نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

کتاب نظریه عدالت جان رالز از جمله آثار تأثیر‌گذار در حوزه عدالت در قرن بیستم هست به طوری که در زمان حاضر، غالب محققان عدالت پژوه در اثر خود یا به رالز ارجاع می‌دهند یا برای رد آن و ارائه نظریه خود، نظریه رالز را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند. با توجه به همین اهمیت، نقد و بررسی این نظریه نقش مهمی در پیشبرد مطالعات حوزه عدالت در کشور می‌تواند داشته‌ باشد. به ‌نظر نویسندگان در بررسی هر نظریه عدالت به سه موضوع و مؤلفه باید توجه کرد: اول، نظریه مذکور مبنای عدالت را چه می‌داند؟ پاسخ به این سؤال روش‌شناسی نظریه‌پرداز عدالت در تبیین مفهوم مورد نظر خود از عدالت را نیز مشخص می‌نماید. دوم نظریه، عدالت را در چه حوزه و قلمرویی طرح می‌نماید؟ و در نهایت نظریه چه مفهومی از عدالت را ارائه می‌نماید؟ بازسازی نظریه رالز و نقدهای وارد به پاسخ‌های رالز به این سه پرسش نشان می‌دهد علیرغم تلاش و ادعای رالز برای ارائه نظریه بدیل و جایگزین عدالت فایده‌گرای کلاسیک، نظریه وی دستاوردی متمایز از آن نمی‌تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Foundations and Methodology of Rawls Theory of Justice

نویسندگان [English]

  • Elyas Naderan 1
  • Mohammad Nematy 2

چکیده [English]

Rawls' "A Theory of Justice" has been one of most influential works in the subject in 20th century, to the extent that whoever writes on the subject nowadays, should address his views in a way, whether to refer to his theory or put forth critiques to present his own theory. Regarding this prominence, critical study of this theory would have a vital role in advancement of justice studies in our country.
According to our views, in studying any theory of justice three issues or elements should be put under scrutiny: First, what is the basis or the criterion of justice in that theory? The answer to this question will determine the methodology of the scholar in explaining his own concept of justice as well. Second, what is the domain in which justice is defined in that theory? Finally, what definition of justice is suggested by the theory? Reconstructing Rawls' theory in addition to the critiques of his responses to the above questions indicates that, in spite of Rawls' attempt and to suggest an alternative to the classical utilitarian theory of justice, his theory could have no distinct consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • justice theory
  • John Rawls
  • difference principle
  • veil of ignorance
  • original position