پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

یکی از پدیده‌های مهم دراقتصاد کلانِ پویا که از سوی کیدلند و پرسکات برندگان جایزه نوبل 2004 اقتصاد، مطرح شده است، ناسازگاری زمانی است. ناسازگاری زمانی یعنی شرایطی که در زمانی مانند t، تصمیم یک عامل اقتصادی برای اجرا در زمان t+1، بهینه بوده ولی با فرارسیدن زمان t+1، تصمیم مذکور دیگر بهینه نگردد. بروز این پدیده در رفتارهای عوامل اقتصادی، منجر به انحراف معنادار سیاست‌های پولی و اهداف نهایی اقتصاد کلان و بی‌ثباتی تعادل‌های بلندمدت می‌شود.
در این مقاله با استفاده از روش تحلیل توصیفی، نشان داده می‌شود؛ انعطاف‌پذیری مکانیزیم قیمت در بازارها و راهکارهای متعارف نظام سرمایه‌داری مانند وکالت، قاعده و خوش نامی در جلوگیری از بروز ناسازگاری زمانی، به دلیل مبانی حاکم‌بر ریشه‌های شکل‌گیری نظریه ناسازگاری زمانی که مبتنی‌برعقلانیت ابزاری حاکم بر رفتار تصمیم‌گیر اقتصادی و انسان اقتصادی ذاتاً بی‌صبر و خوددوست است، نمی‌تواند از بروز بی‌تعادل‌های اقتصاد کلان در طول زمان، جلوگیری نماید. لذا ازمنظر اندیشه اسلامی، براساس ویژگی‌های انسان اقتصادی مورد نظر دین مبین اسلام، می‌توان از بروز ناسازگاری زمانی جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Time Inconsistency Phenomenon and Islamic Solutions

نویسندگان [English]

  • Iman Bastanifar 1
  • Ali Asghar Hadaviniya 2

چکیده [English]

Rationality, based on economic system of capitalism to explain phenomenon is based on self-interest. One important phenomenon from the perspective of the new classical school of macroeconomic, Kydlnd and Prescott (1977), the winners of the 2004 Nobel Prize in economics is, time inconsistency. Time inconsistency ,is a condition that will cause a decision (by households, firms, or scheduler), which is hold at time t, to run for t +1, will run at t+1 against the decision holds at time t. This phenomenon increases the deviation from optimal macroeconomic policy and the ultimate goals.
In this paper, using descriptive analysis and designing two sector closed economy of production and consumption, we prove that, there is no real equilibrium point in economy with the existence of phenomenon of time inconsistency. Even, flexible price mechanism in markets and capitalism conventional approaches such as delegation, rule and reputation are not applicable. The proposed approach of the paper is the human economy in Islamic view that would avoid of time inconsistency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Inconsistency
  • Self-Interest
  • rationality
  • Human Economy
  • Islam
قرآن کریم
ایروانی، جواد (1391)، آشنایی با اقتصاد اسلامی، مشهد: آستان قدس رضوی.
باستانی‌فر، ایمان (1393)، «آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران»، تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره 4، صص 629-727.
باستانی‌فر، ایمان (1394)، «تحلیل عوامل مؤثر بر شهرت مقام پولی در اقتصاد ایران»، تحقیقات اقتصادی، دوره 50، شماره 2، صص 281-304.
تفضلی، فریدون (1388)، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: نی، چاپ نهم.
شیخ صدوق (381ق)، علل ‏الشرایع، قم: مؤمنین.
طباطبایى، سیدمحمد حسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
کلینی، محمدبن یعقوب (1388)، اصول کافی، مترجم: حسین استاد ولی، تهران: دارالثقلین، جلد5، چاپ سوم.
نصیری، حسین (1387)، «بررسی و تبیین مشکل ناسازگاری زمانی در سیاست‌های اقتصادی»، برنامهوبودجه، شماره 107، صص 95-125.
نهج‌البلاغه صبحى، بیتا و بیجا.
مصباح، مجتبی (1376)، فلسفه اخلاق، قم: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، فلسفه تعلیم
و تربیت.
مصباح‌یزدی، محمدتقی (1391)، اخلاق در قرآن، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره).
مطهری، مرتضی (1373)، آشنایی با علوم اسلامی، قم: صدرا، جلد ۲.
موسویان، سیدعباس و محمد علیزاده اصل (1394)، «بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی»، اقتصاد اسلامی، شماره 59، صص 65-93.
هادوی‌نیا، علی‌اصغر (1382)، انسان اقتصادی، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
هادوی‌نیا، علی‌اصغر (1386)، فلسفه اقتصاد در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
Allais, M. (1947). Economie et Inte´reˆt, Imprimerie National, Paris.
Barro, R., & Gordan, D.B.) 1983(. Rules, Discretion and Reputation, In a Model of Monetary Policy, Journal of Monetary Economics, 12 , 101-121.
Burns, J. H., & Hart, H. L. A. (1996). The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.
Benabou, R., & Pycia, M. (2002). Dynamic Inconsistency and Self-Control: A Planner–Doer Interpretation. Economics Letters, 77(3), 419-424.
Denant, B, Diecidue, L., & Enrico, H, O., (2013). Patience and Time Inconsistency in Collective Decisions Making, Faculty and Research Working Paper.
Fische, S, & Blanchard, O., )1993(.Lectures on Macroeconomics. MIT Press. Sixth Printing.
Krusell, P., & Burhanettin, K, & Smith, A., (2010), Temptation and Taxation, Econometrica, 6(78), 2063-2084.
Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. The Journal of Political Economy, 473-491.
Mankiw, G. N., )2003(,Principles of Macroeconomics, Cambridge, Third Edition.
Romer, D. (2006). Advanced Macroeconomics, University of California, Berkeley, McGraw -Hill- Third Edition.
Romer, D. (2012).Advanced Macroeconomics, University of California, Berkeley, McGraw -Hill- Fourth Edition.
Strotz, R. H. (1955). Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization. The Review of Economic Studies, 23(3), 165-180.
Valila, T. (1999). Credibility of Central Bank Independence Revisite