سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

چکیده

با توجه به آسیب‌هایی که در چند سال اخیر از جانب شوک‌های ارزی بر اقتصاد ایران وارد شده است و نیز با عنایت به ظرفیت فراوان ابزارهای مالی اسلامی، این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی متفاوت به اوراق بهادار اسلامی این اوراق را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
تحقیق پیش‌رو که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی تحلیلی تهیه شده است، پس از معرفی ماهیت و اثرات شوک‌های ارزی، الگوی پیشنهادی صکوک سلف جهت اعمال سیاستگذاری ارزی در اقتصاد کشور را بیان می‌سازد. سپس تحلیل کاربرد اوراق بهادار اسلامی در مدل سبد بهینه دارایی طرح می‌شود. در این بخش پس معرفی اجمالی این مدل، روابط آن برای اوراق بهادار اسلامی بازنویسی و کارکرد این اوراق در مدل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج این تحقیق نشان ‌می‌دهد که اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به لحاظ نظری قابلیت کنترل شوک‌های ارزی را
دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mechanism of the Impact of Sukuk on Foreign Exchange Shocks by the Portfolio Balance Model, with a Suggested Instrument

نویسندگان [English]

  • Mahmood Eisavi 1
  • Vahab Ghelich 2
ابوالحسنی، اصغر و احمد بهاروندی (1392)، «اوراق دوسویه ارزی؛ رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره10.
برانسون، ویلیام اچ (1386)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمه: عباس شاکری، تهران: انتشارات نی، چاپ یازدهم.
بوستانی، رضا و پویا جبل عاملی (1392)، «نسخه‌ای برای نوسان‌های ارزی»، تازههای اقتصاد، شماره 139.
بهمنی اسکوئی، محسن (1372)، «اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال»، تهران: سومین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق)، وسایل الشیعه، قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاء‌التراث.
ختایی، محمود و داوود دانش جعفری (1381)، «بررسی اثرات تکانه‌های تولید، بر سطح قیمت‌ها، ارز و پول در نوسان‌های اقتصاد کلان: رهیافت خود رگرسیون‌برداری ساختاری»، برنامه و بودجه، شماره 75.
خدیجه نصرالهی و هوشنگ شجری (1387)، نظریه‌های نرخ ارز و جهانی‌سازی بازارهای بین‌المللی سرمایه، تهران: انتشارات چشمه، چاپ اول.
رحیمی بروجردی، علیرضا (1379)، نظام ارزی مطلوب و رفتار نرخ واقعی ارز در مدل‌های مالیه بین‌الملل، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول.
سامتی، مرتضی و آزاد خانزادی و مهدی یزدانی (1389)، «بررسی فرضیه وجود اثرات نامتقارن شوک‌های نرخ ارز بر سطح تولید و قیمت؛ (مطالعه موردی: کشور ایران)»، سیاست پولی (پول و اقتصاد)، شماره 4.
فراهانی فرد، سعید (1388)، «صکوک سلف؛ ابزاری مناسب برای تأمین مای و پوشش ریسک»، اقتصاد اسلامی، شماره 33.
کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۵)، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
مزینی، امیرحسین و کاظم یاوری (1384)، «اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور»، پژوهش‌های اقتصادی، شماره 14.
نجفی، محمدحسن بن باقر (بی‌تا) (1362)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
نصرالهی، خدیجه و هوشنگ شجری (۱۳۸۷)، نظریه‌های نرخ ارز و جهانی‌سازی بازارهای بین‌المللی سرمایه، تهران: انتشارات چشمه، چاپ اول.
نوری، میرزا حسین (۱۴۰۹ق)، مستدرک الوسائل، بیروت: مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاء‌التراث.
Allen, Polly & Kenen, Peter (1980), Asset Markets, Exchange Rates, and Economic Integration: A Synthesis, Cambridge University Press.
Branson William (1977), Asset Markets and Relative Prices in Exchange Rate Determination, Sozialwissens chaftliche  Annalen, Band 1, Reprinted as Princeton University, International Finance Section Reprints on International Finance, no. 20.
Bruno, M. (1979), Stabilization and Stagflation in a Semi Industrial Economy. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Kouri, Pentti, (1976), the Exchange Rate and the Balance of Payments in the Short Run and in the Long Run: A Monetary Approach. Scandinavian Journal of Economics 78 (May), pp. 280-308.
Lance Girton & Dale Henderson (1977), Critical Determinants of the Effectiveness of Monetary Policy in the Open Economy, International Finance Discussion Papers, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.) 107, and Board of Governors of the Federal Reserve System .
Wijnbergen,S, V.(1989), Exchange Rate Management and Stabilization Policies in Developing Countries, Journal of Development Economics, no. 23, pp. 227-247.