (2012), Advanced Macroeconomics, New York: McGraw-Hill.
Scarth, W. M., (1998). Macroeconomics: An Introduction to Advanced Methods, Toronto: Harcourt Brace Jovanovich.
Tobin, J. (1969), "A General Equilibrium Approach to Monetary Theory", Journal of Money, Credit and Banking, February, pp. 15-29.
Samuleson, P.A., (1947), Foundation of Economic Analysis, Cambridge, Mass: Harvared University Press.
Sargent, T., (1979), Macroeconomic Theory. New York: Academic Press.
Sims, C. A.,  (2000), Whither  ISLM, February 3. http://sims.princeton.edu/yftp/Bergamo/ Bergamo.pdf
Walsh, C. E.  (2010), Monetary Theory and Policy, 3rd editon, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Yoshikawa, H., (1980), “On q Theory of Investment”, American Economic Review, Vol. 70, No. 4, pp. 739-743.