به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از نهادهای اقتصادی نظام اسلام که به کمک آن می‌توان به توسعه اقتصادی دست یافت نهاد وقف است. متأسفانه در ایران علی‌رغم وجود موقوفات متعدد میزان درآمد اکتسابی از موقوفات بسیار پایین است، که این امر موجب شده است از توان بالقوه نهاد وقف در راستای بهبود رفاه جامعه به صورت کارآ کاسته شود. یکی از مباحث مطرح در این زمینه، نحوه قیمت‌گذاری املاک موقوفه است. در این مقاله، چگونگی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین هرچه دقیق‌تر نرخ اجاره رقبات مسکونی تشریح شده است. تابع پیشین به کار رفته، تابع مزدوج طبیعی بوده و داده‌های مورد استفاده در این مقاله به صورت مقطعی و مربوط به مناطق 22 گانه تهران می‌باشد که از سایت وزارت راه و شهر‌سازی جمع آوری شده و تعداد آن بالغ بر 70 هزار مشاهده است. در انتهای این مقاله ضرایب کشش مربوط به متغیرهای مدل برآورد شده و با توجه به محدودیت‌های آماری در کشور، مدل با یک‌سری متغیرهای فیزیکی و محیطی اضافه‌تر، تکمیل و جهت استفاده در کل کشور گسترش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying the Bayesian Multivariate Regression for Estimation of the Rental Rate of Endowment and Charity Affairs Organization's Real Estates

نویسندگان [English]

  • Mostafa Salimifar 1
  • Hamed Sahebhonar 2

چکیده [English]

Waqf is an important economic institution of Islam which can help us in achieving the economic development. Unfortunately the feetails income in Iran is very low, in despite of their abundance. This causes decreasing of the potential power of this institution regarding social welfare improvement and efficiency. Real estate pricing and rent estimation is a significant issue in this sector. This paper describes how we can apply the Bayesian multivariate regression for estimating the feetails rental rate as accurate as possible. A natural conjugate prior function has been used. The sample size exceeds 70 thousands and is related to 22 regions of Tehran city. Running the initial model, we estimate the elasticity of variables and the insignificant coefficients were eliminated.  The final results show that the location variable has the most important effect on  price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waqf
  • real estate rental rate
  • Bayesian multiple regression model
  • natural conjugate prior
  • charity economics