حد بهینه پیش¬گیری از اسراف

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

2 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

در این نوشتار ضمن تعریف و تبیین بحث اسراف و هزینه­فرصت به بررسی و تبیین رابطه و موضوع­شناسی بحث اسراف با هزینه­فرصت پرداخته و در صدد پاسخ به این مسأله برمی­آید که در موارد تزاحم هزینه­فرصت و اسراف، مواردی که هزینه فرصت اجتناب از اسراف بیشتر از هزینه اسراف باشد، انتخاب بهینه کدام است؟ و تکلیف شرعی مدیر مسلمان چیست؟ جواب این مسأله را با تبیین مسأله اسراف این­گونه می­توان بیان داشت که اساسا نه­تنها بین این دو تزاحم نبوده بلکه ازآنجا که هزینه­فرصت امری عقلایی است ابزاری جهت موضوع­شناسی و مصداق­شناسی اسراف می­باشد و می­تواند به عنوان ملاکی برای شناخت مصادیق اسراف محسوب گردد و از این جهت می­توان حد بهینه­ای برای ریخت و پاش در ادارات قائل بود که فراتر از آن اسراف محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Optimal Threshold for Israf Prevention

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shabani 1
  • Vahid Bigdeli 2

چکیده [English]

After defining the concepts of Israf and the opportunity cost, this paper tries to shed
light on the relation of these two concepts and to answer these questions: when the
opportunity cost of Israf prevention is more than the Israf itself? what would be the
optimal choice? What should a Muslim manager do?
The answer to these questions can be: there is no trade-off between Israf and the
opportunity cost. It means: because the idea of opportunity cost is a rational matter,
it can be used as a tool to understand what Israf is and what it is not. So, it is
possible to consider a threshold level for Israf above which it is forbidden for sure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Israf
  • opportunity cost
  • administrative wasteful costs
  • the optimum level of expenditure
  • the relation of the Israf and opportunity cost