نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

دولت اسلامی دارای مسئولیت­ها و اختیارات وسیعی است. اختیاراتی که دولت اسلامی برای اداره حکومت دارد هیچ دولت سوسیالیستی، کاپیتالیستی و سوسیال دمکراسی ندارد. بنابراین چون اختیارات وسیعی دارد به موازات آن مسئولیتش نسبت به سایر نظام­های اقتصادی سنگین­تر است و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی دارد. در این مقاله حوزه اختیارات و مسئولیت دولت اسلامی با سایر دولت­ها مقایسه می­شود و نقشی که دولت اسلامی می­تواند در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد تبیین می­شود.
دولت اسلامی نمی­تواند تمام امور را به بازار محول کند. دولت اسلامی در مورد تمام مسایل اجتماعی و اقتصادی جامعه مسئول است و باید پاسخگو باشد. نقش دولت در توسعه اقتصادی آن است که اهداف را مشخص کند، برای توسعه برنامه­ریزی کند، پروژه­های اقتصادی را تأمین مالی و بازار را تنظیم کند تا بخش خصوصی در جهت برنامه توسعه فعالیتی اختیاری و سود آور انجام دهد. دولت اسلامی نمی تواند نسبت به مشکلات بخش خصوصی در فرایند تولید، توزیع و بازاریابی بی تفاوت باشد. مقاله حاضر تلاش می­کند نقش دولت اسلامی را در فرایند تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه­های توسعه اقتصادی بررسی نماید. در پایان پیشنهاداتی برای مؤثرتر شدن نقش دولت در توسعه ارائه می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Islamic Government in the Economic Development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Lashkari
  • Sadiq Bafande Imandust

چکیده [English]

The Islamic government has a wide responsibilities and rights. These are more than
the responsibilities and rights of any other socialist, liberal or even social-democrat
government. So because it has these wide rights, it should be more accountable in
comparison with other systems and it has a more vital role in economic
development. In this paper, the rights and responsibilities of the Islamic government
is compared with that of other kinds of governments and the role it can have in
economic, cultural, social and political development would be emphasized. The
Islamic government cannot consider the market as a remedy to solve the all
problems. It is responsible about all the economic and social matters of the society
and should be accountable to them. The role of the government in the economic
development would be the determination of the goals, planning for development,
financing the economic projects, regulating the market and smoothing the way for
the private sector to be able to do optional and profitable activities in line with the
development plan. The Islamic government cannot be ignorant about the problems
of the private sector in the area of production, distribution and marketing. This
research tries to shed light on the role of the Islamic government in the process of
creation, enforcement and supervision over the economic development plans and
finally provides some suggestions for the improvement of the role of the government
in development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the government role
  • development
  • Islamic development
  • Justice
  • private sector