تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل­گیری توزیع سهم­های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش­ها میان دیدگاه­های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه­ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می­سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش­ها و نگرش­ها را به خوبی نمایان می­سازد، امکان ارائه دیدگاه­های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می­نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می­باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت­اله صدر(ره) را بیان می­نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می­کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت­اله صدر(ره) تبیین می­نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Value and Distribution Theories from the Point of View of Ayatollah Sadr

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi ZAHEDI Vafa 1
  • Ali Bagheri 2

چکیده [English]

The nature of value and its advent and the process of distribution of income shares and relation of these two with each other has been arena of challenges of different economic schools. The attempt in analyzing these views provides a suitable field for presenting economic views. This arena reveals interaction between values and attitudes and provides the possibility of demonstrating the views of Islamic economics and its strategies. This paper is based on literature studies and using deductive reasoning.
In the first part, the theory of value from the viewpoint of Adam smith, David Ricardo, Karl Marx and Stanly Jevons is investigated. Then the view of Ayatollah Sadr will be mentioned. In the second part, the theory of distribution is investigated from the viewpoint of them and then we explain the existence of inconsistency in Ayatollah Sadr version as a result of this part. In the third part, the principle of commercial liability is explained. Based on the consistency of which we have discussed, if the owners are not liable to capital, income securities issued will be banned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Usury
  • exchange value
  • commercial liability
  • interest
  • Risk