پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش بر آن است تا علاوه بر تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) و گستردگی آن در جهان امروز، با شناسایی چالش‌های پیش روی این بخش، با تبیین مدلی نظری، راهکارهای صیانت از بخش سوم را مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس با شناسایی چالش‌های پیش روی بخش سوم اقتصاد، به تحلیل و ارزیابی چالش اطلاعات نامتقارن، به عنوان مهمترین چالش در نظریه‌های اقتصادی بخش سوم، از منظر دانش اقتصاد انگیزه‌ها می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مصاحبه با نخبگان و کارشناسان، گستره‌ و تنوع چالش‌های انگیزه‌ای ناشی از عدم تقارن اطلاعات را در بخش سوم استخراج نموده و با استفاده از رسوب دانش، در دانش اقتصاد قرارداد‌ها و همچنین فقه شیعه، تلاش می‌کند با بهره‌گیری از دانش اقتصاد قراردادها مدلی نظری جهت غلبه‌ بر این چالش در بخش وقف و امور خیریه ارائه می‌نماید. در این مسیر سه دسته کلی و 10 نوع عمده از عدم تقارن اطلاعات در بخش سوم اقتصاد را تفسیر نموده و بسته به ویژگی‌های مشترک هر دسته راهکاری عملی ارائه می‌کند که گزینش، علامت‌دهی، نظارت و ارزیابی عملکرد، ارائه تضمین و تنظیم قرارداد به عنوان مهمترین راهکارهای اطلاعات نامتقارن در بخش سوم معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Theoretical Model for Preserving the Endowment and Charities in the Third Sector of the Economy with Asymmetric Information

نویسندگان [English]

  • Mahdi Toghyani 1
  • Morteza Derakhshan 2
  • Khadijeh Nasroallahi 3

چکیده [English]

This article aims to explain the importance and necessity of studies about the third sector of economy (endowment and charities) and the extent of this sector in the new world, and also survey about the guidelines of preserving the third sector. For this purpose, firstly we identify the challenges of third sector, and analyze and evaluate the asymmetric information challenge with the incentive theory approach, as the most important challenge in the economic theory of the third sector. We extract the range and variety of incentive challenge derived from asymmetric information problem in the third sector, using library method and interviews with experts, and then we try to offer a theoretical model to overcome this challenge in the case of  the endowments and charities, using sediment of knowledge in the contract theory and also Shia jurisprudence. For doing this, we interpret three general categories and 10 major kinds of asymmetric information in the third sector and then offer the solution according to joint features of every category. Finally we conclude that screening, signaling, monitoring, guarantee and setting a contract introduction as the most important guidelines for solving the asymmetric information problem in the third sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • third sector economics
  • waqf economics
  • voluntary sector
  • contract theory
  • asymmetric information