بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام‌نور

2 استادیار اقتصاد دانشگاه دامغان

چکیده

هدف از این مقاله بررسی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با توجه به یک سبد دارایی معین است. به دیگر بیان در این مقاله، مجموعه‌ای از دارایی‌های مشخص با بازدهی‌های مختلف در وضعیت‌های معین به عنوان قید بودجه فرد در نظر گرفته می‌شود. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتخاب سبد دارایی توسط فرد در اقتصاد اسلامی بررسی خواهد شد. همچنین بحث مصرف در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت مدل اصلی مقاله ارائه خواهد شد. بدین منظور فرد مسلمان، مطلوبیت ناشی از مصرف و انفاق را در دو دوره جاری و آینده (دوره آینده نیز متناسب با نرخ ترجیح زمانی تنزیل شده است) و با توجه به سبد دارایی که در اختیار دارد ماکزیمم می‌کند. در نهایت مشخص می‌شود ارزش یک دارایی در یک وضعیت معین، با مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره جاری رابطه عکس و مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره آینده، نرخ ترجیح زمانی سرمایه‌گذار مصرف‌کننده و احتمال وقوع یک وضعیت معین مربوط به یک دارایی خاص نیز رابطه مستقیم دارد. همچنین با استفاده از مدل ارائه شده می‌توان تابع مصرف و انفاق را
استخراج نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Optimization of a Muslim Consumer Behavior Using the Portfolio Constraint

نویسندگان [English]

  • Asghar Abolhasani Hastiyani 1
  • Rafi Hasani Moghadam 2

چکیده [English]

The purpose of this paper is to survey of Muslim consumer behavior with respect to a given portfolio. In other words, in this paper, a set of specified assets with returns in certain state be considered as the individual's budget constraint. In this regard, factors affecting the portfolio selection by the individual in Islamic economics will be discussed. Also the subject of consumption in Islamic Economics is analyzed and finally the principal model of paper will be provided. For this purpose a Muslim, utility of consumption and the utility of Infaq in the current period and future (future periods discounted with the rate of time preference) and maximize with respect of his portfolio. Finally will be specified that the value of Asset in certain state with marginal utility of Infaq and consumption in current time have inverse relationship and marginal utility of Infaq and consumption in future time, time preference of investor – consumer and the probability of a given situation related to a specific asset have a direct relationship. It also use of this model can be derived the function of consumption and Infaq.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio
  • consumption
  • Infaq
  • Arrow Security
  • Islamic Economics
ابوالحسنی، اصغر و رفیع حسنی‌مقدم (1389)، «کاربردهای بحث تصمیم‌گیری در شرایط نا اطمینانی و نظریه بازی‌ها در مدل‌دار کردن اقتصاد اسلامی»، جستارهای اقتصادی، شماره 13، صص 9-43.
باقری تودشکی، مجتبی (1388)، «الگوی مصرف بر مبنای ارزش‌های اسلامی»، اقتصاد اسلامی، شماره 34، صص 39-65.
جهانیان، ناصر (1388)، «مصرف فراگیر و پایدار در سایه آموزه‌های توسعه اسلامی»، اقتصاد اسلامی، شماره 34، صص 67-96.
حسینی، سید رضا (1382)، «مفروضات نظریه رفتار مصرف‌کننده در اقتصاد اسلامی»، اقتصاد اسلامی، شماره 9، صص 27-50.
حسینی، سید رضا (1388)، «الگوی مطلوب مصرف در چارچوب الگوی تخصیص درآمد اسلامی»، اقتصاد اسلامی، شماره 34، صص 7-38.
خلیلیان اشکذری، محمدجمال (1389)، «مبانی مصرف جامعه اسلامی و راهکارهای اصلاح آن»، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 2، صص 73-94.
دادگر، یدالله و مجتبی باقری تودشکی (1380)، «نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام»، نامه مفید (اقتصاد)، شماره 27، صص 115-136.
رهنما رودپشتی، فریدون و زهرا امیرحسینی (1390)، «تبیین قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای؛ مقایسه تطبیقی مدل‌ها»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 62، صص 49-116.
زمانی‌محجوب، حبیب (1388)، «الگوی مصرف در آیات و روایات»، مربیان، شماره 32، صص 5-22.
سهیلی، کیومرث، محمدنقی نظرپور و میثم حسینیان (1389)، «بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف‌کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 4، صص 99-124.
سیدی‌نیا، سید اکبر (1388)، «مصرف و مصرف‌گرایی از منظر اسلام و جامعه‌شناسی اقتصادی»، اقتصاد اسلامی، شماره 34، صص 151-178.
شعبانی، احمد و علی‌اکبر کریمی (1394)، «بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره14، صص
107-154.
صادقی‌شاهدانی، مهدی، حمیدرضا مقصودی و مصطفی رشیدی طغرالجردی (1392)، «مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 11، صص 133-157.
عزتی، مرتضی (1382)، «اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف‌کننده»، اقتصاد اسلامی، شماره 11، صص 11-34.
فرج، ابراهیم (1390)، «طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی)»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 7، صص 67-91.
کرمی، محمدحسین و عسکر دیرباز (1384)، مباحثی در فلسفه اقتصاد (علم اقتصاد و ارزش‌ها، انسان اقتصادی)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
مجموعه آرای فقهی - قضایی در امور حقوقی (1381)، قم: مرکز تحقیقات فقهی قوه‌قضائیه، جلد اول.
مکارم‌شیرازی، ناصر (1376)، ربا وبانکداریاسلامی، قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع).
موسایی، میثم (1384)، «بررسی دلایل جبران کاهش قدرت خرید پول»، پژوهش‌نامهبازرگانی، شماره 34، صص 149-178.
موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله (1379)، البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
موسویان، سید عباس (1384)، «جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران»، فقه و حقوق، شماره4، صص 9-38.
موسویان، سید عباس (1386)، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
موسویان، سید عباس و حسن قراملکی بهاری، (1391)، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
موسوی، سید باقر (1384)، «خرید و فروش دین (تنزیل)»، اقتصاد اسلامی، شماره 7، 75-88.
موفق، علیرضا و علی‌اصغر هادوی‌نیا (1388)، «مبانی اخلاقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگرایی، وظیفه‌گرایی و اسلام»، اقتصاد اسلامی، شماره 36، صص 33-57.
میرمعزی، سید حسین (1384)، «الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی»، اقتصاد اسلامی، شماره 20، صص 33-56.
هادوی‌تهرانی، مهدی (1378)، «مبانی فقهی اوراق مشارکت»، تهران: مجموعه مقالات دهمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری اسلامی ایران.
Ahmed, H. (Ed.). (2002). Theoretical Foundations of Islamic Economics. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
Barberis, N., Huang, M. & Santos. (2001). Prospect Theory and Asset Prices", Quarterly Journal of Economics, 116(1), 1–53.
Campbell, J. Y. (2000). Asset Pricing at the Millennium. The Journal of Finance, 55(4), 1515-1567.
Danthine, J.-P. & Donaldson, J. B. (2002). Intermediate Financial Theory, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
Derigs, U., & Marzban, S. (2008). Review and Analysis of Current Shariah-Compliant Equity Screening Practices. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(4), 285-303.
Derigs, U., & Marzban, S. (2009). New Strategies and a New Paradigm for Shariah-Compliant Portfolio Optimization. Journal of Banking & Finance, 33(6), 1166-1176.
El-Ashker, A. A. F. (1987). The Islamic Business Enterprise. Taylor & Francis.
Hall, B. J., & Murphy, K. J. (2002). Stock Options for Undiversified Executives. Journal of Accounting and Economics, 33(1), 3-42.
Hanif, M. (2011). Risk and Return Under Shari’a Framework: An Attempt to Develop Shari’a Compliant Asset Pricing Model (SCAPM). Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 5(2).
Iqbal, Z. (2002). Portfolio Choices and Asset Pricing in Islamic Framework╪. Theoretical Foundations of Islamic Economics, 167.
Jobst, A.A. (2007). Derivatives in Islamic Finance, Journal of Islamic Economic Studies, 15, 112 – 120.
Kahf, M., & Ahmad, K. (1980). A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society. Studies in Islamic Economics, 24.
Khan, F. (2010). How ‘Islamic’is Islamic Banking?. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(3), 805-820.
Khan, M. F. (1992). Theory of Consumer Behavior in Islamic Perspective. Lectures on Islamic Economics, Islamic Research and Training Institute, IDB, Jeddah.
Leroy, S. F., & Werner, J. (2014). Principles of Financial Economics. Cambridge University Press.
Roodposhti, F. R., Nikomaram, H., & Amirhosseini, Z. (2009). Managing a firm's Systematic Risk Through Sales Variability Minimization-a Test of Three Competing Techniques. Global Economy and Finance Journal, 2(2), 63-74.
Sadaf, R., & Andleeb, S. (2014). Islamic Capital Asset Pricing Model (ICAPM). Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 187-195.
Shaikh, S. A. (2010). Proposal for a New Economic Framework Based on Islamic Principles. Islamic Economics Project Publication, Co-Sponsored by University of East, Forthcoming.