تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری

نویسندگان

1 استادیار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا

2 کارشناس ارشد اقتصاد، گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا.

چکیده

هر چند بازارهای بدهی جزء لاینفکی از بخش مالی می­باشند، مع هذا با عنایت به این مهم که احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره را برای مسلمانان حرام دانسته است، در کشورهایی که بخش عمده‌ای از جمعیت را مسلمانان تشکیل می‌دهند نمی‌توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای قابل توجهی برای توسعه یک بازار بدهی جایگزین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. در نتیجه طی چند سال اخیر اوراق اسلامی که مطابق با احکام اسلامی بوده و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت‌ها و دولت‌ها طراحی و منتشر شده است.
در ایران علیرغم اجرای احکام اسلام در نظام بانکداری و بازار بورس هنوز اقدام موثری در جهت انتشار ابزار صکوک صورت نپذیرفته است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر انتشار صکوک، مدل مناسب طراحی و ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران محاسبه گردد. به همین منظور از دو سناریو (کل صکوک منتشر شده در جهان و صکوک منتشر شده در کشورهای اسلامی) جهت پیش بینی ظرفیت صکوک استفاده شده است. از سوی دیگر با استفاده از آمار صکوک استخراج شده، سعی شده است تا میزان ظرفیت سرمایه گذاری ناشی از انتشار صکوک محاسبه گردد. دوره زمانی مورد استفاده برای پیش بینی صکوک سال­های 1990 تا 2010 و برای سرمایه گذاری سال­های 1353 تا 1387 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Islamic Financial Instruments on Investment Growth Rate

نویسندگان [English]

  • Ali Hasan Zadeh 1
  • Aazam Ahmadian 2

چکیده [English]

The debt markets are an integral part of financial sector, Nevertheless, with regard to the provisions of this matter, claim and interest payments are considered forbidden for Muslims. In countries where Muslims constitute the major portion of the population, they are unable to respond to their financial needs by using the conventional debt markets (based on interest). Hence, in these countries there is significant demand for the development of an alternative debt markets, and compatible with Islamic precepts. As a result, during the last few years, Islamic bonds that comply with Islamic principles and are known as Sukuk, have grown substantially and have been designed by companies and governments. Despite the implementation of Islamic banking and effective attempts in the stock market, still Sukuk issuance is neglected.
This paper has designed an appropriate model for Sukuk and potential emissions of it are calculated. For this purpose, we use two scenarios (total Sukuk issued in the world and issued in Islamic countries) to predict the capacity of Sukuk. Sukuk statistics are extracted and the potential capacity for investment in Sukuk has been estimated for the Periods 1990-2010 and 1353-1387 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sukuk
  • Investment
  • Panel Data
  • vector auto regressive (var)