رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت

نویسنده

دکترای علوم اقتصادی و معاون دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

تکاپوهای فکری برای مسیر جدیدی از پیشرفت که از پیش از مشروطه در ایران آغاز گردید در دهه اخیر به نقطه عطف مهمی رسیده است و آن عزم اندیشمندان برای ارائه یک الگوی ایجابی پیشرفت است که متصف به اسلامیت و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی باشد. پرسش مهمی که در مسیر تدوین الگو باید پاسخ روشن و صریح یابد آن است که چه زمانی یک الگوی پیشرفت را اسلامی می‌دانیم؟ در ایران معاصر چندین رویکرد متفاوت در خصوص معیارهای اسلامیت یک معرفت یا سیاست (که الگوی پیشرفت آمیزه‌ای از آن دو است) وجود دارد. در این مقاله هر یک از رویکردها تبیین و در نهایت جمع‌بندی گردیده‌اند. در نهایت توصیه شده است که در مسیر تدوین الگو یکی از رویکردهای مذکور که بیشترین غنا و مقبولیت را دارد، محور قرار گیرد و از تشتت رویکردی پرهیز گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Different Approaches Toward the Islamicity of a Progress Model

نویسنده [English]

  • Seyed Ehsan Khanduzi

Ph.D. in economics and vice president of economic studies office, Islamic consultative assembly research center

چکیده [English]

Theoretical endeavor started before the Mashrute, has come to a focal point in the recent decade and this is just because of the determination of the scholars to present an affirmative progress model which can be called both Islamic and Iranian. The main question that should be answered now is that: under what circumstances can we call a progress model Islamic? In Iran, there are different views regarding the Islamicity of an idea or policy. In this paper, these views are examined and finally a conclusion is provided. Finally, it is suggested that one of these approaches should be chosen and considered as a base and controversies should be put aside in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • progress model
  • Islam
  • Iranian history
  • religious science
  • Figh
جوادی آملی، عبداله (1387)، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: مرکز نشر اسرا.
حسنی، سیدحمیدرضا؛ علی پور، مهدی و موحد ابطحی، سید محمدتقی (1390)، دیدگاه­ها و ملاحظات علم دینی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ویرایش دوم، چاپ پنجم.
خسروپناه، عبدالحسین (1390)، کلام جدید با رویکرد اسلامی، تهران: دفتر نشر معارف.
داوری اردکانی، رضا (1379)، درباره علم، تهران: نشر هرمس.
رشاد، علی اکبر (1387)، «معیار علم دینی»، فصلنامه ذهن، شماره 33، بهار 1387، صص5-12.
فایرابند، پاول (1375)، ضد روش، ترجمه مهدی قوام صفری، تهران: انتشارات فکر روز.
گلشنی، مهدی (1377)، از علم سکولار تا علم دینی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
میرباقری، سید محمدمهدی (1390)، نگاهی به ضرورت­ها و مبانی علم دینی، وبگاه فرهنگستان علوم اسلامی.
نصر، سید حسین (1378)، نیاز به علم مقدس، ترجمه حسن میانداری، قم: موسسه فرهنگی طه.