الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات)

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

بی­تردید فرد مسلمانی که می­خواهد در فضای شریعت قرار گیرد با محدودیت­هایی برای انجام مصارفش روبرو است. در واقع شریعت اسلام با آموزه­های خود در قالب کتاب و سنت معصومین(ع)، بایدهای رفتار مصرفی فرد مسلمان را تبیین نموده و اهداف و انگیزه­های او را نیز مطابق با این آموزه­ها، در او نهادینه می­کند. شناخت درست از قوانین و مقرارت و همچنین محدودیت­های مصرفی یک فرد مسلمان در چارچوب دین اسلام، برای تبیین الگوی مصرف نقش حیاتی دارد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناخت این عوامل به بررسی پیش­فرض­ها و مفروضات این الگو پرداخته شود و یک الگوی مصرفی مستقل در اسلام متفاوت از الگوی مصرفی سرمایه­داری را اثبات نمود. سؤالات و فرضیه­های این تحقیق در مورد وجود الگوی مصرف مستقل است که مفروضات و محدودیت­های متفاوت از مفروضات و محدودیت­های موجود در الگوی مصرف سرمایه­داری را می­طلبد. روش انجام این تحقیق نیز توصیفی، تحلیلی و اسنادی بوده است و از اسناد مربوطه به صورت کتاب، مقاله و پایان­نامه استفاده شده است. در این تحقیق این نتیجه بدست آمده است که عمده مفروضات و محدودیت­های فرد مسلمان متفاوت از یک انسان اقتصادی در نظام سرمایه­داری است و از اینرو الگوی مصرف اسلامی با توجه به محدودیت­ها و مفروضات خاص خود شکل می­گیرد. در الگوی مصرف اسلامی، یک فرد مسلمان درآمد خود را ابتدا به مصارف خود شامل مصارف واجب اختصاص می­دهد. درآمد مازادی را که بعد از مصرف فرد مسلمان باقی می­ماند، می­تواند به انفاق اختصاص یابد یا سرمایه­گذاری گردد. اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف برای مصرف­کننده مسلمان بزرگ­تر از پاداش مصرف آخرتی آن باشد، در آن صورت درآمد مازاد بر مصرف خود را سرمایه­گذاری می­کند. اما اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف کوچک­تر از پاداشی باشد که مصرف­کننده مسلمان به علت مصارف اخروی آن در ذهن دارد، درآمد مازاد خویش را انفاق می­نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic Consumption Pattern (Restrictions and Assumption)

نویسندگان [English]

  • Kiomars Sohaili 1
  • Sayyed Meisam Hasanian 2

چکیده [English]

God has given boundless gifts unsparing to man. Since God created man, only God
had full knowledge of the existence of man’s structure and mechanism. So, all laws
and regulations are justified in the form of religion for promoting man’s status. From
consumption aspect, there are laws and regulations for humans that have placed
them in a special framework of principles and have ensured their success in moving
according to this framework. Undoubtedly, a Muslim who wants to act according to
religion is faced with some restrictions about his consumption. In fact, Islam as a
religion should explain the Muslims’ consumer behavior and institutionalize their
motives and goals within the framework of Holy Quran and
Sunnah
(Islamic
Tradition). Accurate knowledge of laws and regulations and consumption
 
constraints on a Muslim as an individual consumer, in the framework of Islam are
 
crucial in determining the pattern of Islamic consumption. In this research it is tired
 
to survey the axioms and assumptions of this pattern and to outline the factors which
 
affect this pattern. Since these factors, axioms, assumptions and constraints are the
 
cause of the behavior of Muslim and non-Muslim consumers, major differences
 
between the behavior of Muslim consumer and the behavior of an individual in
 
conventional economics have been surveyed. These differences had proven an
 
independent consumption patterns in Islam which are different from capitalistic
 
consumption patterns. The questions and hypothesises proposed in this research, are
 
about independent consumption patterns for Muslim individuals which are different
 
from the constraint, axioms and assumptions in capitalistic consumption pattern. The
 
method of this study is descriptive, analytical and documental, and relevant
 
documents, articles and theses are used in preparing this paper. Also, for analyzing
 
the Muslims’ consumer consumption behavior, an Islamic society has been
 
considered; so the consumption behavior of a real society is not analyzed. In this
 
study, it is revealed that the main axioms and assumptions and constraint of a
 
Muslim vary from a person in capitalist economic system, hence the Islamic
 
consumption pattern is formed according to its own limitations and axioms. In the
 
Islamic consumption pattern, a Muslim at first allocates his income to his necessary
 
expenses, then the remained, can be allocated to
 
 
Enfagh
or be invested again as
more
 
 
Enfagh
in the subsequent periods for satisfying the necessary consumptions in
an optimal form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • consumption
  • Islamic
  • restrictions
  • assumption