شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

با توجه به اهمیت زکات در دین اسلام و تاکیدات زیاد نسبت به پرداخت زکات در قرآن و کلام اهل بیت(ع)، در این تحقیق به بررسی مهمترین عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات پرداخته شده است. در مرحله اول تحقیق مهمترین عوامل موثر بر پرداخت زکات و بارزترین مشخصه­های این عوامل با استفاده از روش دلفی طی چهار مرحله شناسایی شده است که این عوامل شامل «نوع دوستی»، «میزان اعتقاد و دین داری»، «خشنودی و رضایت  شخصی»، «منفعت گرایانه» و «سازمان» میباشند. سپس این عوامل و مشخه­های هر یک از آن­ها در جامعه آماری استان همدان میان مشمولین زکات مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. در این مرحله ابتدا با استفاده از آزمون T-TEST تاثیر گذاری یا عدم تاثیر گذاری هر یک از عوامل پنج گانه مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل سازمانی، ایمانی و نوع دوستی، میانگین قابل قبولی از جهت تاثیر گذاری به دست آورده اند و عوامل منفعت طلبانه و رضایت شخصی از نظر پاسخ دهندگان جزء عوامل موثر در ایجاد انگیزش میان زکات دهندگان نبودند. سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون شدت و نوع رابطه بین پنج عامل به صورت دوبه دو محاسبه و اندازه گیری شده است و در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن میزان تاثیر و اهمیت هر کدام یک از مشخصه های عوامل پنج گانه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding and Classifying the Factors Affecting the Amount of People Partnership in Zakat Payment

نویسندگان [English]

  • Ali Farhadian Arani
  • Balal Vosug

چکیده [English]

Considering the importance of the Zakat in Islam and emphasis on Zakat payment in
Quran and divine tradition, in this paper the most important factors affecting the
people partnership in Zakat payment are analyzed. In the first stage, the most
important factors are gathered using Delphi approach in four rounds. These are:
humanism, the religiosity, self-satisfaction, welfare and organization. Then, these
factors and their indices have been tested in the Hamedan province between the
Zakat payers. In this stage, the effectiveness of each factor has been tested using TTEST.
Humanism, the religiosity and organization factors are those that have been
considered effective and the self-satisfaction and welfare have not been considered
as effective ones. After that, the intensity of the factors with each other has been
tested using the Pierson correlation coefficient. Finally, using the Fridman test, the
importance of any of the factors has been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic economics system
  • Zakat
  • organization factor
  • humanism
  • the religiosity
  • self-satisfaction
  • Welfare