مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

الگو نقشه جامعی برای حرکت در مسیر تعالی است و از این رو بررسی ابعاد و اصول حاکم بر این حرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. آیه 22 سوره مبارکه ملک می‌تواند به‌ عنوان مبنای مدل مفهومی برای این حرکت در نظر گرفته شود. مطابق با این آیه، حرکت از منظر اسلامی حرکتی است که بر دو رکن اساسی استوار است: شناخت مسیر حق و صراط مستقیم و قرار گرفتن در آن،یعنی حرکت متوازن و صحیح بر مسیر حق (مشیِ سوی).
بعد دیگر الگو مفهوم پیشرفت است. در تفکر اسلامی، پیشرفت به منزله «گسترش ظرفیت» و «توسعه وجود» است. در این میان «عدالت ولایی» ظرفیت لازم و کافی برای پیشبرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را دارد؛ چرا که عدالت، تنها ارزش مطلق فطری قانون‌پذیر و قابل اندازه‌گیری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Basis, the Process of Illustration, Conceptual Model and Requirements of Islamic-Iranian Progress Pattern

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahdi Zaribaf

Ph.D. student of Islamic Economics, Faculty of economics, Allameh Tabatabaee University

چکیده [English]

Pattern is a comprehensive map for moving in supreme path and so, surveying the aspects and principles of this moving is of great importance. The 22th verse of Mulk sura of Holy Quran can be viewed as a conceptual model for this moving. According to this verse, moving from an Islamic perspective is based on two pillars: understanding Haq path and Sirat al-Mustaqim and going through it; i.e. harmonic and correct motion through Haq path (Mashy-e Sawi).
Progress is the other aspect of the pattern. In Islamic thought, progress is "expanding capacity" and "developing existence". In this regard, "Welayee Justice" has the necessary and sufficient capacity for heading Islamic-Iranian Progress Pattern because justice is the only essential, regulable and measurable value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic-Iranian progress model
  • Mashy-e Sawi
  • Welayee Justice
  • developing existence
  • expanding capacity
قرآن کریم
نهج البلاغه
طباطبایی، سید محمد حسین (1369)، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 19، بی­جا: بی­نا.
جوادی آملی، عبداله (1386)، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: نشر اسراء.