تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه لرستان

چکیده

توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت‌ها بوده است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که در دوره‌های رونق این نابرابری کاهش و در دوره‌های رکود افزایش می‌یابد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی و درحال‌توسعه عضو گروه هشت (D8) طی دوره‌ی زمانی 2012-1990 است. به این منظور نخست یک مدل بر اساس فرضیه کوزنتس و با حضور متغییرهای اساسی مؤثر بر نابرابری درآمد در کنار متغییر چرخه‌های تجاری طراحی شده است. استخراج چرخه‌های تجاری و مشخصه‌های آن نیز توسط فیلتر میان‌گذر کریستیانو فیتزجرالد (CF) (2003) صورت گرفته است. سپس با توجه به وابستگی مقطعی بین متغییرهای مدل از تحلیل‌های هم‌انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی استفاده و در آخر نیز رابطه بلندمدت بین متغییرهای مدل به‌وسیله روش به‌روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل‌شده (Cup-FM) (ارائه‌شده توسط بای و همکاران (2009)) اندازه‌گیری شده است. نتایج حاکی از تأثیر منفی چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای D8 است؛ به این معنا که در دوره‌های رونق اقتصادی، نابرابری درآمد در کشورهای یادشده کاهش و در دوره‌های رکود اقتصادی این نابرابری افزایش می‌یابد. براساس سایر نتایج، فرضیه کوزنتس در میان اقتصاد کشورهای D8 را نمی‌توان رد کرد. سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی اثر برابرگر و سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و تورم اثر نابرابرگر در توزیع درآمد کشورهای یادشده داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of the Business Cycles on Income Inequality in Selected Islamic Countries (Cup-FM Approach)

نویسندگان [English]

  • Sahebe Mohammadiyan Mansour 1
  • Abolghasem Golkhandan 2
آقایی، مجید، علی قنبری، لطفعلی عاقلی و حسین صادقی (1391)، «بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم‌انباشتگی و تصحیح خطای پانل چند متغییره»، اقتصاد و الگوسازی، شماره 9، صص185-148.
ابونوری، اسماعیل، آرش خوشکار و پدرام داودی (1387)، «شاخص‌های توزیع درآمد در میان کشورهای اسلامی»، مشهد: همایش اقتصاد اسلامی، دانشگاه فردوسی.
تابلی، حمید و اسماء کوچک‌زاده (1392)، «بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 1، صص106-91.
گرجی، ابراهیم و علیرضا اقبالی (1388)، «بررسی و برآورد سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران»، پژوهش‌نامه اقتصادی، شماره 9، صص97-71.
گل‌خندان، ابوالقاسم، داود گل‌خندان، و مجتبی خوانساری (1393)، «آیا جهانی‌شدن منجر به نابرابری درآمد می‌÷شود؟ مطالعه موردی اقتصاد ایران با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی‌شدن KOF»، تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 14، صص130-99.
Bai, J., Kao, C. & S. Ng (2009), "Panel Cointegration with Global Stochastic Trends", Journal of Econometrics, 149, pp. 82-99.
Barlevy, G. & D. Tsiddon (2006), "Earnings Inequality and the Business Cycle", European Economic Review, 50, pp. 55–89.
Birchenal, A. (2007), "Income Distribution and Macroeconomics in Colombia", Journal of Income Distribution, 16, pp. 6-24.
Blejer, M.I. & I. Guerrero (1990), "The Impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution: An Empirical Study of the Philippines", Review of Economics and Statistics, 72(3): 414-423.
Breusch, T.S. & A.R. Pagan (1980), "the Lagrange Multiplier Test and its Application to Model Specifications in Econometrics", Rev. Econ. Stud, 47, pp. 239–253.
Burkhard, H. (2013), "A Note on the Cyclical Behavior of the Income Distribution", Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, (1): pp. 1-7.
Burns, A. & W. Mitchell (1946). "Measuring Business Cycles", NBER, NY, p. 3.
Camacho, M. & A. Galiano. (2009), "Income Distribution Changes Across the 1990s Expansion: the Role of Taxes and Transfers", Economics Bulletin, (29), pp. 3177-3185.
Chang, Y. (2004), "Bootstrap Unit Root Tests in Panels with Cross-Sectional Dependency", J. Econ, 120, pp. 263-293.
Christiano, L. J. & T. J. Fitzgerald (2003), "The Band-Pass Filter", NBER Working Paper, No. 7257.
Chu, K., Davoodi, H. & S. Gupta (2000), "Income Distribution and Tax and Government Social Spending Policies in Developing Countries", IMF working paper 00/62, Washington, International Monetary Fund.
Dimelis, S. & A. Livada (1999), Inequality and Business Cycles in the US and European Union Countries. International Advances in Economic Research, (5), pp. 321-338.
Dornbush, R., Fisher, S. & R. Startz (2004), Macroeconomics, 9th Ed., McGraw Hill.
Eggoh, J.C., Bangake, C. & C. Rault (2011), "Energy Consumption and Economic Growth Revisited in African Countries", Energy Policy, (39), pp. 7408–7421.
Fluckiger. Y. & M. Zarin-Nejadan (1994), "The Effect of Macroeconomic Variables on the Distribution of Income: The Case of Switzerland", Journal of Income Distribution, 4(1), pp. 25-39.
Gallegati, M., Gallegati, M. & W. Polasek (2004)," Business Cycles Characteristics of the Mediterranean Area Countries", Emerging Market, Finance and Trade, M. E. Sharpe, Inc, 40(6), pp. 28-47.
Galli, R & Hoeven R (2001), "Is Inflation Bad for Income Inequality: the Importance of the Initial Rate of Inflation", Employment Paper, 2001/29, ILO.
Harding, D. & A.R. Pagan (2002), "Dissecting the Cycle", A Methodological Investigation, Journal of Monetary Economics, 49, pp. 321-365.
Herzer, D. & R. Klump (2006), "Poverty, Government Transfers, and the Business Cycle: Evidence for the United States", Applied Econometrics and International Development. Euro-American Association of Economic Development, (9), pp. 1-33.
Hoover A, G. C & S. Dibaglu (2009), "Income Inequality and the Business Cycle: A Threshold Cointegration Approach", Economic Systems, (33), pp. 278–292.
Hoyness, H. (1999), "The Employment, Earnings, and Income of Less Skilled Workers over the Business Cycle", NBER Working Paper, (7188), pp. 1-47.
Im, K.S., Pesaran, M.H. & Y. Shin (2003), "Testing for Unit Rroots in Heterogeneous Panels", Journal of Econometrics, 115, pp. 53-74.
Kaasa, A. (2003), "Factors Influencing Income Inequality in Transition Economics", University of Tartu Faculty of Economics and Business Administration.
Kao, C. (1999), "Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data", Journal of Econometrics, (90), pp. 1- 44.
Kuznets, S. (1953), "the Shares of upper Income Groups in Income Savings", New York, National Bureau of Economic Research.
Kuznets, S. (1955), "Economic Growth and Income Inequality", American Economic Review, (34), pp. 1–28.
Kydland, F.E. & E.C. Precott (1990), "Business Cycle: Real Facts and a Monetary Myth", Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 14(2), pp. 3-18.
Levin, A., Lin, C.F. & C.J. Chu (2002). "Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties", Journal of Econometrics, (108), pp. 1-24.
Lucas, R.E. (1977), "Understanding Business Cycle", in Brunner, K. and Meltzer, A. H. (Eds), Stabilization of the Domestic and International Economy, of Carnegie Rochester Series on Public Policy, North-Holland, Amesterdam, 5, pp. 7-29.
Mendershausen, H. (1946), "Changes in Income Distribution during the Great Depression", New York, NBER Working Paper.
Parker, S. C. (1999), "Income Inequality and the Business Cycle: A Survey of the Evidence and Some New Results", Journal of Post Keynesian Economics, (21). pp. 201-225.
Pedroni, P. (2004), "Panel Cointegration, Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis", Econometric Theory, (3), pp. 597-625.
Pesaran, M.H. (2004). "General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels".
Pesaran, M.H. (2007), "A Simple Panel Unit Root Test in Presence of Cross Section Dependence", Journal of Applied Econometrics 22, Pp. 265–312.
Phillips, P.C.B. & B.E. Hansen (1990). "Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I (1) Processes", Review of Economic Studies, 57, pp. 99-125.
Sahota, G.S. (1978), "Theories of Personal Income Distribution: A surver", Journal of Economic Literature, 16(1), pp. 1-55.
Sarel, M. (1997), "How Macroeconomic Factors Affect Income Distribution: the Cross-Country Evidence", IMF Working Paper, No. 97/152, Washington, International Monetary Fund.
Vanlear, W. (1992), "Income Distribution and Business Cycles", Review of Social Economy, (50), pp. 316-332.
Westerlund, J. (2007), "Testing for Error Correction in Panel Data", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69 (6), pp. 709–748.