بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی یکی از دو دغدغه مهم جوامع به ویژه کشورهای اسلامی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی می‌تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نابرابری درآمد باشد، در این مقاله، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد، طی دوره 1994-2011 در کشورهای اسلامی منتخب و با استفاده از روش داده‌های تابلویی بررسی می‌شود. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که شاخص توسعه مالی هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارونه گرین‌وود و جوانویک که ارتباط غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می‌دهد، در هر دو مدل بانکی و غیربانکی مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. از میان متغیّرهای کنترلی، تورم اثر معکوس و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey For the Affects of Financial Development on the Income Inequality in the Selected Islamic Countries

نویسندگان [English]

  • Masoud Homayounifar 1
  • Ali Cheshmi 2
  • Fatemeh Yaghuti Jafarabad 3

چکیده [English]

Equitable distribution of income and economic growth are challenges for policy-makers. Therefore, it is important to investigate the influencing factors of it. Given that financial development is an important factor affecting on income inequality, in this study, the effect of financial development on the Gini coefficient as income inequality index is examined with using panel data methods during the period of 1994-2011 in selected Islamic countries.
Model estimation results show that the financial development in both the banking sector and stock has an Opposite effect on income inequality. Inverted U-shaped relationship by Greenwood and Jovanovich that shows non-linear relationship between financial sector development and income inequality is not confirmed in both the banking and the stock market. But hypothesis by the linear relationship between financial development and income inequality was confirmed. Inflation has a direct effect on income inequality, which means that inflation has an increase in income inequality in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • Panel Data
  • Gini Coefficient
  • Islamic countries
  • Income Inequality
ابراهیمی، محسن و محمد آل‌مراد (1390)، «توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمد در ایران»، پول و اقتصاد، شماره 6، صص 109-131.
ابوالفتحی قمی، ابوالفضل (1371)، درآمدی بر شناخت شاخص‌های نابرابری درآمد و فقر، تهران: مرکز آمار ایران.
براتی، محمدعلی و پرویز داوودی (1386)، «بررسی آثار سیاست‌های اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 43، صص 283-322.
جابری خسروشاهی، نسیم، محمدرضا محمدوند ناهیدی و داود نوروزی (1391)، «تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران»، پژوهش‌‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 6، صص 173-208.
حسن‌زاده، علی، علاء‌الدین ازوجی و صالح قوی‌دل (1385)، «بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری درآمدی»، اقتصاد اسلامی، شماره 21، صص 45-70.
دهمرده، نظر و زینب شکری (1389)، «اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران»، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 54، صص 147-164.
سالم، علی‌اصغر و جواد عرب‌یار محمدی (1390)، «بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران»، روند پژوهی‌های اقتصادی، شماره 58، صص 127-151.
صامتی، مجید و زهرا‌السادات سجادی (1389)، «تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد؛ مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه»، اقتصاد کلان، شماره 14، صص 129-151.
عصاری، عباس، علیرضا ناصری و مجید آقایی‌خوندایی (1388)، «تأثیرتوسعهمالیبرفقرو نابرابریدرکشورهایعضواپک (OPEC)»، پژوهش‌هایاقتصادی، شماره 31، صص
 29 - 51.
یاقوتی جعفرآباد، فاطمه (1393)، «تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در منتخبی از کشورهای اسلامی»، پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد، مشهد: دانشگاه فردوسی.
Baltagi, B. H. (2008). Forecasting with Panel Data. Journal of Forecasting, 27(2), 153-173.
Banerjee, A. V., & Newman, A. F. (1993). Occupational Choice and the Process of Development. Journal of political Economy, 274-298.
Batuo, M. E., Guidi, F., & Mlambo, K. (2012). Financial Development and Income Inequality: Evidence from African Countries. African Development Bank.
Beck, T., Kunt, A., & Levine, R. (2004). Finance, Inequality and Poverty: Crosscountry Evidence (World Bank Policy Research Working Paper 3338). Washington DC: World Bank.
Canavire, G. J., & Rioja, F. K. (2008). Financial Development and the Distribution of Income in Latin America and the Caribbean.
Clarke, G. R., Xu, L. C., & Zou, H. F. (2006). Finance and Income Inequality: What do the Data Tell Us?. Southern Economic Journal, 578-596.
Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income Distribution and Macroeconomics. The Review of Economic Studies, 60(1), 35-52.
Greenwood, J & Jovanovic, B. (1990), "Financial Development, Growth, and the Distribution of Income", The Journal of Political Economy, 98(5), Part1, 1076-1107.
Li, H., Squire, L., & Zou, H. F. (1998). Explaining International and Intertemporal Variations in Income Inequality. The Economic Journal, 108(446), 26-43.
Liang, Z. (2006). Financial Development and Income Distribution: a System GMM Panel Analysis with Application to Urban China. Journal of Economic Development, 31(2), 1.
Meyer Bittencourt, M. F. (2006). Financial Development and Inequality: Brazil 1985-99. In Proceedings of the German Development Economics Conference, Berlin 2006 (No. 5). Verein für Socialpolitik, Research Committee Development Economics.
Shahbaz, M., & Islam, F. (2011). Financial Development and Income Inequality in Pakistan: an Application of ARDL Approach. Journal of Economic Development, 36(1), 35.